Τελευταίος έλεγχος: 11/02/2022

Ενυπόθηκα δάνεια

Ένα ενυπόθηκο δάνειο σάς δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε σπίτι. Τα ενυπόθηκα δάνεια χορηγούνται από τράπεζες, κτηματικές εταιρείες ή άλλους πιστωτές και είναι συνήθως εγγυημένα με υποθήκευση του ακινήτου σας.

Τα ενυπόθηκα δάνεια χορηγούνται συνήθως με χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής σε σύγκριση με τα καταναλωτικά δάνεια. Ωστόσο, εάν δεν μπορέσετε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου σας και έχετε βάλει υποθήκη ένα ακίνητό σας, οι πιστωτές μπορούν να το κατάσχουν και να το μεταπωλήσουν, για την εξόφληση του δανείου.

Οι τράπεζες είναι ελεύθερες να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν την αίτησή σας για χορήγηση ενυπόθηκου δανείου Προτού σας χορηγήσει ενυπόθηκο δάνειο, ο πιστωτής χρειάζεται να εκτιμήσει την πιστοληπτική σας ικανότητα, δηλαδή αν μπορείτε να καλύψετε το κόστος του δανείου.

Μπορείτε κατ' αρχήν να λάβετε ενυπόθηκο δάνειο από πιστωτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, η χώρα στην οποία κατοικείτε ή εργάζεστε ή η τοποθεσία του ακινήτου μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο πιστωτής αξιολογεί την αίτησή σας.

Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η πιστοληπτική σας ικανότητα.

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

Προτού συμφωνήσουν να σας χορηγήσουν δάνειο, οι πιστωτές πρέπει να αξιολογήσουν την πιστοληπτική σας ικανότητα. Η αξιολόγησή τους βασίζεται σε διάφορα κριτήρια, όπως:

Συνεπώς, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το εισόδημά σας, ώστε ο πιστωτής να μπορεί να ελέγξει την ικανότητά σας να αποπληρώσετε το δάνειο.

Ο πιστωτής μπορεί να σας χορηγήσει δάνειο μόνον εάν η εκτίμηση δείξει ότι μπορείτε να εξοφλήσετε το δάνειο.

Οι πιστωτές συχνά αρνούνται να χορηγήσουν ενυπόθηκα δάνεια για ακίνητα που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Επίσης, αρνούνται να χορηγήσουν δάνεια σε άτομα τα οποία κατοικούν ή έχουν εισοδήματα σε χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία αυτοί είναι εγκατεστημένοι. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ αποκλειστικά με βάση την ιθαγένεια.

Εάν θεωρείτε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση από τράπεζα λόγω της ιθαγένειάς σας, μπορείτε:

Βασικές πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη σύγκριση προσφορών

Για να αποφασίσετε σχετικά με ένα ενυπόθηκο δάνειο, είναι σκόπιμο να συγκρίνετε προσφορές από διάφορους πιστωτές. Μαζί με τη δεσμευτική του προσφορά, ο πιστωτής οφείλει επίσης να σας προσκομίσει το Ευρωπαϊκό Τυποποιημένο Δελτίο Πληροφοριών (ESIS), το οποίο έχει δημιουργηθεί για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προσφερόμενου ενυπόθηκου δανείου.

Το ESIS παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το ESIS σάς παρέχει επίσης τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις προσφορές από διαφορετικούς πιστωτές και να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν δεν έχετε λάβει το έντυπο ESIS από τον πιστωτικό σας φορέα, μπορείτε να το ζητήσετε.

Έχετε τουλάχιστον 7 ημέρες για να εξετάσετε μια προσφορά ή να υπαναχωρήσετε από δανειακή σύμβαση

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ο πιστωτής ή ο πιστωτικός διαμεσολαβητής οφείλει να σας δώσει προθεσμία 7 ημερών τουλάχιστον για να εκτιμήσετε την προσφορά. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία ορισμένων χωρών της ΕΕ μπορεί να σας δίνει περισσότερο χρόνο.

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία υποβάλλετε αίτηση για το δάνειο, η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι:

Πρόωρη εξόφληση του ενυπόθηκου δανείου

Μπορείτε συνήθως να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο της οφειλής σας νωρίτερα από την προθεσμία αποπληρωμής. Με τον τρόπο αυτό, θα σταματήσετε να πληρώνετε τόκους για το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σας ή να επιλέξετε μια πιο ευνοϊκή προσφορά ενυπόθηκου δανείου, ενδεχομένως από διαφορετικό πιστωτή.

Οι εθνικοί κανόνες καθορίζουν στην περίπτωση αυτή κατά πόσο ο πιστωτής μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε αποζημίωση αν αποπληρώσετε το ενυπόθηκο δάνειό σας νωρίτερα απ΄ό,τι προβλεπόταν.

Ανάλογα με την περίπτωση, η αποζημίωση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την οικονομική ζημία του πιστωτή.

Ασφάλιση ενυπόθηκων δανείων και άλλες υπηρεσίες

Η ασφάλιση ενυπόθηκων δανείων έχει μεγάλη σημασία όταν συντρέχουν λόγοι που εμποδίζουν την εξόφληση της οφειλής σας - για παράδειγμα, σε περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή απώλειας της εργασίας.

Οι πιστωτές μπορούν να απαιτήσουν να ασφαλίσετε το ενυπόθηκο δάνειό σας.

Μπορούν να σας προτείνουν ασφαλιστικό συμβόλαιο στο ίδιο πακέτο με τη σύμβαση του ενυπόθηκου δανείου, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

Έχετε πάντα το δικαίωμα να αναζητήσετε καλύτερους όρους από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το επίπεδο των εγγυήσεων που προσφέρουν είναι αντίστοιχο με αυτό που απαιτεί ο πιστωτής.

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν, ωστόσο, να σας υποχρεώσουν να ανοίξετε σε αυτά λογαριασμούς πληρωμών ή ταμιευτηρίου, μέσω των οποίων θα αποπληρώνετε το δάνειό σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: