Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 11/07/2022

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Πότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για να προβάλετε αξίωση κατά προσώπου, οργανισμού ή επιχείρησης με έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ για ποσό έως 5.000 ευρώ.

Προειδοποίηση

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται για αξιώσεις στη Δανία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία για να ζητήσετε την επιστροφή χρημάτων για προϊόντα ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η διαδικασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε αξίωση για ελαττωματικό προϊόν που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω του διαδικτύου από άτομο που διαμένει σε άλλη χώρα της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να προσφύγετε στις υπηρεσίες δικηγόρου για να καταθέσετε αγωγή.

Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως:

Πώς να καταθέσετε αγωγή

Η διαδικασία μικροδιαφορών είναι κυρίως γραπτή. Για να καταθέσετε την αγωγή σας, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο AΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου και να επισυνάψετε όλα τα δικαιολογητικά που μπορούν να τη στηρίξουν. Μόλις συμπληρώσετε το έντυπο, πρέπει να το αποστείλετε μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις ή τιμολόγια, σε ένα αρμόδιο δικαστήριο είτε στη χώρα σας είτε στη χώρα της ΕΕ την οποία αφορά η αξίωση.

Βρείτε αρμόδιο δικαστήριο και ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα του δικαστηρίου σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης της αγωγής σας.

Προειδοποίηση

Μην ξεχνάτε ότι το ποσό της αξίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, χωρίς τους τόκους και τα έξοδα.

Μόλις παραλάβει την αγωγή σας, το δικαστήριο θα ελέγξει το έντυπο και τα δικαιολογητικά και θα αποφασίσει αν η αξίωσή σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας. Μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το έντυπο BΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου σε περίπτωση που λείπουν απαραίτητες πληροφορίες.

Εάν η υπόθεσή σας είναι παραδεκτή βάσει της διαδικασίας μικροδιαφορών, το δικαστήριο θα επικοινωνήσει με τον εναγόμενο (δηλαδή το άτομο κατά του οποίου προβάλλετε την αξίωσή σας). Ο εναγόμενος έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να απαντήσει.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της απάντησης του εναγομένου (εάν αποφασίσει να απαντήσει), το δικαστήριο:

Εκτέλεση της απόφασης

Η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζεται αυτόματα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, εάν ο εναγόμενος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου στη χώρα του.

Πρέπει να υποβάλετε:

Οι αρχές επιβολής του νόμου θα εκτελέσουν την απόφαση με βάση τους εθνικούς κανόνες.

Κόστος της διαδικασίας

Κατά κανόνα, πρέπει να καταβάλετε τα δικαστικά έξοδα , τα οποία θα σας επιστραφούν αν κερδίσετε την υπόθεση. Το ποσό που θα πληρώσετε εξαρτάται από τη χώρα του δικαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (διαδικασία διαταγής πληρωμής)

Πότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για την είσπραξη χρηματικών αξιώσεων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ισχύει για μη αμφισβητούμενες αστικές καιεμπορικές αξιώσεις , για παράδειγμα όταν η αξίωση έχει ήδη διευθετηθεί δικαστικά ή έχει συμφωνηθεί από τον οφειλέτη.

Προειδοποίηση

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται για αξιώσεις στη Δανία.

Πώς να προβάλετε αξίωση

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι μια πλήρως γραπτή διαδικασία και, ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να προσφύγετε στο δικαστήριο για να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο AΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου, παρέχοντας όλα τα στοιχεία των διαδίκων, καθώς και το είδος και το ποσό της αξίωσής σας. Αφού συμπληρώσετε το έντυπο, πρέπει να το αποστείλετε σε αρμόδιο δικαστήριο.

Το δικαστήριο θα εξετάσει την αξίωσή σας. Αν η υπόθεσή σας είναι παραδεκτή στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο θα εκδώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εντός 30 ημερών.

Προειδοποίηση

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται από τα δικαστήρια σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία, όπου εκδίδεται από συμβολαιογράφους.

Εκτέλεση της απόφασης

Μόλις λάβει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, ο οφειλέτης (το πρόσωπο από το οποίο αξιώνετε τα χρήματα) έχει προθεσμία 30 ημερών για να αποδεχθεί ή να αμφισβητήσει τηναξίωσή σας.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, η υπόθεσή σας θα παραπεμφθεί στα τακτικά αστικά δικαστήρια και θα εξεταστεί βάσει του εθνικού δικαίου. Εάν δεν αμφισβητηθεί η αξίωση, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής θα καταστεί αυτομάτως εκτελεστή.

Για να εκτελεστεί η διαταγή, πρέπει να στείλετε αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και, αν είναι απαραίτητο, μετάφραση, στις αρχές επιβολής του νόμου της οικείας χώρας της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Επίσημη δικαστική διαδικασία

Εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και αποφασίσετε να ξεκινήσετε επίσημη δικαστική διαδικασία, δικαιούστε:

Ακόμη και αν ο πάροχος υπηρεσιών ή ο έμπορος έχει την έδρα του στο εξωτερικό, δικαιούστε να ζητήσετε να εκδικαστεί η υπόθεσή σας στη χώρα σας, εφόσον η επιχείρηση είναι επιχειρηματικά ή επαγγελματικά ενεργή στη χώρα σας.

Αν δεν μπορείτε να καταβάλετε τα έξοδα για την επίσημη δικαστική διαδικασία, θα πρέπει να δικαιούστε δικαστική αρωγή. Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο για αίτηση δικαστικής αρωγής σε άλλη χώρα της ΕΕ και να το υποβάλετε στο τοπικό σας δικαστήριο, το οποίο θα το διαβιβάσει στο αρμόδιο δικαστήριο της άλλης χώρας της ΕΕ.

Προειδοποίηση

Οι εν λόγω κανόνες της ΕΕ δεν ισχύουν στη Δανία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές συμφωνίες που διασφαλίζουν τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής σε ορισμένες περιπτώσεις.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: