Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/08/2020

Vad täcker bilförsäkringen utomlands?

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Om du råkar ut för en olycka utomlands är det lagen i det land där olyckan inträffade som gäller. Så ersättningsförfarandet kan vara annorlunda än i ditt hemland.

Om du är inblandad i en olycka i utlandet, lämna aldrig platsen. Tala med den andra föraren och ring polisen och ambulans eller brandkår, om det behövs.

Se till att du skriver ner alla nödvändiga uppgifter om den andra parten och omständigheterna kring olyckan.

Skadeanmälan

Du bör fylla i en skadeanmälan på olycksplatsen.

Du kan få en skadeanmälningsblankett från ditt försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag har gemensamt tagit fram en "europeisk skadeanmälan". Den hjälper dig att snabbt sammanställa alla uppgifter som behövs och underlättar handläggningen av anmälan.

Om du inte har någon skadeanmälan, anteckna följande uppgifter:

Om du och den andra föraren är ense om omständigheterna, ska ni båda underteckna anmälan. Då blir det enklare att handlägga ansökan om ersättning.

Kom ihåg att inte ta på dig skulden eller underteckna skadeanmälan om du inte helt förstår allt.

Om du och den andra parten inte är ense får era försäkringsbolag komma överens. Försäkringsbolaget baserar överenskommelsen på polisrapporten, skadebedömningen eller andra uppgifter.

Till stöd för din anmälan bör du

Du måste alltid anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag – även om du inte söker ersättning.

Vad gäller för mig?

Olyckan var mitt fel

Personskador

Din försäkring från hemlandet täcker dig om du skadar någon i ett annat EU-land (tredje mans skadeståndskrav).

Andra typer av skador, t.ex. dina egna skador, brandskador eller stöld utomlands täcker emellertid de flesta försäkringar normalt inte. I dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.

Din ansvarsförsäkring täcker alla passagerare som färdas i ditt fordon, med undantag för föraren. I de flesta EU-länder kan du komplettera försäkringen, så att den också täcker försäkringstagaren, dvs. föraren.

Skador – ersättningsbelopp

Du är skyddad upp till det belopp som anges i ditt försäkringsavtal. Enligt EU-lagstiftningen har du ett garanterat minimiskydd. Om du råkar ut för en olycka i ett annat EU-land täcker försäkringen ditt skadeståndsansvar upp till åtminstone följande belopp:

Personskador:

  • 1 120 000 euro per skadad eller
  • 5 600 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Sakskador:

  • 1 120 000 euro per skadeanmälan (oberoende av antalet skadade).

Om du har tecknat ansvarsförsäkringen i ett land där försäkringsskyddet är högre än EU:s minimiskydd, är du försäkrad upp till det högre beloppet i hela EU.

Om den faktiska skadan överstiger maxbeloppet i det land där olyckan skedde, och du inte har något högre försäkringsskydd, måste du själv betala skillnaden.

Läs mer om nationella regler för olyckor och ersättningsbelopp:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Du bör kontrollera om din försäkring ger obegränsat skydd, särskilt i fråga om personskador.

Enligt EU-lagstiftningen har du alltid rätt till högsta möjliga försäkringsskydd (se nedanstående exempel).

Exempel från verkligheten

Högsta möjliga försäkringsskydd garanteras av EU-lagstiftningen

I ditt eget land gäller EU:s minimiskydd på 1 120 000 euro för sakskador. Du orsakar en olycka i ett annat land där minimiskyddet är högre – 1 200 000 euro. Den materiella skadan uppskattas till 1 180 000 euro, dvs. 60 000 euro mer än minimiskyddet i ditt land.

Även om du inte har avtalat något högre belopp med ditt försäkringsbolag, täcker försäkringen ändå skadan på 1 180 000 euro, eftersom det mest fördelaktiga försäkringsskyddet alltid gäller enligt EU-lagstiftningen, dvs. i det här fallet beloppet i det land där olyckan inträffade.

Olyckan var inte mitt fel

Olyckor med en oförsäkrad förare

Berätta för polisen att du är inblandad i en olycka med en förare som inte är försäkrad eller som smitit från olycksplatsen. Du kan också få råd från ditt försäkringsbolag.

Du kan dessutom vända dig till ditt nationella skadeersättningsorganen. Det kan ingripa om den andra personens fordon är oförsäkrat eller om det andra försäkringsbolaget inte går att identifiera.

Förfarande vid ersättningsanspråk

Om du har drabbats av materiella skador eller kroppsskador till följd av en olycka kan du ansöka om ersättning. Dröj inte med att skicka in din ansökan! Hör med ditt försäkringsbolag hur lång tid du har på dig.

Begär ersättning utomlands

Skicka dina ersättningskrav till skadevållarens (den person som orsakade olyckan) försäkringsbolagen.

Begär ersättning efter hemkomsten

Du har två möjligheter:

1. Skicka dina ersättningskrav till det relevanta försäkringsbolagets representant i ditt land.

Representanten kontrollerar uppgifterna och vidtar nödvändiga åtgärder för att reglera ditt ersättningskrav. För att ta reda på om skadevållarens försäkring har en filial i ditt land, kontakta ett organ/informationscentrum för gröna korten.

2. Skicka dina ersättningskrav till ditt lands skadeersättningsorgan.

Om försäkringsbolaget i det andra EU-landet inte har någon representant i ditt hemland, kan du skicka dina ersättningskrav till skadeersättningsorganet i ditt landen. Det kan också hjälpa dig om den andra personens fordon är oförsäkrat eller om försäkringsbolaget inte går att identifiera.

Exempel från verkligheten

Lämna in dina krav där det är enklast för dig

Ignacio är spanjor och råkade ut för en trafikolycka genom annans vållande i Tyskland. Eftersom Ignacio inte talar tyska, tyckte han att det var svårt att begära ersättning i Tyskland.

Han bestämde sig för att åka hem och ställa sina ersättningskrav till det spanska skadeersättningsorganet i stället. På så sätt slapp han språkförbistring och fick sin ersättning.

Tre månader för att få ett förslag om ersättning eller ett svar

Om ansvarsfrågan är löst och skadorna har bedömts, bör du få ett motiverat erbjudande om ersättning inom tre månader från den dag du skickade in ditt ersättningskrav.

Om det är oklart vem som är skyldig till olyckan eller hur stor ersättning du har rätt till, bör du få ett motiverat svar på dina olika krav.

Om du inte får ett erbjudande eller svar inom tre månader, har du rätt till ränta på det ersättningsbelopp som försäkringsbolaget erbjuder eller som en domstol tilldömer dig.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: