Τελευταίος έλεγχος: 21/11/2022

Σήμανση CE

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE;

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική μόνο για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν προδιαγραφές της ΕΕ και απαιτείται η τοποθέτηση του σήματος CE.

Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται ταυτόχρονα σε διάφορες απαιτήσεις της ΕΕ. Πριν από την τοποθέτηση του σήματος CE στα προϊόντα σας, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι αυτά πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του σήματος CE σε προϊόντα για τα οποία δεν ισχύουν προδιαγραφές της ΕΕ ή δεν απαιτείται η τοποθέτηση του σήματος.

Πώς αποκτάται το σήμα CE;

Ως κατασκευαστής του προϊόντος, έχετε αποκλειστικά την υποχρέωση να δηλώσετε τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις απαιτήσεις. Δεν χρειάζεστε άδεια για την τοποθέτηση του σήματος CE στο προϊόν σας, ωστόσο, οφείλετε προηγουμένως:

Από τη στιγμή που το προϊόν σας φέρει το σήμα CE οφείλετε – εάν το ζητήσει η αρμόδια εθνική αρχή – να προσκομίσετε όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη σήμανση CE.

Χρειάζεστε αξιολόγηση από ανεξάρτητο οργανισμό;

Θα πρέπει να ελέγξετε εάν το προϊόν σας χρειάζεται να εξεταστεί από κοινοποιημένο οργανισμό. Μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία στη σχετική νομοθεσία που ισχύει για το προϊόν σας: ελέγξτε τους κανόνες ανά κατηγορία προϊόντων en .

Αυτό το στάδιο δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα.

Αν χρειάζεται να ζητήσετε την παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού, το σήμα CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του εν λόγω οργανισμού. Το σήμα CE και ο αναγνωριστικός αριθμός μπορούν να τοποθετούνται χωριστά, θα πρέπει όμως να συνδέονται σαφώς μεταξύ τους.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων Nando en για την αναζήτηση κοινοποιημένου οργανισμού που μπορεί να πιστοποιήσει το προϊόν σας.

Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε εάν ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να αξιολογήσετε και να τεκμηριώσετε τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση του προϊόντος σας.

Χρειάζεται να πληρώσετε τέλη;

Εάν, ως κατασκευαστής, πραγματοποιήσετε ο ίδιος την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη. Ωστόσο, εάν προσφύγετε στις υπηρεσίες κοινοποιημένου οργανισμού, ή εάν οι προδιαγραφές που εφαρμόζει η ΕΕ στο προϊόν σας απαιτούν την ανεξάρτητη αξιολόγηση από κοινοποιημένο οργανισμό, οφείλετε να πληρώσετε τον εν λόγω οργανισμό για τις υπηρεσίες που θα παράσχει. Το κόστος εξαρτάται από τη διαδικασία πιστοποίησης που ισχύει για το προϊόν σας, από την πολυπλοκότητα του προϊόντος κ.λπ.

Πώς τοποθετείται το σήμα CE;

Το σήμα CE πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Πρέπει να αποτελείται από τα αρχικά «CE». Και τα δύο γράμματα επιβάλλεται να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση και να μην είναι μικρότερα από 5 mm (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν).

Εάν επιθυμείτε να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να τηρήσετε τις αναλογίες των δύο γραμμάτων. Εφόσον τα αρχικά παραμένουν ευδιάκριτα, το σήμα CE μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (π.χ. έγχρωμο, συμπαγές ή με περίγραμμα).

Εάν το σήμα CE δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο το προϊόν, μπορείτε να το τοποθετήσετε στη συσκευασία του, εφόσον υπάρχει, ή σε οποιοδήποτε από τα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν το προϊόν σας υπόκειται σε διάφορες οδηγίες/κανονισμούς της ΕΕ που καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται προς όλες τις ισχύουσες οδηγίες/κανονισμούς της ΕΕ.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τα αρχεία εικόνων με το σήμα CE en από τη διαδικτυακή πύλη της ΓΔ GROW.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: