Τελευταίος έλεγχος: 15/06/2022

Δημόσιες συμβάσεις

Υπάρχουν διάφορα είδη διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών και ειδικοί κανόνες για τον τρόπο ανάθεσης των συμβάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες της ΕΕ. Έχετε επίσης ορισμένα δικαιώματα κατά την υποβολή προσφορών σε διασυνοριακούς διαγωνισμούς.

Κατά την υποβολή προσφορών για δημόσιο διαγωνισμό, πρέπει να προβαίνετε σε ορισμένες ενέργειες και να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία και ότι υποβάλλετε την προσφορά σας εμπρόθεσμα. Δείτε πώς να υποβάλετε την προσφορά σας και πότε να υποβάλετε δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική σας κατάσταση. Πρέπει να ενημερώνεστε εκ των προτέρων και όχι όταν έχει ήδη δημοσιευτεί η προκήρυξη που σας ενδιαφέρει.

Εάν θεωρείτε ότι είστε θύμα διακριτικής μεταχείρισης, ή εάν παρατηρήσετε παρατυπίες στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά απόφασης που λήφθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας. Μάθετε για την περίοδο αναμονής (ανασταλτική προθεσμία) και την απόφαση επανεξέτασης.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: