Podnikání
Poslední kontrola: 11/07/2022

Formální soudní řízení pro spotřebitele

Evropské řízení o drobných nárocích

Kdy se může hodit?

Evropské řízení o drobných nárocích můžete využít tehdy, když od nějaké osoby, organizace nebo nějakého podniku z jiné země EU vymáháte pohledávku v maximální hodnotě 5 000 eur.

Pozor!

Toto řízení nelze využít pro vymáhání pohledávek v Dánsku.

Pomocí tohoto řízení lze vymáhat platbu za zboží nebo služby. Umožňuje vám například vznést nárok na náhradu vadného výrobku zakoupeného v jiné zemi EU nebo výrobku, který jste zakoupili online od osoby žijící v jiné zemi EU. K tomu, abyste uplatnili svůj nárok, nepotřebujete právníka.

Upozornění: Na některé občanské a obchodní věci se toto řízení nevztahuje, např.:

Jak vznést nárok

Evropské řízení o drobných nárocích probíhá v zásadě písemnou formou. Podmínkou uplatnění nároku je, že vyplníte formulář AOtevřít jako externí odkaz a připojte veškerou dokumentaci, která váš nárok dokládá. Vyplněný formulář a veškeré podpůrné dokumenty (účtenky, faktury atp.) předložte některému z příslušných soudů ve své zemi nebo v zemi EU, které se váš případ týká.

Jak najít příslušný soud a jak přesně postupovat podle pravidel platných v zemi, kde příslušný soud sídlí.

Pozor!

Upozornění: Nárokovaná částka nesmí překročit 5 000 EUR po odečtení úroků a nákladů.

Poté, co soud obdrží vaši žádost, zkontroluje formulář a podklady a rozhodne, zda nárok spadá do oblasti působnosti tohoto řízení. V případě, že soud shledá, že jste některé důležité informace nedodali, může vás požádat o vyplnění formuláře BOtevřít jako externí odkaz.

Pokud je váš případ způsobilý k tomu, aby se řešil v rámci řízení o drobných nárocích, soud kontaktuje odpůrce (osobu, vůči níž uplatňujete nárok). Odpůrce má 30 dní na odpověď.

Do 30 dnů od obdržení odpovědi odpůrce (pokud se rozhodne odpovědět) soud buď:

Jak se domoci svých práv

Rozhodnutí soudu je automaticky uznávánov ostatních zemích EU. Pokud však odpůrce rozhodnutí nebude respektovat, můžete kontaktovat donucovací orgány v jeho zemi.

Musíte poskytnout:

Donucovací orgány přistoupí k výkonu rozhodnutí podle vnitrostátních pravidel.

Náklady na řízení

Zpravidla musíte zaplatit soudní poplatky . Budou vám však vráceny, pokud spor vyhrajete. Výše částky, kterou zaplatíte, závisí na zemi, v níž se nachází příslušný soud.

Další informace ohledně evropského řízení o drobných nárocích jsou k dispozici na portálu eJustice.

Evropský platební rozkaz

Kdy se může hodit?

Evropský platební rozkaz můžete využít k vymáhání peněžitých pohledávek z jiné země EU. Uplatňuje se se v případech nesporných občanskoprávních a obchodněprávních nároků , např. pokud byl již nárok vyřízen u soudu nebo odsouhlasen ze strany dlužníka.

Pozor!

Toto řízení nelze využít pro vymáhání pohledávek v Dánsku.

Jak vznést nárok

Řízení ohledně evropského platebního rozkazu probíhá v plném rozsahu písemně, takže je možné jej použít bez nutnosti se dostavit k soudu.

Rozhodnete-li se tento typ řízení využít, vyplňte nejdříve formulář AOtevřít jako externí odkaz a uveďte veškeré informace o dotčených stranách a povaze a výši pohledávky. Vyplněný formulář je třeba zaslat na příslušný soud.

Soud poté posoudí vaši žádost. Pokud váš případ splňuje předepsané podmínky, soud vydá evropský platební rozkaz do 30 dnů.

Pozor!

V Maďarsku vydávají evropský platební rozkaz notáři, nicméně ve všech ostatních zemích EU jej vydávají soudy.

Jak se domoci svých práv

Poté, co dlužník (osoba, na níž uplatňujete finanční nárok) obdrží evropský platební rozkaz, musí tento nárok do 30 dnů buď akceptovat, anebo popřít.

Pokud dlužník evropský platební rozkaz napadne, bude váš případ převeden k běžnému občanskému soudnímu řízení a bude se řešit podle vnitrostátního práva. Pokud dlužník námitky proti nároku nevznese, je evropský platební rozkaz automaticky vykonatelný.

Pro účely vymáhání evropského platebního rozkazu zašlete jeho kopii (případně i jeho překlad) donucovacím orgánům v příslušné zemi EU.

Další informace ohledně evropského řízení o drobných nárocích jsou k dispozici na portálu eJustice.

Formální soudní řízení

Pokud se domníváte, že byla porušena práva, která vám garantuje právní rámec EU, a rozhodnete se zahájit formální soudní řízení, máte nárok na:

Nachází-li se sídlo poskytovatele služeb, popř. obchodníka v zahraničí a daný podnik vykonává přeshraniční obchodní či profesní činnost, můžete požadovat, aby spor řešil soud ve vaší zemi.

Pokud nejste schopni uhradit formální soudní řízení, měli byste mít nárok na právní pomoc. Je třeba vyplnit formulář žádosti o právní pomoc v jiné zemi EU a předložit jej u vašeho místního soudu. Soud jej předá příslušnému soudu v dotčené jiné zemi EU.

Pozor!

Tato pravidla EU neplatí v Dánsku. Existuje však několik dohod, které zaručují, že v určitých případech bude žádosti o právní pomoc předána.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: