Τελευταίος έλεγχος: 01/08/2022

Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό

Αν έχετε καταχωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών (π.χ., ως αρχιτέκτονας ή ξεναγός), στη χώρα που ζείτε, μπορείτε να παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες και σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να συστήσετε εκεί εταιρεία ή υποκατάστημα.

Η δυνατότητα αυτή θα σας φανεί χρήσιμη αν θέλετε:

Κατ΄αρχήν, έχετε το δικαίωμα να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να υποχρεούστε να τηρήσετε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες της συγκεκριμένης χώρας (π.χ., εκ των προτέρων έγκριση της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Ίσως όμως χρειαστεί να δηλώσετε στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι θα παρέχετε υπηρεσίες στη χώρα τους. Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να έχει βάσιμους λόγους για να επιβάλει τις απαιτήσεις της.

Αν έχετε προβλήματα με τις δημόσιες αρχές, μπορείτε να ζητάτε βοήθεια από τις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας και συμβουλώνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Σημείωση: Αν παρέχετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές θα φορολογούνται de en fr πάντα στη χώρα του πελάτη. Για πελάτη που δεν υπόκειται σε φορολογία, αυτή είναι η χώρα όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως. Όταν ο πελάτης είναι επιχείρηση, αυτή είναι η χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση, ή έχει μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

Παρότι ισχύει η αρχή αυτή, δεν εξυπακούεται ότι μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα δίχως να συστήσετε εκεί εταιρεία. Το αν μπορείτε ή όχι, εξαρτάται κυρίως από το πόσο συχνά, για πόσο καιρό και πόσο τακτικά θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για ορισμένους τομείς υπηρεσιών, όπως:

Αν επιλέξετε να καταχωρίσετε μια εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να τηρήσετε τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την ίδρυση/καταχώριση θυγατρικής εταιρείας, υποκαταστήματος ή πρακτορείου, καθώς και τους περισσότερους κανόνες της χώρας αυτής σχετικά με τη σύσταση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων en και της έκδοσης των αναγκαίων αδειών). Μπορεί επίσης να απαιτείται συμμόρφωση με τα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

Για να ενημερωθείτε συγκεκριμένα για την περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησηςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου της χώρας όπου θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης παρέχουν πληροφορίες στην επίσημη γλώσσα της χώρας τους. Ορισμένα παρέχουν πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες. Το επίπεδο των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κέντρο.

Επιλέξτε χώρα

Τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αν παρέχετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές θα φορολογούνται de en fr συνήθως στη χώρα του πελάτη.

Πελάτης επιχείρηση

Όταν ο πελάτης είναι επιχείρηση, η χώρα φορολόγησης είναι αυτή όπου εδρεύει η επιχείρηση, ή έχει μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

Πελάτες μη υποκείμενοι σε φορολογία

Για πελάτη που δεν υπόκειται σε φορολογία, η χώρα φορολόγησης είναι αυτή όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως.

Ειδικοί κανόνες για χαμηλό ετήσιο κύκλο εργασιών

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτοί οι απλουστευμένοι κανόνες σημαίνουν ότι μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας σας που είναι μέλος της ΕΕ (δηλαδή, της χώρας όπου είστε εγκατεστημένος, έχετε τη μόνιμη κατοικία σας ή τη συνήθη διαμονή σας), εφόσον πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε, να καταθέτετε δηλώσεις ΦΠΑ και να κάνετε πληρωμές σε καθεμία από τις χώρες της ΕΕ όπου διαμένουν οι πελάτες σας (ούτε πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημαMOSS). Αντιθέτως, χρεώνετε στους πελάτες σας τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, και στη συνέχεια δηλώνετε και καταβάλλετε αυτόν τον ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της χώρας σας.

Εάν στη χώρα σας επωφελείστε από ειδικό καθεστώς για μικρές επιχειρήσεις, που σας δίνει τη δυνατότητα να εξαιρείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας από τον ΦΠΑ μέχρι ένα ορισμένο όριο, αυτό ισχύει και για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχετε.

Οι πελάτες έχουν την ίδια μεταχείριση σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Αν και μπορείτε να καθορίσετε ελεύθερα τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης, όλοι οι πελάτες σας που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες (που παρέχετε στις εγκαταστάσεις σας ή ηλεκτρονικά) ίδια με αυτή που έχουν οι τοπικοί πελάτες σας. Αν προσφέρετε ειδική τιμή, όρους προώθησης ή έκπτωση για τα προϊόντα σας, οι προσφορές αυτές θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους πελάτες σας ανεξάρτητα από τη χώρα της ΕΕ στην οποία αυτοί είναι εγκατεστημένοι, ή από την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή την έδρα της επιχείρησής τους.

Οι κανόνες εφαρμόζονται στις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συναλλαγές, εφόσον οι πωλήσεις απευθύνονται στον τελικό χρήστη (άτομο ή επιχείρηση που δεν έχει την πρόθεση να επαναπωλήσει, να μετατρέψει, να μεταποιήσει, να μισθώσει ή να παραχωρήσει με υπεργολαβία το αντικείμενο της αγοράς του). Οι κανόνες δεν ισχύουν για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Για άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να εξακολουθούν να ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα.

Πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές

Οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε έκδοση του ιστοτόπου σας που επιθυμούν, για παράδειγμα, αν πληκτρολογούν την ισπανική διεύθυνση URL του ιστοτόπου ενώ βρίσκονται στην Ιταλία, δεν θα πρέπει να ανακατευθύνονται αυτόματα στην ιταλική έκδοσή του. Πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους πριν από την ανακατεύθυνσή τους και να έχουν το δικαίωμα να την ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή.

Πωλήσεις ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών

Αν ο πελάτης σας έχει την έδρα του σε άλλη χώρα της ΕΕ και επιθυμεί να αγοράσει ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, αποθήκευση δεδομένων ή φιλοξενία ιστοτόπων), θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να εγγραφεί στις υπηρεσίες αυτές όπως ακριβώς και οι τοπικοί πελάτες σας.

Αν χρειαστεί να διέλθετε τα σύνορα προκειμένου να παράσχετε υπηρεσίες σε πελάτη στο εξωτερικό, ίσως επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα, π.χ. αποθήκευσης ή διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών. Τα επιπλέον αυτά έξοδα δικαιολογούν πιθανώς τη χρέωση υψηλότερων τιμών σε πελάτη του εξωτερικού.

Γνωρίζετε καλά τι συνιστά διάκριση;

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν έχετε πέσει θύμα διακριτικής μεταχείρισης ή αν εσείς οι ίδιοι εφαρμόζετε διακρίσεις στους πελάτες σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο κέντρο εξυπηρέτησης en της χώρας σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: