Posledná kontrola: 20/01/2023

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Pravidlá vysielania pracovníkov budete musieť dodržiavať v týchto prípadoch:

V obidvoch prípadoch je podmienkou vyslania pracovnoprávny vzťah medzi vami a vyslaným pracovníkom.

Pravidlá o vysielaní pracovníkov sa vzťahujú aj na prípady, keď si prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania najmete pracovníka z iného štátu Únie, než kde je váš podnik zaregistrovaný alebo vykonáva prevádzku. Aj v tomto prípade musí medzi pracovníkom a sprostredkovateľskou agentúrou, ktorej služby využívate, existovať pracovnoprávny vzťah.

Podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine

Svojim zamestnancom musíte počas trvania vyslania zaručiť rovnaké pracovné podmienky, ktoré platia podľa zákona alebo všeobecné uplatniteľných kolektívnych dohôd v hostiteľskej krajine, so zreteľom na:

Ak sú tieto podmienky zamestnania pracovníkov vo vašej krajine pre vašich zamestnancov výhodnejšie než podmienky v hostiteľskej krajine, mali by ste počas vyslania tieto podmienky zachovať.

V rámci iných odvetví ako je stavebníctvo, odmena a ročná dovolenka nie sú povinné, ak:

Upozornenie

Po konzultácii so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov môžu členské štáty EÚ rozhodnúť, že požiadavky hostiteľskej krajiny na odmenu a ročnú dovolenku sa neuplatňujú, ak celková dĺžka vyslania nepresiahne 1 mesiac. Táto výnimka neplatí pre zamestnancov vyslaných agentúrami dočasného zamestnávania.

Viac informácií nájdete v praktickej príručke o vysielaní pracovníkov.

Dlhodobé vyslanie

Ak obdobie vyslania presiahne 12 mesiacov (alebo 18 mesiacov, ak predložíte odôvodnené oznámenie hostiteľskej krajine), musíte zaručiť svojim zamestnancom všetky povinné podmienky zamestnania v hostiteľskej krajine s výnimkou tých, ktoré sa týkajú ukončenia ich zmluvy alebo doplnkových zamestnaneckých dôchodkov.

Viac informácii o postupe odôvodneného oznamovania nájdete na vnútroštátnom webovom sídle hostiteľskej krajiny.

Pravidlá sociálneho zabezpečenia pre vyslaných pracovníkov

Počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ môžu vami vyslaní zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby zostať poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracovali pred vyslaním.

Ako zamestnávateľ musíte o tom vopred informovať príslušné orgány hostiteľskej krajiny a vyžiadať si formulár s názvom prenosný dokument A1 (PD A1) en , ktorý vydávajú inštitúcie sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej sú zamestnanci poistení. Tento dokument potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec je zaregistrovaný v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine, teda a nemusí platiť príspevky v krajine vyslania.

Pri podávaní žiadosti o prenosný dokument A1 musíte uviesť dátum začiatku a ukončenia vyslania pracovníka v inej krajine EÚ. Maximálne obdobie, ktoré môžete uviesť na formulári, je 24 mesiacov.

Ak obdobie vyslania pracovníka trvá dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak sa musí predĺžiť, môžete ako zamestnávateľ:

Národné kontaktné miesta a webové sídla

V každej krajine EÚ je aspoň jedno kontaktné miesto, ktoré vám poskytne podrobné informácie o vysielaní zamestnancov do zahraničia. Kontaktné miesta takisto spolupracujú a zdieľajú informácie, monitorujú dodržiavanie podmienok zamestnania počas vyslania a sledujú možné porušenie pravidiel.

Viac informácii nájdete na vnútroštátnom webovom sídle hostiteľskej krajiny.

Výber štátu:

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: