Podnikanie
Posledná kontrola : 20/05/2022

Odborné kvalifikácie: dokumenty pre vašu žiadosť o uznanie

Doklad o štátnej príslušnosti alebo doklad totožnosti

Budete potrebovať kópiu vášho pasu alebo občianskeho preukazu A:

 • ak sa vaše meno zmenilo a v rôznych dokumentoch, ktoré nahrávate, figuruje iné meno: kópiu sobášneho listu alebo akýkoľvek iný relevantný dokument,
 • ak vo vašom pase alebo občianskom preukaze nie je uvedené miesto vášho narodenia: rodný list alebo iný doklad preukazujúci miesto vášho narodenia,
 • ak nie ste občan krajiny EÚ: doklad preukazujúci, že ste rodinný príslušník občana EÚ, máte dlhodobý pobyt alebo štatút utečenca v krajine EÚ, ste držiteľom modrej karty EÚ alebo akýkoľvek iný relevantný doklad, ktorý potvrdzuje, že by ste mohli využívať práva EÚ. Informujte sa u príslušných vnútroštátnych orgánov en .

Preklad občianskeho preukazu alebo pasu nie je potrebný. Úrady vás môžu požiadať o preklad iných dokumentov, ktoré ste predložili.

Doklad o zákonnom usadení

Osvedčenie príslušného orgánu, osvedčenie profesijnej organizácie, kópia odbornej licencie, výpis z obchodného registra alebo iný listinný dôkaz potvrdzujúci, že spĺňate všetky podmienky na výkon svojho povolania vo vašej domovskej krajine a nemáte zákaz ho vykonávať („ste zákonne usadený" vo vašej domovskej krajine).

Ak tento doklad vydal vnútroštátny orgán vo vašej domovskej krajine, úrady môžu požiadať o preklad iba v prípade odôvodnených pochybností. Ak tento doklad nebol vydaný orgánom vo vašej domovskej krajine, môžu orgány požiadať o jeho preklad.

Doklad o formálnej kvalifikácii alebo odbornej spôsobilosti

Kópia diplomu alebo akýkoľvek iný relevantný dokument, ktorý potvrdzuje vašu kvalifikáciu.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Upozornenie

Pre zdravotné sestry alebo lekárnikov: ak je váš diplom uvedený tu (príloha V) a vaša príprava začala po uvedenom referenčnom dátume, môžete využiť automatické uznávanie a nepotrebujete preklad vašej kvalifikácie v prípade, že bola vydaná v krajine vášho súčasného pobytu.

Ako zdravotná sestra alebo lekárnik môžete využiť automatické uznávanie aj vtedy, ak vlastníte jeden z týchto dokladov:

 • osvedčenie o zhode: osvedčenie o tom, že vaša kvalifikácia spĺňa harmonizované minimálne požiadavky EÚ na odbornú prípravu,
 • osvedčenie o zmene názvu formálnej kvalifikácie: doklad osvedčujúci zmenu názvu, ak vaša kvalifikácia spĺňa harmonizované minimálne požiadavky EÚ na odbornú prípravu, ale jej presný názov nie je v zozname,
 • osvedčenie o nadobudnutých právach: osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že ste svoje povolanie vykonávali aspoň 3 po sebe nasledujúce roky za posledných 5 rokov pred dátumom osvedčenia – aj keď vaša formálna kvalifikácia nespĺňa minimálne požiadavky EÚ na odbornú prípravu.

Ak tieto doklady vydal vnútroštátny orgán vo vašej domovskej krajine, úrady môžu požiadať o ich preklad iba v prípade odôvodnených pochybností. Ak tieto doklady neboli vydané orgánom vo vašej domovskej krajine, môžu orgány požiadať o ich preklad.

Doklad o bezúhonnosti/dobrom mene/neexistencii konkurzu

Osvedčenie o bezúhonnosti alebo dobrom mene a/alebo osvedčenie potvrdzujúce, že nie ste v konkurze, ktoré vydal príslušný orgán vo vašej domovskej krajine.

Ak orgány vašej domovskej krajiny nevydávajú tieto dokumenty, je možné, že budete musieť poskytnúť čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom alebo notárom.

Ak tento doklad vydal vnútroštátny orgán vo vašej domovskej krajine, úrady môžu požiadať o preklad iba v prípade odôvodnených pochybností. Ak tento doklad nebol vydaný orgánom vo vašej domovskej krajine, môžu orgány požiadať o jeho preklad.

Doklad o tom, že výkon činnosti vám nebol pozastavený ani zakázaný

Doklad o tom, že nemáte dočasne alebo definitívne pozastavený výkon vášho povolania, alebo že nemáte záznam v registri trestov.

Ak tento doklad vydal vnútroštátny orgán vo vašej domovskej krajine, úrady môžu požiadať o preklad iba v prípade odôvodnených pochybností. Ak tento doklad nebol vydaný orgánom vo vašej domovskej krajine, môžu orgány požiadať o jeho preklad.

Doklad o zdravotnom stave

Lekárom vydané osvedčenie zdravotnej spôsobilosti potvrdzujúce vaše telesné alebo duševné zdravie, alebo osvedčenie o fyzickom alebo duševnom zdraví vydané príslušným orgánom vo vašej domovskej krajine.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Doklad o finančnej situácii

Osvedčenie o finančnej situácii vydané bankou alebo iný relevantný doklad (napr. bankové výpisy).

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Doklad o poistení

Kópia poistky, poistnej zmluvy, iný dôkaz poistného krytia alebo iný doklad o kolektívnej ochrane pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Doplňujúce informácie týkajúce sa trvania a obsahu odbornej prípravy

Učebné osnovy, výpis študijných výsledkov, dodatok k diplomu alebo iný zdroj informácií o celkovej dĺžke štúdia, študovaných predmetoch vrátane časovej dotácie na jednotlivé predmety a v prípade potreby rozdelenia na teoretickú a praktickú časť.

Upozornenie

Tento údaj sa nemusí poskytnúť iba v prípade, ak ste zdravotná sestra alebo lekárnik a môžete využiť automatické uznávanie kvalifikácií.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Iná relevantná odborná príprava

Doklad o kontinuálnom profesijnom rozvoji, účasti na seminároch, ďalšom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní.

Upozornenie

Vo vašej žiadosti tieto informácie nemusíte predkladať. Ak ich však uvediete, možno sa vyhnete tomu, aby vás orgány hostiteľskej krajiny vyzvali na vykonanie skúšky spôsobilosti alebo absolvovanie adaptačného obdobia pred tým, ako uznajú vašu kvalifikáciu.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Odborná prax

 • Ak prichádzate z krajiny, kde vaše povolanie alebo odborná príprava nie sú regulované, musíte predložiť doklad o tom, že ste za posledných 10 rokov vykonávali svoje povolanie počas 1 roka na plný úväzok (alebo počas rovnocenného obdobia v prípade práce na kratší pracovný čas), v ktorom sa jasne uvádza dotknutá odborná činnosť. Takýmto dokladom môže byť osvedčenie vydané príslušným orgánom, výplatné pásky a potvrdenia od zamestnávateľov alebo iné relevantné doklady, pokiaľ sa v nich jasne uvádza dotknutá činnosť.

  Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.
 • Ak nemáte kvalifikáciu z krajiny EÚ, musíte predložiť doklad o tom, že máte najmenej 3-ročnú odbornú prax s jasne uvedenou odbornou činnosťou. Tento dokument by mal vydať príslušný orgán v krajine EÚ/EHP, ktorý ako prvý uznal vašu kvalifikáciu získanú v tretej krajine. Ak tento orgán nie je schopný potvrdiť odbornú prax, musíte predložiť iný doklad o odbornej praxi.

  Ak tento doklad vydal vnútroštátny orgán vo vašej domovskej krajine, úrady môžu požiadať o preklad iba v prípade odôvodnených pochybností. Ak tento doklad nebol vydaný orgánom vo vašej domovskej krajine, môžu orgány požiadať o jeho preklad.
 • Pre všetky ostatné prípady sa doklad o odbornej praxi na podanie žiadosti nevyžaduje. Ak však predložíte osvedčenia, výplatné pásky, potvrdenia od zamestnávateľa alebo iné súvisiace doklady, možno sa vyhnete tomu, aby vás orgány hostiteľskej krajiny vyzvali na vykonanie skúšky spôsobilosti alebo absolvovanie adaptačného obdobia pred tým, ako uznajú vašu kvalifikáciu.

  Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Informácie o rovnakom zaobchádzaní s kvalifikáciami

Doklad vydaný príslušným orgánom vašej domovskej krajiny, ktorý potvrdzuje, že máte právo vykonávať svoje povolanie vo vašej domovskej krajine podľa vnútroštátneho práva, hoci vaša kvalifikácia už nespĺňa platné vnútroštátne požiadavky.

Preklady: úrady vás môžu požiadať o preklad tohto dokladu.

Iné doklady (nepovinné)

Takisto môžete nahrať potvrdenie o znalosti jazykov, životopis atď. Vaša žiadosť sa nebude posudzovať na základe týchto dokumentov.

Preklad nie je potrebný, ale môže sa poskytnúť na dobrovoľnej báze.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: