Senast kontrollerat: 12/09/2022

CE-märkning

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. CE-märkningen visar att produkten enligt tillverkarens bedömning uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Märkningen krävs för produkter från hela världen som ska säljas i EU.

När är CE-märkningen obligatorisk?

CE-märkningen är obligatorisk bara om produkten omfattas av EU-specifikationer som säger att märkningen är ett krav.

En del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Du måste se till att din produkt uppfyller alla relevanta krav innan du sätter på CE-märket. Det är förbjudet att CE-märka produkter som det inte finns några EU-specifikationer för och som inte omfattas av krav på CE-märkning.

Så får du CE-märkning

Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. Du behöver inget tillstånd för att sätta CE-märket på din produkt, men innan du gör det måste du

När du har CE-märkt din produkt kan det hända att du – på den behöriga nationella myndighetens begäran – måste tillhandahålla all information och kompletterande dokumentation om märkningen.

Måste produkten bedömas av ett oberoende organ?

Du måste ta reda på om din produkt måste testas av ett anmält organ. Vad som gäller för din produkt framgår av den tillämpliga lagstiftningen: kolla reglerna för din produktkategori en .

Bedömning genom ett oberoende organ är inte obligatorisk för alla produkter.

Om du är tvungen att vända dig till ett anmält organ måste CE-märkningen kompletteras med organets identifikationsnummer. CE-märket och identifikationsnumret kan anbringas separat, men kopplingen dem emellan måste tydligt framgå.

I Nando-databasen en kan du ta reda på vilket organ som kan certifiera din produkt.

Om din produkt inte behöver kontrolleras av ett oberoende organ är det upp till dig att kontrollera att den uppfyller de tekniska kraven. Det innebär också att du ska bedöma och dokumentera eventuella risker med att använda produkten.

Måste man betala avgifter?

Om du som tillverkare gör bedömningen av överensstämmelse själv behöver du givetvis inte betala några avgifter. Men om du väljer att anlita ett anmält organ, eller om EU-specifikationerna för din produkt kräver att ett anmält organ gör bedömningen, måste du betala för organets tjänster. Kostnaden beror bland annat på vilket certifieringsförfarande som ska användas och hur komplicerad din produkt är.

Hur ska CE-märket anbringas?

Märket ska vara synligt, lättläst och outplånligt.

CE-märkningen ska bestå av initialerna "CE": båda bokstäverna ska ha samma vertikala mått och får inte vara mindre än 5 mm (om inget annat anges i de relevanta produktkraven).

Om du vill ha en mindre eller större CE-märkning på din produkt måste du behålla de båda bokstävernas proportioner. Du kan utforma CE-märkningen på olika sätt, bara initialerna är synliga (du kan t.ex. välja olika färger eller göra märkningen solid eller ihålig).

Om CE-märket inte kan sättas på själva produkten kan du i stället sätta det på förpackningen eller den tillhörande dokumentationen. Om din produkt omfattas av flera EU-direktiv/EU-förordningar som kräver CE-märkning måste det av den tillhörande dokumentationen framgå att produkten uppfyller alla tillämpliga EU-direktiv/EU-förordningar.

Du kan ladda ner bildfiler för CE-märkningen en från vår portal.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida