Posledná kontrola: 24/01/2019

Pracovníci – právo na pobyt

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, kde ste zamestnancom, pôsobíte ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako vyslaný pracovník.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Občiansky preukaz alebo pas majte vždy poruke.

Občan EÚ musí pri pobyte v inom štáte EÚ v trvaní kratšom ako tri mesiace spĺňať jedinú podmienku – mať platný občiansky preukaz alebo pas.

V mnohých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si necháte doklady totožnosti doma – iba z tohto jediného dôvodu vás však nemôžu nútiť, aby ste sa vrátili do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v navštívenej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskosk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ohlasovanie prítomnosti

Niektoré štáty EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť príslušným orgánom. Ak to neurobíte, môžu vás sankcionovať, napríklad udelením pokuty.

Viac informácií o ohlasovaní prítomnosti.

Vyhostenie

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, ak tam pracujete.

Registrácia pobytu

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu nemôže hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásili. Môžete to však urobiť dobrovoľne.

Po 3 mesiacoch môže vaša hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásili miestnym úradom, aby sa preukázalo, že pracujete a aby ste dostali doklad s potvrdením práva na pobyt.

Informácie o registrácii pobytu v zahraničí.

Ak prídete o prácu

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, môžete tam naďalej zostať, ak:

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

V inom štáte EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili územie.

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak sa v inom štáte EÚ legálne zdržiavate ako pracovník nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky tam získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Trvalý pobyt pred uplynutím piatich rokov

Na trvalý pobyt môžete mať nárok pred uplynutím piatich rokov v jednej z týchto situácií:

Doklad o trvalom pobyte

Informácie o tom, ako získať doklad o trvalom pobyte : Potvrdzuje sa ním vaše právo zdržiavať sa v hostiteľskom štáte bezpodmienečne.

Vyhostenie

Vo výnimočných prípadoch vás môže štát, v ktorom trvalo žijete, vyhostiťz dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete veľmi vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: