Posledná kontrola: 23/06/2022

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Ako zamestnávateľ sa musíte vždy postarať o zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. To znamená, že musíte vyhodnotiť všetky riziká, s ktorými sa môžu vaši zamestnanci pri práci stretnúť, a zaviesť preventívne a ochranné opatrenia – napríklad každý zamestnanec by mal byť náležite informovaný a mal by prejsť bezpečnostným školením.

Niekedy budete musieť prijať dodatočné opatrenia – napríklad zabrániť vzniku nebezpečných situácií a poskytovať kurzy prvej pomoci, protipožiarnej ochrany či evakuácie pracovníkov. Na dodržiavanie týchto opatrení by mal dohliadať aspoň jeden vyškolený zamestnanec.

Posúdenie rizík

Neexistujú žiadne konkrétne predpisy EÚ, ktoré by upravovali postup pri posudzovaní rizík. Vnútroštátne predpisy niektorých krajín však môžu obsahovať podrobnejšie požiadavky na obsah a formu toho posúdenia.

Pri posudzovaní rizík by ste však predovšetkým mali:

Pri posudzovaní rizík budete musieť venovať pozornosť aj pracovníkom, ktorí by mohli byť osobitne zraniteľní, a ostatným, ktorí by mohli prísť do priestorov vášho pracoviska, napríklad dodávateľom alebo návštevníkom.

Po identifikácii nebezpečenstiev a ich možných účinkov budete musieť riziká vyhodnotiť a stanoviť ich priority. Takisto by ste mali overiť, či neexistujú nejaké právne povinnosti; tieto môžu byť podrobne uvedené v špecifikáciách pre posúdenie rizík alebo môžu byť spojené so špecifickejšou odbornou prípravou pracovníkov v súvislosti s daným odvetvím či typom rizika.

Odborník na zdravie a bezpečnosť

Ak vo vašom podniku nemáte potrebné kompetencie na posudzovanie rizík alebo na zaistenie preventívnych a ochranných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, budete sa musieť obrátiť na príslušného odborníka.

V závislosti od druhu činnosti, ktorú vykonávate, môžete na posúdenie rizík použiť aj bezplatný online nástroj en .

Ako zdokumentovať prípadné riziká?

Po vykonaní posúdenia rizík budete musieť výsledky zdokumentovať.

Tejto oblasti sa netýkajú nijaké osobitné požiadavky EÚ, ale odporúča sa, aby písomný dokument obsahoval aspoň tieto informácie:

Ďalšie informácie o povinnostiach, ktoré pre vás platia v jednotlivých krajinách EÚ, nájdete na webových stránkach národné pravidlá v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.

Výber štátu

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: