Viimati ajakohastatud: 16/11/2022

Mis on reguleeritud kutseala?

Üldiselt on kutseala reguleeritud juhul, kui teil peab selleks olema asjakohane haridus, peate sooritama konkreetsed eksamid (nt riiklikud eksamid) ja/või peate end enne tööle asumist kutseorganisatsiooni juures registreerima.

Kui teie kutseala on reguleeritud ELi riigis, kus te soovite töötada, võib osutuda vajalikuks teie kutsekvalifikatsiooni tunnustamine asjaomases riigis.

Hoiatus

Reguleeritud kutsealad on ELi riigiti erinevad. Kontrollige reguleeritud kutsealade andmebaasist en , kas teie kutseala on reguleeritud ELi riigis, kuhu te elama asute.

Kuidas reguleeritud kutsealade andmebaasi kasutada?

Kui teie kutseala otsingu tulemustesse ei ilmu, tähendab see seda, et see ei ole reguleeritud riigis, kuhu te elama asute.

Kui te ei leia oma kutseala kohta andmebaasist mitte mingisugust teavet, võite pöörduda kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunkti poole riigis, kus te soovite töötada. Nemad selgitavad teile, milliseid eeskirju teie juhtumi puhul kohaldatakse.

Teatavate valdkondade kutsekvalifikatsiooni tunnustamise puhul kehtivad ELi eri-eeskirjad, nt juristid, lennujuhid, piloodid jne. en

Uurige järgi, kas peate taotlema oma kutseala tunnustamist ja millise taotluse peate selleks esitama.

Kas saite oma kutsekvalifikatsiooni ELi riigis?

Milline on teie olukord?

Kui olete saanud oma kutsekvalifikatsiooni kolmandas riigis ja soovite töötada ELi riigis, peate laskma selle tunnustada selles ELi riigis, kus te soovite töötada. Sellisel juhul kohaldatakse teie kutseala tunnustamise taotluse suhtes riiklikke eeskirju.

Kui soovite asuda elama teise ELi riiki ja olete töötanud juba vähemalt 3 aastat ELi riigis, kus teie kutsekvalifikatsiooni esmakordselt tunnustati, saate taotleda oma kutseala tunnustamist teises ELi riigis eeskirjade kohaselt, mida kohaldatakse nende isikute suhtes, kes on saanud oma kutsekvalifikatsiooni ELi riigis.

Selleks et tõendada, et teil on vajalikud kogemused oma kutsealal töötamiseks, võib osutuda vajalikuks esitada tõend, mille on väljastanud see ELi riik, kus teie kvalifikatsiooni esmakordselt tunnustati. See kehtib nii ELi kodanike kui ka kolmandate riikide kodanike suhtes.

Kui olete arst, üldõde, ämmaemand, hambaarst, proviisor, arhitekt või veterinaararst, tunnustatakse teie kutsekvalifikatsiooni automaatselt. Peate esitama tõendi teie kvalifikatsiooni kohta ja ootama asjakohaste ametiasutuste luba, enne kui saate tööle asuda.

Hoiatus

Kui teie väljaõpe/haridus ei vasta teie uue riigi poolt asjaomase kutseala suhtes kehtestatud miinimumnõuetele, ei saa teie kutseala automaatselt tunnustada ning te peate taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist muude reguleeritud kutsealade puhul kohaldatavate menetluste raames.

Lisaks kutsetunnistustele võivad pädevad ametiasutused teilt nõuda ka teisi tõendavaid dokumente, sõltuvalt teie kutsealast ja riigist, kuhu te elama asute.

Kui olete asjaomastele riiklikele ametiasutustele vajalikud dokumendid esitanud,

Kui olete üldõde või proviisor, saate kasutada Euroopa kutsekaarti, mis on kiirem ja lihtsam elektrooniline menetlus dokumentide esitamiseks, teie veebipõhiste taotluste jälgimiseks ja varem üles laaditud dokumentide taaskasutamiseks.

Hoiatus

Teie uue riigi ametiasutused ei saa teilt nõuda vandetõlgi poolt kinnitatud kvalifikatsiooni tõlget.

Näide

Oma õiguste tundmine aitab vältida bürokraatiat

Katarina on Slovakkiast pärit proviisor, kes sooviks töötada Austrias. Austria ametiasutused palusid tal esitada Austria vandetõlgi poolt kinnitatud tõlked kõigist tema esitatud tõendavatest dokumentidest.

Kuid Katarinalt ei saa nõuda vandetõlgi kinnitatud tõlkeid tema diplomitest. Mitmete tunnistuste kategooriate puhul – arst, üldõde, ämmaemand, veterinaararst, hambaarst, proviisor ja arhitekt – ei ole vaja esitada vandetõlgi kinnitatud tõlkeid.

Teil võidakse paluda sooritada keeletest või astuda kutseühingu liikmeks teie uues riigis, enne kui saate alustada seal töötamist.

Te ei pea taotlema luba ega alustama mingeid haldusmenetlusi. Te saate oma uues ELi riigis oma kutsealal töötada samadel tingimustel, nagu selle riigi kodanikud.

Hoiatus

Kui teie konkreetne kutseala ei ole asjaomases riigis reguleeritud, võidakse seda käsitada osana mõnest muust reguleeritud kutsealast.

Uurige kindlasti oma uue riigi ametiasutustest järgi, kas teie kutseala on seal reguleeritud või mitte. Kutsekvalifikatsiooni riiklik kontaktpunkt aitab teil leida asutuse, kellelt saate küsida vajalikku teavet.

Näide

Piotr, Tšehhi Vabariigist pärit kiiriabiõde, asub Saksamaale elama ja soovib seal jätkata oma kutsealal töötamist. Kui ta otsis kutsealade andmebaasist, ei leidnud ta sellest loetelust oma kutseala, ning järeldas, et see ei ole Saksamaal reguleeritud. Kui ta võttis ühendust kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest vastutava ametiasutusega Saksamaal, sai ta teada, et kiirabiõe kvalifikatsioon on osa parameediku kutseala kvalifikatsioonist. Kuna Piotril puudub asjaomases valdkonnas vajalik kvalifikatsioon, peab ta enne tööle asumist läbima vastava väljaõppe.

Te peate enne tööle asumist taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist uues riigis.

Uurige järgi, milliseid dokumente peate esitama oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlemiseks.

Kui olete füsioterapeut, mäeinstruktor või kinnisvaramaakler, saate kasutada Euroopa kutsekaarti, mis on kiirem ja lihtsam elektrooniline menetlus dokumentide esitamiseks, teie veebipõhiste taotluste jälgimiseks ja juba varem üles laaditud dokumentide taaskasutamiseks.

Teil võidakse paluda sooritada keeletest või astuda kutseühingu liikmeks teie uues riigis, enne kui saate alustada oma erialal töötamist.

Uurige kindlasti oma uue riigi ametiasutustest järgi, kas teie kutseala on seal reguleeritud või mitte. Kutsekvalifikatsiooni riiklik kontaktpunkt aitab teil leida asutuse, kellelt saate küsida vajalikku teavet.

Näide

Dirk on noor Madalmaade kinnisvaramaakler, kes asus hiljuti alama Austriasse. Tema kutseala ei ole Madalmaades reguleeritud ning ta eeldas, et saab Austrias asutada oma ettevõtte ja hakata tegutsema sõltumatu maaklerina, ilma et peaks läbima mingeid haldusmenetlusi. Füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel öeldi talle, et ta peab taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, et tal oleks Austrias õigus töötada kinnisvaramaaklerina. See aeglustas märkimisväärselt tema plaane.

Te ei pea taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, välja arvatud kutsealade puhul, millel on mõju inimeste tervisele ja ohutusele. Siiski võidakse teilt uues riigis enne seal töötama asumist nõuda eelneva kirjaliku deklaratsiooni (kas paberkandjal või elektrooniliselt) esitamist.

Selleks, et teie kvalifikatsioone saaks uues riigis tunnustada, peate tõendama, et olete viimase kümne aasta jooksul oma koduriigis oma kutsealal töötanud vähemalt ühe aasta.

Hoiatus

Kui teie reguleeritud kutseala on seotud tervise ja ohutusegaja seda ei tunnustata automaatselt, võivad uue riigi pädevad ametiasutused teie kutsekvalifikatsioone enne teie tööle asumist kontrollida. Sellisel juhul peate ootama ametlikku luba, enne kui saate tööle asuda.

Võib-olla peate oma deklaratsiooni üks kord aastas uuendama, kui soovite jätkata ajutiste teenuste osutamist samas vastuvõtvas riigis.

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust asjaomase riigi kutsekvalifikatsioonide kontaktpunktiga .

Uurige ka järgi, mida teilt veel nõutakse, enne kui esitate oma kirjaliku deklaratsiooni.

Teil võidakse paluda sooritada keeletest või astuda kutseühingu liikmeks teie uues riigis, enne kui saate alustada oma erialal töötamist.

Näide

Risto on Soome arhitekt, kes kavatseb asuda elama Itaaliasse. Enne seda uurib ta reguleeritud kutsealade andmebaasist, milliseid formaalsusi on vaja seal tööle asumiseks täita ning tuvastab Itaalias ka vastava kutseala kontaktpunkti. Pärast kontaktpunkti poole pöördumist ja neilt teabe saamist on ta ümberasumiseks valmis.

Teave riikide kohta

Valige riik

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: