Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 05/03/2018

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Ελέγξτε αν τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών ισχύουν στην περίπτωσή σας

 • Εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ
 • Εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ
 • Εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της ΕΕ και εκτελείται προς χώρα εκτός ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

Ως ΕΕ νοούνται οι 28 χώρες της ΕΕ και επιπλέον οι εξής χώρες: Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος (γαλλικές Αντίλλες), Αζόρες, Μαδέρα και Κανάρια Νησιά, καθώς και Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία

 • Εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα χώρας εκτός ΕΕ
 • Αν έχετε ήδη λάβει παροχές (αποζημίωση, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, βοήθεια) για προβλήματα που έχουν σχέση με την πτήση βάσει της οικείας νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ

Στην ΕΕ δεν περιλαμβάνονται οι νήσοι Φερόες, η νήσος του Μαν και οι Αγγλονορμανδικές νήσοι

ΝΑΙ, ελέγξτε τα δικαιώματά σας
Ελέγξτε τα δικαιώματά σας
ΟΧΙ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα
Δεν έχετε κανένα δικαίωμα

Τόσο η πτήση μετάβασης όσο και η πτήση επιστροφής θεωρούνται ως δύο χωριστές πτήσεις, ακόμη και αν η κράτησή τους ήταν ενιαία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση μπορεί να είναι διαφορετική από την εταιρεία που αγοράσατε το εισιτήριό σας. Σε περίπτωση προβλημάτων υπεύθυνη είναι μόνο η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση.

Ως εκ τούτου, μια έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτης αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ πρέπει να τοποθετείται ευδιάκριτα στις θυρίδες ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να αναρτώνται στα περίπτερα ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο καθώς και στο διαδίκτυο. Εάν δεν σας επετράπη η επιβίβαση ή εάν καθυστέρησε ή ακυρώθηκε η πτήση σας, αν είχατε καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες κατά την αναχώρηση ή αν φθάσατε με μεγάλη καθυστέρηση στον τελικό σας προορισμό, ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση οφείλει να σας γνωστοποιήσει γραπτώς τους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας.

Άρνηση επιβίβασης

Μπορεί να μη σας επιτραπεί η επιβίβαση:

 • Για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή υγείας ή εάν δεν έχετε τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα
 • Αν δεν πήρατε την πτήση μετάβασης, στο πλαίσιο κράτησης που περιλάμβανε την πτήση επιστροφής
 • Αν δεν πήρατε τις υπόλοιπες πτήσεις, στο πλαίσιο κράτησης με διαδοχικές πτήσεις
 • Αν δεν έχετε τα αναγκαία έγγραφα για το κατοικίδιό σας, όταν αυτό ταξιδεύει μαζί σας

Εάν προσέλθετε εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων, έχετε κάνει έγκυρη κράτηση σε πτήση, διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή για επιχειρησιακούς λόγους, και δεν παραχωρήσετε οικειοθελώς τη θέση σας, έχετε δικαίωμα:

Ακύρωση

Ακύρωση υπάρχει όταν:

 • η αρχική πτήση σας δεν εκτελείται και ταξιδεύετε με άλλη τακτική πτήση
 • το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης και ταξιδέψατε με άλλη πτήση
 • η πτήση σας καταλήγει σε αεροδρόμιο που δεν είναι ο τελικός προορισμός που αναγράφεται στο εισιτήριό σας, εκτός εάν:
  • Έχετε αποδεχτεί τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατόν) στο αεροδρόμιο του αρχικού τελικού σας προορισμού ή οποιουδήποτε άλλου προορισμού για τον οποίο έχετε συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.
  • Το αεροδρόμιο άφιξης και το αεροδρόμιο του αρχικού τελικού προορισμού εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.

Αν η πτήση σας ακυρωθεί έχετε δικαίωμα σε επιστροφή του ναύλου, μεταφορά με άλλη πτήση ή σε πτήση επιστροφής, καθώς και το δικαίωμα σε βοήθεια και αποζημίωση. Αποζημίωση δεν οφείλεται εάν είχατε ενημερωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Αν αυτό δεν συμβεί μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σας αρχήpdfEnglish .

Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Καθυστέρηση

Αν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του ναύλου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Αν φθάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση ήταν αποτέλεσμα έκτακτων περιστάσεων.

Αναβάθμιση ή υποβάθμιση θέσης

Αν ο αερομεταφορέας αναβάθμισε τη θέση σας, δεν μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε συμπληρωματικό ποσό.

Εάν σας τοποθέτησε σε θέση χαμηλότερης κατηγορίας, δικαιούστε επιστροφή ίση με ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου σας, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, δηλαδή:

α) 30% για πτήσεις έως 1.500 χλμ

β) 50% για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χιλιομέτρων (πλην των πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων), και για όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα

γ) 75% για τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) ή (β), συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.

Σε περίπτωση που σε ένα ενιαίο εισιτήριο περιλαμβάνονται 2 ή περισσότερες πτήσεις με ανταπόκριση, μπορεί να σας καταβληθεί επιστροφή του ναύλου μόνο για την πτήση κατά την οποία έγινε η υποβάθμιση θέσης και όχι για ολόκληρο το ταξίδι. Η επιστροφή του ναύλου πρέπει να καταβληθεί εντός 7 ημερών.

Απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Παραδιδόμενες αποσκευές

Εφόσον παραδιδόμενες αποσκευές χαθούν, φθαρούν ή παραδοθούν με καθυστέρηση, η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και δικαιούστε αποζημίωση που μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 1.220 ευρώ περίπου. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση.

Χειραποσκευές

Εάν η χειραποσκευή σας υποστεί φθορά, ο αερομεταφορέας ευθύνεται αν ήταν υπαίτιος της φθοράς που προκλήθηκε.

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Αν ταξιδεύετε με ακριβά αντικείμενα, μπορείτε να ζητήσετε, έναντι αντιτίμου, υψηλότερο όριο αποζημίωσης (άνω των 1.220 ευρώ). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνετε σχετική εκ των προτέρων δήλωση στον αερομεταφορέα, το αργότερο κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ωστόσο, για να εξασφαλίσετε επαρκή κάλυψη, θα ήταν σκόπιμο να κάνετε ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση.

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Εάν θέλετε να κάνετε καταγγελία για απώλεια ή φθορά αποσκευών, θα πρέπει να την υποβάλετε εγγράφως στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας, εάν υπήρξε καθυστέρηση. Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο σε επίπεδο ΕΕ.

Αποζημίωση - Άρνηση επιβίβασης, ακύρωση, καθυστέρηση κατά την άφιξη

Ποσό σε ευρώ

Απόσταση

250

έως 1.500 χλμ

400

Άνω των 1.500 χλμ. για πτήσεις εντός της ΕΕ και για όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ.

600

Άνω των 3.500 χλμ

Αν ο αερομεταφορέας σας πρότεινε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και φθάσατε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 2, 3 ή 4 ωρών η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Αποζημίωση — άρνηση επιβίβασης

Πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης.

Πτήση ανταπόκρισης - μία κράτηση με έναν έλεγχο εισιτηρίων

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση επειδή ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση ανταπόκρισης έκρινε ότι θα φθάνατε πολύ αργά για να προλάβετε την εν λόγω πτήση (καθώς η πρώτη πτήση σας καθυστέρησε) δικαιούστε αποζημίωση.

Πτήση ανταπόκρισης - χωριστές κρατήσεις

Εάν έχετε δύο ξεχωριστά εισιτήρια για δύο διαδοχικές πτήσεις και η πρώτη πτήση έχει καθυστέρηση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να υποβληθείτε εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων για την επόμενη πτήση, οι αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση. Ωστόσο, εάν η πρώτη πτήση σας έχει καθυστέρηση άνω των τριών ωρών, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από τον αερομεταφορέα που εκτέλεσε την πρώτη πτήση.

Αποζημίωση - ακύρωση

αν ακυρωθεί η πτήση σας δεν δικαιούστε αποζημίωση:

 • αν ενημερωθείτε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν
 • αν ενημερωθείτε 2 εβδομάδες έως 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και σας προσφερθεί μεταφορά με άλλη πτήση ώστε:
  • να αναχωρήσετε όχι πάνω από 2 ώρες πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης και
  • να φθάσετε στον τελικό σας προορισμό λιγότερο από 4 ώρες μετά την αρχικά προβλεπόμενη ώρα άφιξης
 • αν ενημερωθείτε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και σας προσφερθεί μεταφορά με άλλη πτήση ώστε:
  • να αναχωρήσετε όχι πάνω από 1 ώρα πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης και
  • να φθάσετε στον τελικό σας προορισμό λιγότερο από 2 ώρες μετά την αρχικά προβλεπόμενη ώρα άφιξης.

Δεν δικαιούστε αποζημίωση αν η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Αποζημίωση - καθυστέρηση

 • Αν φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 3 ή περισσότερων ωρών, δικαιούστε αποζημίωση αν η καθυστέρηση δεν προκλήθηκε εξαιτίας έκτακτων περιστάσεων που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα .
 • Αν χάσετε πτήση ανταπόκρισης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ όταν η πτήση ξεκίνησε από χώρα της ΕΕ, δικαιούστε αποζημίωση, αν φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών. Δεν έχει σημασία αν ο αερομεταφορέας που εκτελεί τις πτήσεις ανταπόκρισης είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της ΕΕ.
 • Αν αναχωρείτε από χώρα εκτός ΕΕ με τελικό προορισμό χώρα της ΕΕ, με πτήσεις ανταπόκρισης που εκτελούνται διαδοχικά από αερομεταφορείς χωρών εκτός ΕΕ και χωρών της ΕΕ, ή από αερομεταφορείς της ΕΕ και μόνο, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς της ΕΕ, όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης της άφιξης στον τελικό προορισμό.
 • Δεν δικαιούστε αποζημίωση αν χάσατε πτήσεις ανταπόκρισης λόγω καθυστερήσεων κατά τους ελέγχους ασφαλείας ή αν δεν τηρήσατε την ώρα επιβίβασης στην πτήση σας στο αεροδρόμιο ανταπόκρισης.
 • Σε περίπτωση που δεχθείτε να πάρετε µια πτήση προς διαφορετικό αεροδρόμιο από εκείνο της αρχικής κράτησης και φθάσετε με καθυστέρηση δικαιούστε αποζημίωση. Η ώρα άφιξης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καθυστέρησης είναι η ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική κράτηση ή στον προορισμό που συμφωνήσατε με τον αερομεταφορέα. Τα έξοδα μεταφοράς από το εναλλακτικό αεροδρόμιο μέχρι το αεροδρόμιο της αρχικής κράτησης ή μέχρι τον συμφωνηθέντα προορισμό πρέπει να βαρύνουν τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση.
 • Αν ο αερομεταφορέας σας πρότεινε μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και φθάσατε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 2, 3 ή 4 ωρών η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Φροντίδα σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης της πτήσης ή καθυστερημένης αναχώρησης

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να σας προτείνουν και να σας παρέχουν βοήθεια δωρεάν κατά τη διάρκεια της αναμονής. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση, ώστε να αποφύγετε να κάνετε τις σχετικές διευθετήσεις εσείς. Οι αερομεταφορείς που εκτελούν την πτήση πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, κατάλυμα με εύκολη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία και τους εκπαιδευμένους σκύλους τους. Η βοήθεια που πρέπει να παρέχεται περιλαμβάνει:

 • Αναψυκτικά
 • Τρόφιμα
 • Κατάλυμα (εάν πρόκειται να ταξιδέψετε την επόμενη μέρα)
 • Μεταφορά στο κατάλυμα και επιστροφή στο αεροδρόμιο
 • 2 τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή ηλεκτρονικά μηνύματα

Αν δεν σας προσφέρθηκε βοήθεια και πληρώσατε για τα γεύματα, τα αναψυκτικά κ.λπ., ο αερομεταφορέας οφείλει να σας επιστρέψει τα έξοδα εφόσον αυτά ήταν αναγκαία, εύλογα και ανάλογα προς την περίσταση. Πρέπει να φυλάξετε όλες τις σχετικές αποδείξεις για τον σκοπό αυτό. Έχετε δικαίωμα σε παροχή συνδρομής μόνο εφόσον πρέπει να περιμένετε την άλλη πτήση, υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σας το ταχύτερο δυνατό ή μια πτήση επιστροφής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αερομεταφορέας μπορεί να αποφασίσει να περιορίσει ή να αρνηθεί τη βοήθεια, εφόσον αυτή θα δημιουργούσε περαιτέρω καθυστέρηση σε επιβάτες που περιμένουν μια εναλλακτική ή καθυστερημένη πτήση.

Επιστροφή του ναύλου, μεταφορά με άλλη πτήση ή νέα κράτηση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή ακύρωσης της πτήσης

Ο αερομεταφορέας οφείλει να σας προτείνει να επιλέξετε ανάμεσα στα εξής:

 • επιστροφή του ναύλου και, εάν έχετε πτήση ανταπόκρισης, μια πτήση επιστροφής στο αεροδρόμιο αναχώρησης, το συντομότερο δυνατό
 • μεταφορά με άλλη πτήση στον τελικό προορισμό το ταχύτερο δυνατό, ή
 • μεταφορά με άλλη πτήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως σας εξυπηρετεί, υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Μόλις κάνετε μια από τις τρεις αυτές επιλογές, δεν θα έχετε πλέον δικαίωμα στις υπόλοιπες δύο. Ωστόσο, μπορεί να διατηρηθεί η υποχρέωση του αερομεταφορέα για αποζημίωση.

 • Αν ο αερομεταφορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να προσφέρει μεταφορά με άλλη πτήση ή επιστροφή υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατό, οφείλει να σας επιστρέψει τον ναύλο.
 • Αν ο αερομεταφορέας δεν σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην επιστροφή του ναύλου και στη μεταφορά με άλλη πτήση αλλά αποφασίσει μονομερώς να σας επιστρέψει τον ναύλο για το αρχικό εισιτήριο, έχετε δικαίωμα σε επιστροφή και της διαφοράς του τιμήματος για το νέο εισιτήριο (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς).
 • Εάν κάνατε κράτηση σε πτήση μετάβασης και σε πτήση επιστροφής χωριστά με διαφορετικούς αερομεταφορείς και η πτήση μετάβασης ακυρωθεί, αποζημίωση οφείλεται μόνο για αυτήν την ακυρωθείσα πτήση.

Ωστόσο, αν η πτήση μετάβασης και η πτήση επιστροφής εκτελούνται από διαφορετικούς αερομεταφορείς αλλά αποτελούσαν μέρος ενιαίας κράτησης, σε περίπτωση που ακυρωθεί η πτήση μετάβασης, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Αποζημίωση
 • Επιλογή ανάμεσα στα εξής: i) επιστροφή ολόκληρου του ναύλου σας (πτήση μετάβασης και πτήση επιστροφής) ή ii) μεταφορά με άλλη πτήση μετάβασης

Έκτακτες περιστάσεις - Ακύρωση

Έκτακτες περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες από μία ακυρώσεις ή καθυστερήσεις άφιξης στον τελικό προορισμό. Παραδείγματα συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτες περιστάσεις: αποφάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πολιτική αστάθεια, κακές καιρικές συνθήκες και κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Παραδείγματα περιστάσεων που δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις:

 • κυρίως τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους ή οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης του αεροσκάφους
 • πρόσκρουση κινητής σκάλας επιβίβασης με αεροσκάφος

Εάν ο αερομεταφορέας επικαλεστεί την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων οφείλει να εξηγήσει σαφώς τους λόγους. Αν η εξήγηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σας αρχήpdfEnglish .

Έκτακτες περιστάσεις - Καθυστέρηση

Έκτακτες περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες από μία ακυρώσεις ή καθυστερήσεις άφιξης στον τελικό προορισμό. Παραδείγματα συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτες περιστάσεις: αποφάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πολιτική αστάθεια, κακές καιρικές συνθήκες και κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Παραδείγματα περιστάσεων που δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις:

 • κυρίως τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους ή οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης του αεροσκάφους
 • πρόσκρουση κινητής σκάλας επιβίβασης με αεροσκάφος

Εάν ο αερομεταφορέας επικαλεστεί την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων οφείλει να εξηγήσει σαφώς τους λόγους. Ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης ή καθυστερημένης άφιξης στον προορισμό, αν μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση ή η καθυστέρηση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Ασκήστε τα δικαιώματά σας

Στάδιο 1 : Υποβολή καταγγελίας στον αερομεταφορέα

Θα πρέπει πρώτα να στείλετε την καταγγελία σας στον αερομεταφορέα μέσω του εντύπου καταγγελίας της ΕΕ για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών[119 KB]

Στάδιο 2 : Υποβολή καταγγελίας στις εθνικές αρχές

Αν δεν λάβετε απάντηση από τον αερομεταφορέα και θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτης αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχήpdfEnglish της χώρας όπου εκδηλώθηκε το συμβάν, εντός εύλογης προθεσμίας.

Στάδιο 3 : Προσφυγή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ)

Αν η απάντηση του αερομεταφορέα δεν σας ικανοποιήσει, και ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, μπορείτε να προσφύγετε σε έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Αν αγοράσατε το εισιτήριό σας μέσω του διαδικτύου μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).English

Οι διαδικασίες ΕΕΔ και ΗΕΔ είναι διαθέσιμες μόνο για τους κατοίκους της ΕΕ.

Στάδιο 4 : Προσφυγή σε δικαστήριο

Για πτήσεις ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ (που εκτελούνται από έναν αερομεταφορέα) μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για αποζημίωση με βάση τους κανόνες της ΕΕ για υποβολή υποθέσεων σε εθνικό δικαστήριο ή σε δικαστήριο του τόπου άφιξης ή αναχώρησης. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένος ο αερομεταφορέας.

Οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων κατά του αερομεταφορέα σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Ζητήστε βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςEnglish