Viimati ajakohastatud: 12/09/2022

Vastastikuse tunnustamise deklaratsioon

Kas te juba müüte kaupa ühes ELi riigis ja soovite hakata seda müüma teises ELi riigis?

Põhimõtteliselt tohib ühes ELi riigis müügiks lubatud kaupa müüa kõigis ELi riikides. Praktikas võivad teise ELi riigi ametiasutused enne teie kauba müüki lubamist küsida lisateavet. Vastastikuse tunnustamise deklaratsioon võib aidata teil seda teavet esitada.

See vabatahtlik ettevõtja deklaratsioon võimaldab tootjatel, importijatel ja turustajatel ametiasutustele tõendada, et nende kaup vastab eeskirjadele mõnes teises ELi riigis, kus seda juba müüakse.

Deklaratsiooni võib esitada mis tahes liiki ühtlustamata kauba kohta, st kauba kohta, mida ei hõlma mõni ELi õigusakt, millega kehtestatakse ühised nõuded. Seda võib kasutada ka põllumajandustoodete puhul.

Kuidas saab vastastikuse tunnustamise deklaratsioon teid aidata?

Kui teie kauba puhul ei ole vaja kasutada eelneva loa menetlust, võite hakata seda müüma teises ELi riigis. Selle riigi ametiasutustel on siiski igal ajal õigus otsustada kontrollida kaupa, mille müümist olete alustanud. Nad teatavad teile kirjalikult järgmisest:

Võite deklaratsiooni esitada või esitamata jätta:

Kui esitate täieliku vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni koos lisatõendusega, ei saa hindamisasutus teilt nõuda lisateavet ega -dokumente.

Kui te vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni ei esita, võib hindamisasutus küsida teilt järgmisi dokumente:

Ametiasutused peavad teile andma vähemalt 15 tööpäeva selle tõendamiseks, et teie kaupa võib nende riigis seaduslikult müüa.

Hindamisperioodi jooksul võite oma kaupa siiski vabalt müüa. Peate müügi peatama üksnes juhul, kui saate haldusotsuse, millega piiratakse või keelatakse asjaomase kauba turulepääs.

Kuidas koostada vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni?

Deklaratsioon koosneb kahest osast ning neid on ELi määruses en Ava välislingina põhjalikult kirjeldatud. Deklaratsiooni koostamiseks on kolm võimalust:

I osa – teave kauba kohta

I osas kirjeldatakse kaupa ja kõiki kohaldatavaid eeskirju ELi riigis, kus seda juba müüakse. See peab sisaldama järgmist teavet:

  1. number või muu viitekood, mis üheselt identifitseerib kauba või kaubaliigi;
  2. deklaratsiooni I osa täitva tootja, importija või turustaja nimi ja aadress;
  3. kauba (liigi) kirjeldus, mis võimaldab selle kindlaks teha, kui kaupa on vaja jälgida (see võib sisaldada fotot);
  4. deklaratsioon selle kohta, et kaupa:
    1. on juba seaduslikult müüdud ELi riigis X (esitage asjakohaste eeskirjade ja/või loa andmise otsuse pealkiri ja ametlik avaldamisviide); või
    2. selle suhtes ei kohaldata ELi riigis X asjaomaseid eeskirju;
  5. viide vastavushindamismenetlusele või katsele, mille kaup on läbinud (sealhulgas hindamisasutuse nimi ja aadress);
  6. mis tahes muud dokumendid, mis tõendavad, et kaupa on ELi riigis juba seaduslikult müüdud; 

punktis 2 nimetatud tootja, importija või turustaja allkiri:

alla kirjutanud (kelle eest ja nimel):

(koht ja kuupäev):

(nimi, ametinimetus) (allkiri).

II osa – teave kauba müügi kohta

II osas keskendutakse kauba müüki kirjeldavale teabele. See peab sisaldama järgmist:

7.1 ELi riik, kus kaupa on juba müüdud (nagu märgitud punktis 4.1);

7.2 kuupäev, mil kaupa selles riigis esimest korda müüdi, saate seda tõendada näiteks arve lisamisega;

8. mis tahes lisateave, mis võib aidata ametiasutustel kontrollida, kas kaupa juba müüakse seaduslikult ELi riigis X;

9. II osa täitnud tootja, importija või turustaja allkiri:

alla kirjutanud (kelle eest ja nimel):

(koht ja kuupäev):

(nimi, ametinimetus) (allkiri).

Keelte kasutamine

Vastastikuse tunnustamise deklaratsioon tuleb koostada ühes ELi ametlikest keeltest. Riiklikud ametiasutused võivad teilt nõuda selle tõlkimist nende valitud keelde.

 

Hoiatus

Hoidke deklaratsioon ajakohasena!

Teil peab alati olema vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni ajakohastatud versioon.

Teie kaupa ei lubatud turustada?

Kui arvate, et riiklikud ametiasutused on põhjendamatult keelanud teie kauba pääsu oma riigi turule või seda piiranud, võite taotleda abi SOLVITilt en hu no sl Ava välislingina .

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: