Posledná kontrola : 13/06/2022

Ekonomicky neaktívni občania EÚ

Ako občan EÚ máte právo vycestovať na 3 mesiace do ktorejkoľvek krajiny EÚ, ak máte platný preukaz totožnosti alebo pas. Ak sa chcete usadiť v inej krajine EÚ, ale nehodláte tam začať pracovať alebo sa vzdelávať, musíte preukázať, že máte:

Povinnosť prihlásiť sa u príslušných orgánov a registrácia pobytu

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu v novej krajine ako občan EÚ nemusíte žiadať o doklad, ktorý potvrdzuje vaše právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa od vás môže požadovať, aby ste sa zaregistrovali na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície), kde vám vydajú registračné potvrdenie.

Budete potrebovať platný preukaz totožnosti alebo pas a:

Môžu vám úrady nariadiť opustiť krajinu alebo vás deportovať?

V inej krajine EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány vás môžu požiadať, aby ste krajinu opustili.

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete skutočnú, aktuálnu a dostatočne vážnu hrozbu pre základné záujmy spoločnosti.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak sa v inom štáte EÚ legálne zdržiavate a spĺňate podmienky na pobyt v tomto štáte nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky tam získavate právo na trvalý pobyt. To znamená, že môžete zostať v krajine tak dlho, ako si želáte, máte nárok na to, aby s vami jednali ako so štátnym príslušníkom tejto krajiny, a máte väčšiu ochranu pred vyhostením. Môžete požiadať o doklad osvedčujúci trvalý pobyt.

Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:

Právo na trvalý pobyt môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Ak ste ekonomicky neaktívna osoba, ale sprevádzate rodinného príslušníka, ktorý je občanom EÚ a v danej hostiteľskej krajine EÚ má legálny pobyt, môžete tam zostať ako závislá osoba.

Pozri tiež:

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: