Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Töötajate õigus elada teises liikmesriigis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teil on õigus elada ükskõik millises teises ELi riigis, kus te töötate töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana.

Kuni kolmekuuline välismaal viibimine

Riikliku isikutunnistuse või passi kaasaskandmine

ELi kodanikuna on teises ELi riigis vähem kui kolm kuud kestva viibimise puhul ainsaks nõudeks kehtiva riikliku isikutunnistuse või passi olemasolu.

Paljudes ELi riikides peate isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.

Nendes riikides võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki.

Kontrollige, kas peate vastuvõtvas riigis isikutunnistust või passi alati kaasas kandma:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma riigis viibimisest asjakohasele ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast sinna saabumist. Vastasel juhul võidakse teile määrata karistus (nt trahv).

Lugege täiendavalt riigis viibimisest teatamise kohta.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib vastuvõttev riik teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Rohkem kui kolmekuuline välismaal viibimine

Teil on õigus elada mis tahes ELi riigis, kui te töötate seal.

Elukoha registreerimine

Esimese kolme kuu jooksul ei tohi vastuvõttev riik teilt nõuda oma elukoha registreerimist. Kui soovite, võite seda teha.

Pärast kolme kuu möödumist võib vastuvõttev riik nõuda, et registreeriksite oma elukoha kohalikus ametiasutuses, tõendaksite riigis töötamist ning taotleksite riigis elamise õigust tõendavat dokumenti.

Lisateave elukoha registreerimise kohta välismaal.

Kui kaotate töö

Kui kaotate teises riigis elades töö, on teil endiselt õigus seal viibida, kui te:

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te neid enam ei täida, võivad asjaomase riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib vastuvõttev riik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elukoht

Kui olete töötajana seaduslikult elanud teises ELi riigis viis järjestikust aastat, on teil automaatselt õigus alalisele elamisloale. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Alaline elukoht enne viit riigis elatud aastat

Võite saada alalise elamisloa vähem kui viie aastaga järgmistel juhtudel:

Alaline elamisluba

Lisateave alalise elamisloa saamise kohta, mis kinnitab teie tingimusteta õigust viibida vastuvõtvas riigis.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib riik, kus te alaliselt elate, otsustada teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: