Posledná kontrola : 04/04/2018

Európsky profesijný preukaz – EPC

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017en
  • Publikácie EÚ o brexiteen
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituen

Termín Európsky profesijný preukaz (EPC) označuje elektronický postup, ktorý môžete využiť na uznanie vašej odbornej kvalifikácie v inom štáte EÚ. Tento postup je jednoduchší, rýchlejší a transparentnejší ako tradičné postupy uznávania odborných kvalifikácií. Stav svojej žiadosti môžete sledovať online a dokumenty, ktoré si v systéme uložíte, môžete použiť na účely nových žiadostí v iných krajinách.

V súčasnosti môžete postup EPC využiť, iba ak ste:

Iní pracovníci musia na účely uznania svojich odborných kvalifikácií využiť štandardné postupy. Je možné, že sa postup EPC v budúcnosti rozšíri aj na iné povolania.

O vydanie EPC môžete požiadať:

Príklad:  

ALEBO

Príklad:  

Európsky profesijný preukaz nie je fyzickým preukazom. Ide o elektronický dôkaz toho, že ste prešli administratívnymi kontrolami a že štát, v ktorom chcete pracovať (hostiteľský štát), uznal vašu odbornú kvalifikáciu, alebo že ste splnili podmienky na dočasné poskytovanie služieb v tomto štáte.


Ak sa vaša žiadosť schváli, budete si môcť vo formáte PDF vytvoriť osvedčenie o európskom profesijnom preukaze. Osvedčenie obsahuje referenčné číslo, pomocou ktorého si váš budúci zamestnávateľ bude môcť online overiť platnosť vášho EPC.

V prípade neistoty, či máte požiadať o EPC na dočasnú mobilitu alebo na účely usadenia sa, sa môžete obrátiť na vnútroštátne orgányen.

Ak sa chcete v krajine usadiť dlhodobo, je možné, že sa budete musieť zaregistrovať v príslušnej profesijnej organizácii a absolvovať dodatočné kontroly ešte pred tým, ako budete môcť vykonávať svoje povolanie. Vnútroštátne orgányen vám poskytnú informácie o tom, či sa takéto požiadavky uplatňujú aj vo vašom prípade.

Kvalifikácie získané mimo EÚ

Ak ste získali kvalifikáciu mimo EÚ, môžete požiadať o európsky profesijný preukaz, ak:

Výhody európskeho profesijného preukazu

Postupy a lehoty

Aké podmienky sa vzťahujú na vašu situáciu?

Dočasná mobilita: svoje povolanie chcete vykonávať v zahraničí dočasne a príležitostne

Čo sa stane po podaní žiadosti:

Do 1 týždňa: orgány vášho domovského štátu potvrdia prijatie vašej žiadosti a informujú vás o chýbajúcich dokumentoch a možných poplatkoch.

Orgány v hostiteľskom štáte skontrolujú vašu žiadosť v prípade, ak vaše povolanie môže mať dosah na verejné zdravie a ak sa na vás nevzťahuje automatické uznávanie.

Ak nie sú potrebné kontroly hostiteľského štátu, orgán vášho domovského štátu preskúma vašu žiadosť a prijme konečné rozhodnutie v lehote maximálne 3 týždňov.

Ak sú potrebné kontroly hostiteľského štátu, orgán vášho domovského štátu má maximálne 1 mesiac na preskúmanie vašej žiadosti a jej postúpenie hostiteľskému štátu.

Hostiteľský štát prijme konečné rozhodnutie v lehote maximálne 3 mesiacov (2 mesiace + 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňov).

Ak orgán hostiteľského štátu konštatuje, že vaše vzdelanie, odborná príprava a odborná prax nezodpovedajú štandardom požadovaným v tomto štáte, môže vás vyzvať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo adaptačnú stáž.

Usadenie: chcete sa v zahraničí usadiť a vykonávať tam svoje povolanie trvale

Čo sa stane po podaní žiadosti:

Do 1 týždňa: orgány vášho domovského štátu potvrdia prijatie vašej žiadosti a informujú vás o chýbajúcich dokumentoch a možných poplatkoch.

Orgán vášho domovského štátu má maximálne 1 mesiac na preskúmanie vašej žiadosti a jej postúpenie hostiteľskému štátu.

Ak ste farmaceut alebo sestra a využívate automatické uznávanie, hostiteľský štát prijme rozhodnutie v lehote maximálne 2 mesiacov (1 mesiac a 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňoven).

Ak nemôžete využiť automatické uznávanie, hostiteľský štát prijme rozhodnutie v lehote maximálne 3 mesiacov (2 mesiace a 2 predĺženia v dĺžke dvoch týždňoven).

Ak orgán hostiteľského štátu konštatuje, že vaše vzdelanie, odborná príprava a odborná prax nezodpovedajú štandardom požadovaným v tomto štáte, môže vás vyzvať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo adaptačnú stáž.

Ak orgány hostiteľskej krajiny nerozhodnú v rámci zákonných lehôt, vaša kvalifikácia sa bude automaticky považovať za uznanú a vy si budete môcť sami vytvoriť osvedčenie o EPC.

Ak príslušné orgány vašu žiadosť zamietnu, musia vám vysvetliť dôvody a poučiť vás o možnosti odvolania.

Ako dlho môžete používať svoj EPC?

EPC je platný:

Ako požiadať o EPC

Aby ste mohli požiadať o EPC, musíte sa najprv prihlásiť do Autentifikačnej služby Európskej komisie ( EU Loginen ). Ak nemáte používateľský účet, budete si ho musieť vytvoriť.

Vytvorenie profilu EPC a vyplnenie osobných informácií a kontaktných údajov vám zaberie len niekoľko minút.

Po dokončení svojho profilu vytvorte žiadosť, nahrajte elektronicky naskenované kópie príslušných dokumentov a svoju žiadosť pošlite orgánu svojho domovského štátu.

Každý dokument by sa mal naskenovať a nahrať ako samostatný súbor.

Kontaktné údaje, ktoré ste uviedli vo svojom profile (e-mailovú adresu, telefóne číslo), môžete kedykoľvek aktualizovať. Po podaní prvej žiadosti však už nebudete môcť sami aktualizovať osobné údaje (číslo občianskeho preukazu alebo pasu, vaše priezvisko alebo štátnu príslušnosť). O takýto zásah budete musieť požiadať orgán, ktorý vybavuje vašu žiadosť.

Za preskúmanie každej žiadosti si orgány domáceho aj hostiteľského štátu môžu účtovať poplatky. V takom prípade dostanete od každého orgánu samostatnú faktúru.

Ak orgány nedokážu overiť platnosť vašich dokumentov, môžu vás požiadať o poskytnutie ich overených kópií.

Overte si, aké doklady potrebujete a aké sú poplatky

Simulátor

Ak simulátor neobsahuje výber určitých možností, znamená to, že dotknuté krajiny zatiaľ neposkytli príslušné informácie. Naďalej však môžete použiť postup pre vydanie EPC a podať žiadosť. Príslušný orgán vás bude informovať o požadovaných dokumentoch a poplatkoch.

V hostiteľskej krajine vaše povolanie nie je regulované.
Informácie poskytnuté vnútroštátnymi orgánmi sa spracúvajú

PRÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU POSTUPU EPC

Váš zamestnávateľ si môže overiť platnosť vášho EPC

Vaši zamestnávatelia, profesijné organizácie alebo iné zainteresované strany si môžu pomocou referenčného čísla na vašom certifikáte overiť platnosť vášho EPC online.

K tomu však budú potrebovať aj vaše osobné identifikačné údaje (napr. číslo občianskeho preukazu alebo pasu), ktoré ste uviedli pri predložení vašej žiadosti.

KONTROLA PLATNOSTI EPC

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: