Posledná kontrola : 08/06/2022

Trvalý pobyt (>5 rokov) pre občanov EÚ

Získanie práva trvalého pobytu

Ak ako občan EÚ legálne žijete v inej krajine EÚ aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Ide o iný doklad ako registračné potvrdenie, ktoré je povinné v mnohých štátoch. Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom.

Môže sa vám však zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít. Orgány od vás už nemôžu požadovať preukázanie toho, že máte zamestnanie, dostatočné zdroje, nemocenské poistenie atď.

Postup pri žiadosti o vydanie dokladu o trvalom pobyte

Na získanie dokladu potvrdzujúceho právo trvalého pobytu musíte predložiť dôkaz o tom, že ste v danej krajine žili legálne 5 rokov.

V závislosti od vašej situácie (zamestnanec, SZČO, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, študent) budete musieť k žiadosti pripojiť rôzne podporné dokumenty. Mohli by k nim patriť:

Úrady musia vydať doklad o trvalom pobyte bezodkladne a nesmú vám za tento úkon účtovať viac, ako platia ich občania za vydanie identifikačného preukazu. V prípade problémov so získaním dokladu môžete zavolať našim asistenčným službám.

Tento dokument sa automaticky obnovuje bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky či požiadavky. Jeho platnosť sa však môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej bol doklad vydaný.

Podmienky na získanie trvalého pobytu ešte pred uplynutím 5 rokov

V niektorých špecifických prípadoch môžete požiadať o získanie trvalého pobytu ešte pred uplynutím 5 rokov. Overte si, či spĺňate požiadavky.

Strata práva trvalého pobytu

Právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Trvalý pobyt pre vašich rodinných príslušníkov z krajín EÚ

Na vašich rodinných príslušníkov z krajín EÚ sa vzťahujú rovnaké práva. Aj oni majú právo získať doklad o trvalom pobyte v krajine, kde s vami legálne žili aspoň 5 rokov nepretržite.

Ďalšie informácie o práve vašich rodinných príslušníkov na pobyt v EÚ.

Informácie o tom, ako získať trvalý pobyt pre vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: