Poslední kontrola: 08/09/2022

Financování z prostředků EU

Finanční prostředky EU pro oblast cestovního ruchu

Příručka evropského financování v oblasti cestovního ruchu poskytuje přehled programů, které v rámci nového rozpočtu EU podporují odvětví cestovního ruchu. Využijte ty zdroje, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Evropská unie realizuje celou řadu programů financování. V závislosti na charakteru svého podnikání či projektu můžete o prostředky z těchto programů zažádat. Existují dva druhy financování: přímé a nepřímé.

Přímé financování

Rozdělování přímých finančních prostředků zajišťují orgány EU. K rozdělení těchto finančních prostředků se pak používají dva postupy – granty a zakázky. O granty a zakázky spravované Evropskou komisí se můžete ucházet na portálu věnovaném financování a nabídkám en

Granty

Granty se poskytují na konkrétní projekty, jež se týkají politických opatření EU, a to obvykle na základě veřejného oznámení – tzv. výzvy k předkládání návrhů.

Kdo má na finanční příspěvek nárok?

O grant můžete zažádat, pokud podnikáte nebo vaše organizace provozuje takovou činnost (spravujete podnikatelské sdružení, poskytujete poradenství či jiné služby podnikatelům apod.), v rámci které spravujete projekty, jež prosazují zájmy EU nebo přímo přispívají k provádění programu či politiky EU.

Zakázky

Veřejné zakázky vyhlašují instituce EU k zajištění svého fungování. Zadávají se na nákup zboží, služeb nebo na stavební práce. Tímto způsobem se například objednávají různé studie, zajišťuje se odborná příprava, pořádají se konference, pořizuje se informační či technické vybavení apod.

Nepřímé financování

Nepřímé financování, které spravují vnitrostátní a regionální orgány, tvoří téměř 80 % rozpočtu EU. Probíhá zejména prostřednictvím 5 velkých fondů, které spadají pod tzv. evropské strukturální a investiční fondy.

Jedná se konkrétně o tyto fondy:

Jak zažádat o finanční prostředky

Obraťte se na příslušný regionální či celostátní úřad (tzv. řídicí orgán) v tom členském státě, ve kterém je vaše organizace zaregistrována.

Za financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je odpovědné ministerstvo zemědělství en .

O prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu můžete zažádat prostřednictvím tzv. vnitrostátních kontaktních míst en en .

Další informace o tom, jak financování z prostředků EU funguje en .
 

Potřebujete pomoct nebo poradit?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: