Viimati ajakohastatud: 04/10/2022

Riigihanke-eeskirjad

Riigihankelepinguid sõlmivad avaliku sektori vahendite kasutajad ja konkreetsetes, konkurentsivälistes valdkondades (nt energeetika, veevarustus, ühistransport, postiteenused) tegutsevad asutused teenuste, tarnete või ehitustööde ostmiseks.

Tavaliselt sõlmitakse kõik keskmise või suure maksumusega lepinguid konkurentsipõhiste menetluste (hanked) vahendusel, kuigi on olemas teatavaid vabastusi ja erandeid, nt:

Riigihankemenetluste liigid

Üldiselt sõlmitakse hankelepinguid konkurentsipõhiste hankemenetluste teel. Konkurentsipõhiseid menetlusi on mitut liiki.

Avatud menetlus

Avatud menetluses võib täieliku pakkumuse esitada igaüks. Seda menetlust kasutatakse kõige sagedamini.

Piiratud menetlus

Igaüks võib taotleda piiratud menetluses osalemist, kuid vaid eelvaliku läbinud taotlejad kutsutakse pakkumust esitama.

Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus

Igaüks võib taotleda konkurentsipõhises läbirääkimistega menetluses osalemist, kuid vaid eelvaliku läbinud taotlejad kutsutakse esialgset pakkumust esitama ja läbirääkimistele.

Seda menetlust saavad hankijad üldjuhul kasutada vaid siis, kui läbirääkimised on vajalikud ostu spetsiifiliste või keeruliste omaduste tõttu, kuid kaitse- ja julgeoleku-, veevarustuse, energeetika, transpordi ja postiteenuste valdkonna hankijad võivad neid kasutada standardmenetlusena.

Võistlev dialoog

Hankija saab seda menetlust kasutada selleks, et saada ettepanekuid selle kohta, kuidas rahuldada hankija poolt kindlaks määratud vajadust.

Innovatsioonipartnerlus

Seda menetlust saab kasutada juhul, kui soovitakse osta kaupa või teenust, mida turul veel ei ole. Protsessis võivad osaled mitmed ettevõtjad.

Ideekonkurss

Seda menetlust kasutatakse projekti või disaini saamiseks.

Täiendavad hankemeetodid

Sõltuvalt olukorrast ja vajadustest võib hankija:

Millal ja kuidas ELi eeskirju kohaldatakse?

Kõigi riigihankemenetluste aluseks ELis on riiklikud eeskirjad. Suurema väärtusega lepingud põhinevad üldistel ELi riigihanke-eeskirjadel.

Piirmäärad, millest alates ELi eeskirju kohaldatakse, sõltuvad ostu esemest ja sellest, kes ostab. Piirmäärasid vaadatakse korrapäraselt läbi ja aeg-ajalt neid korrigeeritakse.

Peamised piirmäärad on järgmised:

Võite tutvuda ka riigihangete üksikasjalike piirmääradega en või kontrollida piirmäärasid oma riiklikest eeskirjadest.

Madalama väärtusega hangete puhul kohaldatakse vaid riiklikke eeskirju, kuid järgida tuleb ELi üldiseid läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

Riigihangetel osalemine – teie õigused

Piiriülesed pakkumused

Kui teie äriühing, organisatsioon või asutus on asutatud ELis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki), on teil õigus riigihangetel konkureerida kõigis ELi riikides. Teil on õigus:

Millistel juhtudel võidakse teid hankel osalemisest kõrvale jätta?

Teil ei lubata hankemenetluses osaleda, kui teie äriühingut ei saa usaldada. Näiteks: pakkuja

Üksikasjaliku kirjelduse kõrvalejätmise põhjuste kohta leiate direktiividest (ELi õigusaktide lingid lehekülje allosas), oma riigi hankemenetlusi käsitlevatest õigusaktidest ja hanke korraldaja esitatud dokumentidest.

Millal tuleb riigihanketeade avaldada TEDis?

Reeglina tuleb ELi eeskirjade reguleerimisalasse kuuluvad riigihanked avaldada Euroopa Liidu Teataja kaasande elektroonilises versioonis – portaalis Tenders Electronic Daily (TED). Avaliku sektori asutused võivad otsustada avaldada teate portaalis TED ka madalama väärtusega lepingute korral. Portaalis TED on põhiteave hangete kohta kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.

Eelteated eelseisvate hangete kohta

Hankijad võivad portaalis TED avaldada ka eelteateid. Eelteate eesmärk on esitada teavet tulevase hanke kohta.

Eelteade avaldatakse 35 päeva kuni 12 kuud enne hanketeate avaldamist.

Kui hange avaldatakse pärast eelteate avaldamist, võib pakkumuste esitamise tähtaega lühendada.

Hindamine

Pakkumusi hinnatakse eelnevalt avaldatud kriteeriumidel põhinevate punktide alusel. Igale kategooriale vastab teatav punktisumma. Näiteks pakutav hind võib olla väärt 40%, tehnilised omadused 50% ja keskkonnamõju 10%.

Pakkumusi tohib hindama hakata alles pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist.

Lepingu sõlmimine

Teave selle kohta, kas te olete hanke võitnud või mitte, tuleb teile esitada niipea kui võimalik. Kui te ei osutunud võitjaks, on teil õigus saada selgitusi selle kohta, miks teie pakkumus tagasi lükati.

Kui leiate, et teid on diskrimineeritud, või märkate riigihankemenetluse eeskirjade eiramist, saate taotleda menetluse läbivaatamist või esitada kaebuse.

Elektrooniline arveldamine

Kui teiega on sõlmitud riigihankeleping või kontsessioonileping, on teil õigus saata riigiasutusele, millega teil on sõlmitud leping, e-arveid – mis vastavad e-arveldamise Euroopa standarditele de en fr .

Kõik tsentraliseeritud riiklikud ametiasutused ELis peavad neid arveid aktsepteerima. Teatavates riikides peavad alates aprillist 2020 e-arveid aktsepteerima ka keskvalitsusest madalamal tasandil asuvad ametiasutused. Kontrollige, milline on olukord teie riigis en .

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: