Viimati ajakohastatud: 23/06/2022

Konkurentsivastasest käitumisest teatamine

Kuidas konkurentsivastasest käitumisest teada anda?

Konkurentsi piiravate äritavadega kokku puutudes võite nendest teada anda. Kui tegemist on olukorraga, mis piirdub teie elukohariigi või piirkonnaga või ei hõlma rohkem kui 3 teist ELi liikmesriiki, võtke kõigepealt ühendust oma riigi konkurentsiametiga.

Valige riik

Kui te ei ole kindel probleemi olemuses, võite võtta ühendust Euroopa Komisjoniga järgmisel aadressil: comp-market-information@ec.europa.eu en sk või kirjutada postiaadressil:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Kui arvate, et teie ettevõte on osaline hinnakartellis või mõnes muus konkurentsi piiravas tegevuses, peaksite teadma, et esimene hinnakartelli kohta tõendusmaterjali esitav ettevõte võidakse trahvidest täielikult vabastada! (vt leebem kohtlemine).

Esimene kontakt Euroopa Komisjoniga peab toimuma faksi ( 32 2 2994585) või telefoni ( 32 2 2984190 või 32 2 2984191) teel.

Hüvitise nõudmine

Te võite nõuda hüvitist, kui suudate tõendada, et teie ettevõte on pidanud kartellitegevuse või turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tõttu rohkem maksma või on saanud vähem tulu. On olemas õiguslik eeldus, et kartellid tekitavad kahju,

Millise tähtaja jooksul peate nõude esitama?

Teil on aega 5 aastat (alates sellest, mil saite rikkumisest teada), et esitada kahjunõue või kuni 1 aasta pärast konkurentsiasutuse lõplikku otsust rikkumise kohta (teatud juhtudel võivad liikmesriigid anda teile pikema tähtaja).

Tõendite avaldamine

ELi riikides asuvad siseriiklikud kohtud saavad nõuda, et ettevõtted avaldaksid asjakohased tõendid, kui kannatanud nõuavad hüvitist. Kui teie ettevõte peab tõendid avaldama, kaitstakse juhtumiga seoses esitatud teabe puhul mis tahes konfidentsiaalset teavet.

Rikkumise piiriülesed tõendid

Kui riiklikud konkurentsiasutused võtavad vastu lõplikud otsused rikkumiste kohta, saab neid esitada tõenditena teiste ELi liikmesriikide kohtutes. See toetab täiendavalt teie kahjunõuet.

Ülemäärase hinna edasisuunamine

Isegi kui olete vaid rikkuja kaudne klient, saate nõuda hüvitist rikkuja otsese kliendi (nt kartellist mõjutatud kaupade edasimüüja) poolt teile edasi suunatud ülemäärase ostuhinna eest.

Kuigi peate tõendama konkreetset kahju suurust, mida teie ettevõte seoses sellise tegevusega kandis, tuleb teile kasuks edasisuunamise õiguslik eeldus.

Ülemäärase hinna edasisuunamine toimub näiteks siis, kui kahju kantakse teistele edasi: ettevõtja teeb makse ja soovib seda tagasi saada – ettevõtja suunab selle kohustusena edasi oma klientidele.

Kaasrikkujad

Kõik kartellis või muus konkurentsivastases kokkuleppes osalevad ettevõtted on vastutavad kogu tekitatud kahju eest. Kahjunõude esitajana saate valida, keda soovite hüvitise saamise eesmärgil kohtusse kaevata.

Kaasrikkuja saab hüvitist teiselt kaasrikkujalt, kui ta on maksnud oma osalusele vastavast summast suuremat hüvitist. Rikkuja osaluse suuruse ja selle kindlaksmääramise kriteeriumide üle otsustab kohus vastavalt siseriiklikule õigusele.

Ühinemised

Ettevõtjad, mille käive ületab teatud piirmäära (aastakäive kogu maailmas enam kui 2,5 miljardit eurot) ning mis tegelevad ELis ettevõtlusega ning soovivad ühineda, peavad taotlema Euroopa Komisjoni heakskiitu, sõltumata sellest, kus nende peakontor asub. Ühinemise heakskiitmine sõltub turuosast, mille ühinenud ettevõte ELis saab. Väikeste ettevõtete vaheliste ühinemiste puhul piirangud üldjuhul puuduvad.

Riigiabi

Üldiselt on riigiabi (mis võib esineda näiteks toetuste, intressi- ja maksuvabastuste või laenutagatiste vormis) ELi eeskirjade alusel keelatud, sest selle abil võidakse anda teatavatele ettevõtetele nende konkurentide ees eeliseid, moonutades seeläbi konkurentsi.

Riigiabi võidakse lubada järgmistel juhtudel:

Euroopa Komisjon jälgib sellise abi andmist. Kui olete teadlik konkreetsest juhtumist, mille puhul riigiabi andmisel on eeskirju rikutud, saate sellest Interneti vahendusel teada anda.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: