Viimati ajakohastatud: 29/07/2022

ELi konkurentsieeskirjad

ELis kehtivad ranged eeskirjad vaba konkurentsi kaitsmiseks. Nende kohaselt on teatavat liiki äritegevus keelatud.

Kui rikute ELi konkurentsieeskirju, võib teile määrata trahvi kuni 10% ulatuses ettevõtte aastasest ülemaailmsest käibest. Teatavates ELi liikmesriikides on eeskirju rikkunud ettevõtete juhtidele ette nähtud karmid karistused, sealhulgas ka vangistus.

ELi konkurentsieeskirju kohaldatakse vahetult kõigis ELi liikmesriikides – teie riigi kohtud tagavad nende järgimise. Need ei kehti mitte üksnes ettevõtjate, vaid ka kõigi majandustegevusega seotud organisatsioonide (nt kutseühingud, tööstuslikud rühmitused jne) suhtes.

Tutvuge ELi konkurentsijuhtumite näidetega konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil.

Ebaseaduslikud kontaktid ja kokkulepped

Selliseid kokkuleppeid nimetatakse kartellideks. Need on keelatud, sest nad piiravad konkurentsi. Kartellid võivad esineda mitmel kujul ning nendesse kaasatud ettevõtjad ei pea neid ametlikult heaks kiitma. Sellise tegevuse enamlevinud vormid on järgmised:

Kõiki kokkuleppeid ja kogu teabevahetust teie ning teie konkurentide vahel, mis vähendavad teie strateegilist ebakindlust turul (seoses teie tootmiskulude, käibe, tootmisvõime, turustusplaanidega jne), võidakse käsitada konkurentsivastastena.

Hoiatus

Isegi sellise strateegilise teabe ühepoolset avaldamist posti või telefoni teel või kohtumiste raames võidakse käsitada eeskirjade rikkumisena.

Selleks, et rikkumisi vältida, hoiduge:

Mõned kokkulepped ei ole keelatud – kui need on õigustatud ning toovad kasu tarbijatele ja majandusele tervikuna. Sellised on näiteks teadus- ja arendustegevuse ning tehnosiirdega seotud kokkulepped. Neil juhtudel kohaldatakse grupierandi määrusi en .

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Kui teie ettevõtte turuosa on suur, nimetatakse seda turgu valitsevaks seisundiks. Sellisel juhul peaksite kandma erilist hoolt selle eest, et te ei:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: