Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/09/2022

Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό

Ποια χώρα μπορεί να σας φορολογήσει;

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες που να ορίζουν πώς πρέπει να φορολογείται το εισόδημα των υπηκόων χωρών της ΕΕ που ζουν, εργάζονται ή διαμένουν ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός της χώρας τους.

Ωστόσο, η χώρα στην οποία έχετε τη φορολογική σας κατοικία μπορεί συνήθως να φορολογήσει το σύνολο των παραγόμενων παγκοσμίως εισοδημάτων σας, εισπραχθέντων και μη. Σε αυτά περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, παροχές, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή από άλλες πηγές, ή υπεραξία από την πώληση περιουσίας, που αποκτήσατε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Προειδοποίηση

Οι χώρες της ΕΕ ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος ώστε να διασφαλίζουν ότι οι φορολογούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Για πληροφορίες σχετικά με τους φόρους ακίνητης περιουσίας, τους τοπικούς φόρους, του φόρους δωρεάς και κληρονομιάς θα πρέπει να απευθύνεστε στην τοπική φορολογική αρχή .

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες σχετικά με τον ορισμό της "φορολογικής κατοικίας":

Ενημερωθείτε για τους φορολογικούς συντελεστές, τα στοιχεία επικοινωνίας των φορολογικών αρχών, τους ορισμούς της φορολογικής κατοικίας στις χώρες της ΕΕ:

Επιλέξτε χώρα

Διπλή κατοικία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί δύο χώρες να σας θεωρούν φορολογικό τους κάτοικο ταυτόχρονα και να σας ζητούν και οι δύο να καταβάλετε φόρο για το συνολικό σας παγκόσμιο εισόδημα. Ευτυχώς, πολλές χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες διπλής φορολόγησης Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου , οι οποίες ορίζουν τους κανόνες για το ποια από τις δύο χώρες μπορεί να αποτελεί τη φορολογική σας κατοικία.

Αν η συμφωνία διπλής φορολόγησης δεν παρέχει λύση ή αν η περίπτωσή σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, απευθυνθείτε στις φορολογικές αρχές μίας ή και των δύο χωρών και ζητήστε διευκρινίσεις.

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι / άτομα που αναζητούν εργασία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος στο εξωτερικό για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή εάν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό, μπορεί να θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας προέλευσης, και συνεπώς το εισόδημά σας να φορολογείται εκεί, ακόμη και αν διαμένετε στο εξωτερικό για περισσότερους από 6 μήνες – εάν διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας στη χώρα σας και οι προσωπικοί και οικονομικοί σας δεσμοί με τη χώρα αυτή είναι πιο ισχυροί. Ζητήστε από τις φορολογικές αρχές να ελέγξουν ποιοι κανόνες ισχύουν για εσάς.

Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να φορολογείστε και στη χώρα υποδοχής: π.χ. να παρακρατεί ο εργοδότης σας φόρους από τον μισθό σας κατά την καταβολή της πληρωμής.

Επιπλέον, είτε εξακολουθείτε να διαμένετε στη χώρα προέλευσης είτε όχι, η χώρα αυτή μπορεί να φορολογεί το εισόδημα που παράγεται σ' αυτήν (π.χ. από ακίνητα).

Σ'αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν λύσεις για τη διπλή φορολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι το εισόδημά σας δεν φορολογείται διπλά όταν δεν είναι απαραίτητο.

Πλασματική φορολογική κατοικία

Σύμφωνα με ορισμένες συμφωνίες διπλής φορολόγησης , η χώρα στην οποία αποκτάτε όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας σάς θεωρεί κάτοικό της για φορολογικούς σκοπούς, ακόμα κι αν δεν ζείτε εκεί. Αυτό το πλασματικό καθεστώς φορολογικής κατοικίας χορηγείται από ορισμένες χώρες στους διασυνοριακούς εργαζομένους.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάθε χώρα εξακολουθεί να έχει ορισμένη ευχέρεια να αποφασίσει τι ποσοστό του εισοδήματός σας μπορεί να θεωρηθεί ως "σχεδόν όλο το εισόδημά σας". Σε κάθε περίπτωση, η χώρα στην οποία αποκτάτε όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας, είτε θεωρεί ότι έχετε εκεί τη φορολογική σας κατοικία είτε όχι, είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις με αυτές που παρέχει στους μόνιμους κατοίκους της.

Βεβαίως, εάν ισχύουν για σας όλες οι απαλλαγές που ισχύουν για τους κατοίκους της χώρας όπου εργάζεστε, δεν μπορεί να περιμένετε ότι θα επωφεληθείτε και από όλες τις απαλλαγές και ελαφρύνσεις που ισχύουν για τους κατοίκους της χώρας όπου διαμένετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι φορολογικές αρχές επικοινωνούν μεταξύ τους, για να εξασφαλίζουν ότι δεν σας παρέχονται διπλές απαλλαγές και ελαφρύνσεις.

Ίση μεταχείριση

Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, ανεξαρτήτως της χώρας της ΕΕ στην οποία θεωρείται ότι έχετε τη φορολογική σας κατοικία, πρέπει να φορολογείστε το ίδιο με τους υπηκόους της χώρας αυτής και με τους ίδιους όρους. Για παράδειγμα, στη χώρα όπου έχετε τη φορολογική σας κατοικία ή στην οποία αποκτάτε όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας, πρέπει να δικαιούστε:

Αν θεωρείτε ότι υφίστασθε διακριτική μεταχείριση, μπορείτε να ζητήσετε εξατομικευμένες συμβουλέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: