Život a cestovanie
Posledná kontrola: 08/04/2020

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Pravidlá vysielania pracovníkov budete musieť dodržiavať v týchto prípadoch:

V obidvoch prípadoch je podmienkou vyslania pracovnoprávny vzťah medzi vami a vyslaným pracovníkom.

Pravidlá o vysielaní pracovníkov sa vzťahujú aj na prípady, keď si prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania najmete pracovníka z iného štátu Únie, než kde je váš podnik zaregistrovaný alebo vykonáva prevádzku. Aj v tomto prípade musí medzi pracovníkom a sprostredkovateľskou agentúrou, ktorej služby využívate, existovať pracovnoprávny vzťah.

Podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine

Svojim zamestnancom musíte počas trvania vyslania zaručiť rovnaké pracovné podmienky, ktoré platia podľa zákona alebo kolektívnych dohôd v hostiteľskej krajine, so zreteľom na:

Ak sú tieto podmienky zamestnania pracovníkov vo vašej krajine pre vašich zamestnancov výhodnejšie než podmienky v hostiteľskej krajine, môžete počas vyslania tieto podmienky zachovať.

Ak je integrálnou súčasťou vašej zmluvy počiatočná inštalácia a/alebo počiatočná montáž určitých produktov a vaši vyškolení pracovníci musia tieto činnosti vykonať, dodržanie pravidiel o minimálnej mzde a ročnej dovolenke nie je povinné v prípade vyslania kratšieho ako 8 dní za rok.

Po konzultácii so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov môžu členské štáty EÚ rozhodnúť, že požiadavky hostiteľskej krajiny na minimálnu mzdu a ročnú dovolenku sa nemusia uplatňovať, ak celková dĺžka vyslania nepresiahne 1 mesiac. Táto výnimka neplatí pre zamestnancov vyslaných agentúrami dočasného zamestnávania.

Pravidlá sociálneho zabezpečenia pre vyslaných pracovníkov

Počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ môžu vami vyslaní zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby zostať poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracovali pred vyslaním.

Ako zamestnávateľ musíte o tom vopred informovať príslušné orgány hostiteľskej krajiny a vyžiadať si formulár s názvom prenosný dokument A1, ktorý vydávajú inštitúcie sociálneho zabezpečeniapdfen krajiny, v ktorej je zaregistrovaná vaša spoločnosť. Tento dokument potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec je zaregistrovaný v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine, teda a nemusí platiť príspevky v krajine vyslania.

Pri podávaní žiadosti o prenosný dokument A1 musíte uviesť dátum začiatku a ukončenia vyslania pracovníka v inej krajine EÚ. Maximálne obdobie, ktoré môžete vo formulári uviesť, je 24 mesiacov.

Ak vyslanie pracovníka trvá dlhšie ako 24 mesiacov, môžete ako zamestnávateľ:

Pre zamestnancov a SZČO môžu počas vyslania do zahraničia platiť rôzne pravidlá sociálneho zabezpečenia.

Pozri aj praktickú príručku EÚ o vysielaní pracovníkoven (nové pravidlá z júla 2020).

Národné kontaktné miesta a webové sídla

V každej krajine EÚ je aspoň jedno kontaktné miesto, ktoré vám poskytne podrobné informácie o vysielaní zamestnancov do zahraničia. Kontaktné miesta takisto spolupracujú a zdieľajú informácie, monitorujú dodržiavanie podmienok zamestnania počas vyslania a sledujú možné porušenie pravidiel.

Viac informácii nájdete na vnútroštátnom webovom sídle hostiteľskej krajiny.

Vyberte krajinu:

  • Poľskoplen
  • Portugalskopten
  • Rumunskororo
  • Slovenskosksk
  • Slovinskosien
  • Španielskoesesen
  • Švédskoseen
  • Spojené kráľovstvouken

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: