Posledná kontrola : 15/07/2022

Európsky profesijný preukaz – EPP

Ak je vaše povolanie regulované a potrebujete uznanie vašej odbornej kvalifikácie, môžete oň požiadať prostredníctvom európskeho profesijného preukazu (EPP). Európsky profesijný preukaz je elektronický postup, ktorý môžete využiť na uznanie vašej regulovanej profesie v inom štáte EÚ.

V súčasnosti môžete tento postup využiť, iba ak ste:

Výhody európskeho profesijného preukazu

Orgány vašej domovskej krajiny vám pomôžu s podaním žiadosti a skontrolujú, či je žiadosť správna a úplná. Takisto osvedčia pravosť a platnosť vašich dokumentov.

V prípade budúcich žiadostí nebudete musieť svoje dokumenty znova nahrať.

Ak orgány hostiteľského štátu zodpovedné za vašu žiadosť neprijmú konečné rozhodnutie v stanovenej lehote, uznanie sa udelí automaticky a vy si budete môcť sami vytvoriť osvedčenie EPP vo svojom online konte.

Upozornenie

Ak orgány na základe vašej žiadosti odmietnu vydať EPP, musia uviesť odôvodnenie a poskytnúť vám informácie o podaní opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu.

Postup pre vydanie EPP je v súčasnosti dostupný len pre obmedzený počet povolaní.

Overte si, či môžete podať žiadosť pomocou EPP

Vyberte si situáciu

Získali ste svoju odbornú kvalifikáciu v krajine EÚ?

Vyberte si situáciu

O EPP nemôžete požiadať. Musíte využiť štandardný postup podania žiadosti.

O EPP môžete požiadať bez ohľadu na to, či chcete vo svojej hostiteľskej krajine poskytovať služby natrvalo alebo dočasne.

Tento postup je jednoduchší, rýchlejší a transparentnejší ako tradičný postup uznávania odborných kvalifikácií: stav svojej žiadosti môžete sledovať online a dokumenty, ktoré ste v systéme nahrali, môžete použiť na účely nových žiadostí v iných krajinách.

Upozornenie

Európsky profesijný preukaz je elektronicky vytvorený preukaz, nemá fyzickú podobu. Ide o elektronický dôkaz toho, že ste absolvovali postup administratívnej kontroly pre odbornú kvalifikáciu a že ste splnili podmienky na dočasné alebo trvalé poskytovanie služieb v tomto štáte.

Ak sa vaša žiadosť schváli, budete si môcť vo formáte PDF vytvoriť osvedčenie o európskom profesijnom preukaze. Na osvedčení sa bude nachádzať referenčné číslo, pomocou ktorého si budúci zamestnávateľ bude môcť overiť platnosť vášho EPP online.

Ak neviete, či máte požiadať o EPP na dočasnú mobilitu alebo na účely usadenia sa, môžete sa obrátiť na guia do utilizador da CPE.

Ak sa chcete v krajine usadiť dlhodobo, je možné, že sa budete musieť zaregistrovať v príslušnej profesijnej organizácii a absolvovať dodatočné kontroly ešte pred tým, ako budete môcť vykonávať svoje povolanie. Vnútroštátne orgány vám poskytnú informácie o tom, či sa takéto požiadavky uplatňujú aj vo vašom prípade.

EPP je dobrovoľný a môžete sa preto rozhodnúť, či využijete postup pomocou EPP alebo štandardný (písomný) postup uznávania odborných kvalifikácií.

O EPP môžete požiadať. Najskôr musíte získať uznanie kvalifikácie v jednej krajine EÚ a pracovať v nej aspoň 3 roky a až následne môžete požiadať o EPP.

O EPP môžete požiadať len vtedy, ak ste sestra, farmaceut, fyzioterapeut, horský vodca alebo realitný agent. Pre všetky ostatné profesie sa uplatňuje štandardný postup podania žiadosti.

Žiadosť o EPP

Na podanie žiadosti o EPP je potrebné:

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pre používateľov EPPOtvoriť ako externý odkaz.

Upozornenie

Po podaní prvej žiadosti však už nebudete môcť sami aktualizovať osobné údaje (číslo občianskeho preukazu alebo pasu, priezvisko alebo štátnu príslušnosť uvedené na osvedčení). O takýto zásah budete musieť požiadať orgán, ktorý vybavuje vašu žiadosť.

Za preskúmanie každej žiadosti si orgány domáceho aj hostiteľského štátu môžu účtovať poplatky. V takom prípade dostanete od každého orgánu samostatnú faktúru.

Ak orgány nedokážu overiť platnosť vašich dokumentov, môžu vás požiadať o poskytnutie ich overených kópií.

EPP je platný:

Ak orgány hostiteľskej krajiny nerozhodnú v rámci zákonných lehôt, vaša kvalifikácia sa bude automaticky považovať za uznanú a vy si budete môcť sami vytvoriť osvedčenie o EPP.

Ak príslušné orgány vašu žiadosť zamietnu, musia vám vysvetliť dôvody a poučiť vás o možnosti odvolania.

Postupy a lehoty

Aké podmienky sa vzťahujú na vašu situáciu?

Sťahujem sa natrvalo a chcem v hostiteľskej krajine vykonávať svoje povolanie

Čo sa stane po podaní žiadosti:

  • Do 1 týždňa: orgány vášho domovského štátu potvrdia prijatie vašej žiadosti a informujú vás o chýbajúcich dokumentoch a možných poplatkoch.
  • Orgán vášho domovského štátu má maximálne 1 mesiac na preskúmanie vašej žiadosti a jej postúpenie hostiteľskému štátu.
  • Ak ste farmaceut alebo sestra a využívate automatické uznávanie, hostiteľský štát prijme rozhodnutie v lehote maximálne 2 mesiacov (1 mesiac a 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňov).
  • Ak nemôžete využiť automatické uznávanie, hostiteľský štát prijme rozhodnutie v lehote maximálne 3 mesiacov (2 mesiace a 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňov).
  • Ak orgán hostiteľského štátu konštatuje, že vaše vzdelanie, odborná príprava a odborná prax nezodpovedajú štandardom požadovaným v tomto štáte, môže vás vyzvať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo adaptačnú stáž.

Chcem svoje služby poskytovať v hostiteľskej krajine dočasne

Čo sa stane po podaní žiadosti:

  • Do 1 týždňa: orgány vášho domovského štátu potvrdia prijatie vašej žiadosti a informujú vás o chýbajúcich dokumentoch a možných poplatkoch.
  • Orgány v hostiteľskom štáte skontrolujú vašu žiadosť aj v prípade, ak vaše povolanie môže mať dosah na verejné zdravie a ak sa na vás nevzťahuje automatické uznávanie.
  • Ak nie sú potrebné kontroly hostiteľského štátu, orgán vášho domovského štátu preskúma vašu žiadosť a prijme konečné rozhodnutie v lehote maximálne 3 týždňov.
  • Ak sú potrebné kontroly hostiteľského štátu, orgán vášho domovského štátu má maximálne 1 mesiac na preskúmanie vašej žiadosti a jej postúpenie hostiteľskému štátu.
  • Hostiteľský štát prijme konečné rozhodnutie v lehote maximálne 3 mesiacov (2 mesiace + 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňov).

Ak príslušné orgány vašu žiadosť zamietnu, musia vám vysvetliť dôvody a poučiť vás o možnosti odvolania.

Ak orgán hostiteľského štátu konštatuje, že vaše vzdelanie, odborná príprava a odborná prax nezodpovedajú štandardom požadovaným v tomto štáte, môže vás vyzvať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo adaptačnú stáž.

Ak orgány hostiteľskej krajiny nerozhodnú v rámci zákonných lehôt, vaša kvalifikácia sa bude automaticky považovať za uznanú a vy si budete môcť sami vytvoriť osvedčenie o EPP.

Overte si formality týkajúce sa EPP vo vašej krajine

Simulátor

Upozornenie

Výsledky sú len orientačné, poplatky sa mohli zmeniť. Ak simulátor neobsahuje výber určitých možností, znamená to, že dotknuté krajiny zatiaľ neposkytli príslušné informácie. Naďalej však môžete použiť postup pre vydanie EPP a podať žiadosť. Príslušný orgán vám následne zašle informácie o požadovaných dokumentoch a aktuálnych poplatkoch.

V hostiteľskej krajine vaše povolanie nie je regulované.
Informácie poskytnuté vnútroštátnymi orgánmi sa spracúvajú

Prístup k postup EPPOtvoriť ako externý odkaz

Váš zamestnávateľ si môže overiť platnosť vášho EPP

Vaši zamestnávatelia, profesijné organizácie alebo iné zainteresované strany si môžu pomocou referenčného čísla na vašom certifikáte overiť platnosť vášho EPP online.

K tomu však budú potrebovať aj vaše osobné identifikačné údaje (napr. číslo občianskeho preukazu alebo pasu), ktoré ste uviedli pri predložení vašej žiadosti.

Skontrolovať platnosť EPP

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: