Bo och resa
Senast kontrollerat: 12/09/2022

Försäkran om ömsesidigt erkännande

Säljer du redan varor i ett EU-land och vill börja sälja dem i ett annat?

I princip är en vara som får säljas i ett EU-land också godkänd för försäljning i andra EU-länder. I praktiken kan myndigheterna i ett annat EU-land begära kompletterande information innan du får tillstånd att sälja din vara där. En försäkran om ömsesidigt erkännande kan hjälpa dig att lämna den informationen.

Med den här frivilliga försäkran kan producenter, importörer och distributörer visa myndigheterna att deras varor följer reglerna i ett annat EU-land där de redan säljs.

Försäkran omfattar alla icke-harmoniserade varor av alla typer, dvs. varor som inte omfattas av EU-lagstiftning med gemensamma krav. Den kan också användas för jordbruksvaror.

Hur kan en försäkran om ömsesidigt erkännande hjälpa mig?

Om det inte finns något förfarande för förhandsgodkännande för din vara får du börja sälja den i ett annat EU-land. Myndigheterna i det landet har dock rätt att när som helst besluta att de vill bedöma den vara som du har börjat sälja. De kommer i så fall att informera dig skriftligt om

Det är valfritt att skicka in försäkran

Om du skickar in en fullständig försäkran om ömsesidigt erkännande med bifogade styrkande handlingar får den myndighet som gör bedömningen inte begära ytterligare upplysningar eller dokumentation.

Om du inte skickar in någon försäkran får myndigheten begära dokumentation som

Myndigheterna måste ge dig minst 15 arbetsdagar för att visa att varan får säljas lagligt i deras land.

Under bedömningsperioden får du fritt sälja din vara. Du måste dock stoppa försäljningen om du får ett administrativt beslut som begränsar eller nekar marknadstillträdet för din vara.

Hur skriver jag en försäkran om ömsesidigt erkännande?

Försäkran består av två delar som noggrant beskrivs i EU-förordningen en Länk öppnas på ny sida. Det finns tre möjligher:

Del I – Information om varan

I del I beskrivs varan och eventuella regler i det EU-land där den redan säljs. Del I ska innehålla följande:

  1. Ett identifieringsnummer eller annan referens som entydigt identifierar varan eller varutypen.
  2. Namn och adress till den producent, importör eller distributör som fyller i del I av försäkran.
  3. En beskrivning av varan eller varutypen som är tillräckligt tydlig för att det ska gå att identifiera den i spårbarhetssyfte. Vid behov kan man bifoga ett foto.
  4. Försäkran att varan
    1. redan lagligen saluförts i EU-land X (ange titel och kungörelsereferens för de relevanta bestämmelserna och/eller beslutet om godkännande) eller
    2. inte omfattas av några relevanta bestämmelser i EU-land X.
  5. Hänvisning till eventuellt förfarande för bedömning av överensstämmelse eller provning av varan (inklusive bedömningsorganets namn och adress).
  6. Eventuell ytterligare dokumentation som visar att varan redan säljs lagligt i EU. 

Underskrift av den producent, importör eller distributör som anges i punkt 2.

Undertecknat för:

(plats och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):

Del II – Information om varans eller varutypens saluföring

Del II handlar om försäljningen av varan. Den ska innehålla följande:

7.1 Det EU-land där varan redan säljs (som anges i punkt 4.1).

7.2 Det datum då varan första gången såldes i det landet. Du kan dokumentera det genom att t.ex. bifoga en faktura.

8. Eventuell ytterligare information som kan hjälpa myndigheterna att bedöma om varan redan säljs lagligt i EU-land X.

9. Underskrift av den producent, importör eller distributör som har fyllt i del II.

Undertecknat för:

(plats och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):

Vilket språk?

Försäkran om ömsesidigt erkännande ska vara skriven på ett av de officiella EU-språken. De nationella myndigheterna kan kräva att den ska översättas till det språk de önskar.

 

Varning

Håll försäkran uppdaterad!

Du måste alltid ha en aktuell version av försäkran om ömsesidigt erkännande.

Nekades din produkt tillträde till marknaden?

Om du anser att de nationella myndigheterna felaktigt har nekat eller begränsat din produkts tillträde till marknaden kan du vända dig till SolvitLänk öppnas på ny sida .

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida