Senast kontrollerat: 09/08/2019

CE-märkning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattar de 28 EU-länderna och Eftaländerna Island, Lichtenstein och Norge). CE-märkningen visar att din produkt uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. Märkningen gäller både produkter som tillverkats i och utanför EES och som sedan säljs i EES-området.

CE-märkningen gäller bara för produkter som omfattas av EU-specifikationer.

För att din produkt ska bli CE-märkt måste du sammanställa teknisk dokumentation som visar att den uppfyller alla EU-krav. Som tillverkare är du själv ansvarig för att göra en försäkran om överensstämmelse med alla krav. När din produkt fått sitt CE-märke kan du behöva ge dina distributörer och importörer kompletterande dokumentation om märkningen.

Så får du CE-märkning

Följande steg gäller för dig som är tillverkareen:

1. Vilka är EU-kraven för din produkt?

EU-kraven finns i direktiv för olika produkter eller produktsektoren, t.ex.

I direktiven anges de väsentliga krav som produkterna ska uppfylla.

2. Uppfyller din produkt de särskilda kraven?

Det är upp till dig att se till att din produkt uppfyller alla EU-regler. Om det finns harmoniserade europeiska standarderen för din produkt och du följer dem vid tillverkningen, så anses produkten uppfylla kraven i de relevanta EU-direktiven.

Det är frivilligt att använda standarderna – du måste alltså inte följa dem. I stället kan du välja andra tekniska lösningar för att uppfylla de väsentliga kraven i direktivet för din produkt.

3. Måste produkten testas av ett anmält organ?

För vissa produkter ska särskilda organ för bedömning av överensstämmelse (anmälda organ) kontrollera att produkten uppfyller de särskilda tekniska kraven. Det är inte obligatorisp600kt för alla produkter. I Nando-databasenen kan du se vilket organ du ska kontakta.

4. Testa din produkt

Om din produkt inte behöver kontrolleras av ett anmält organ är det upp till dig att kontrollera att den uppfyller de tekniska kraven. Det innebär också att du ska bedöma och dokumentera eventuella risker med att använda produkten.

5. Ta fram teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen ska omfatta alla handlingar som bevisar att din produkt uppfyller de tekniska kraven.

6. Sätt på CE-märket och skriv en försäkran om överensstämmelse

Till sist kan du sätta CE-märket på din produkt. Märket ska vara synligt, lättläst och outplånligt. Om du var tvungen att vända dig till ett anmält organ i steg 3 ska du också sätta fast organets id-nummer på produkten. Du ska också skriva och underteckna en EU-försäkran om överensstämmelse där det framgår att produkten uppfyller alla rättsliga krav.

Importörer

Medan tillverkaren ansvarar för produktöverensstämmelse och CE-märkning av produkter, måste importörenen se till att de produkter som de släpper ut på marknaden överensstämmer med tillämpliga krav och inte utgör någon risk för människor i EU. Importören måste därför kontrollera att tillverkare utanför EU har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och att dokumentation finns tillgänglig vid begäran.

Distributörer

Distributörenen måste ha grundläggande kunskap om lagstadgade krav, bland annat vilka produkter som måste CE-märkas och vilken tillhörande dokumentation som krävs. De måste också kunna upptäcka produkter som på ett uppenbart sätt inte överensstämmer med kraven. Distributören måste dessutom för de nationella myndigheterna kunna visa att de har agerat med omsorg och uppvisa försäkran från tillverkaren eller importören om att nödvändiga åtgärder har vidtagits. Dessutom måste distributören hjälpa de nationella myndigheterna med nödvändig dokumentation.

Läs mer:

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: