Poslední kontrola: 01/02/2023

Pracovníci v silniční dopravě: doba řízení a doby odpočinku

Týdenní pracovní doba

Pokud zaměstnáváte pracovníky provádějící činnosti v silniční dopravě, musíte zajistit, aby dodržovali předpisy EU týkající se průměrné týdenní pracovní doby 48 hodin.

Za pracovníka v dopravě se zaměstnanec považuje, pokud:

Pozor!

Jste-li samostatně výdělečně činný řidič nebo řidička, můžete za pracovní dobu považovat čas, kdy musíte být na svém pracovním místě či ve vozidle, být k dispozici zákazníkovi nebo kdy vykonáváte dopravní aktivitu.

Zaměstnavatel musí mít na paměti, že zaměstnanci mohou řídit maximálně 9 hodin za den. Denní dobu řízení však můžete nejvýše dvakrát týdně prodloužit na maximálně 10 hodin. Vaši řidiči nemohou řídit více než 56 hodin týdně a jejich celková čtrnáctidenní délka doby řízení nesmí přesáhnout 90 hodin.

V případě potřeby můžete pracovní dobu prodloužit v jednom týdnu na nejvýše 60 hodin. Toto prodloužení je možné pouze v případě, že během 4 měsíců váš zaměstnanec pracuje průměrně 48 hodin týdně.

Příklad

Zaměstnáte řidiče, který přepravuje zboží do jiné země EU. V průběhu týdne odřídí 56 hodin a 4 hodiny provádí údržbu vozidla – celkem tedy pracuje 60 hodin. Aby byly dodrženy předpisy EU týkající se průměrné týdenní pracovní doby v délce 48 hodin, musí řidič během následujícího čtyřměsíčního referenčního období pracovat méně než 48 hodin.

Pozor!

Předpisy EU týkající se doby řízení a doby odpočinku se vztahují na vozidla, která:

  • přepravují zboží a jejich maximální přípustná hmotnost je větší než 3,5 tuny

  • nebo přepravují cestující a mají kapacitu nejméně 10 sedadel, včetně řidiče

Přestávky během pracovního dne

Vaši zaměstnanci by neměli pracovat déle než 6 po sobě jdoucích hodin bez přestávky. Pracují-li 6 až 9 hodin, mají nárok na přestávku v délce nejméně 30 minut. Jestliže pracují déle než 9 hodin, mají nárok na přestávku v délce nejméně 45 minut.

Po 4,5 hodinách řízení musíte řidičům zajistit nepřerušenou přestávku v délce nejméně 45 minut, pokud nevyužívají dobu odpočinku. Alternativně lze tuto přestávku rozdělit na dvě: první trvající nejméně 15 minut, po níž následuje druhá přestávka v délce alespoň 30 minut.

Noční práce

Noční prací se rozumí každá práce prováděná v průběhu noční doby. Podle předpisů EU se jedná o dobu nejméně 4 hodin mezi 00:00 a 7:00. Tato doba se však v jednotlivých zemích EU liší.

Pokud vaši zaměstnanci pracují v době od 00:00 do 7:00 hod. nejméně 4 hodiny, považují se za tzv. noční pracovníky. Jestliže vykonávají noční práci, nemohou vaši zaměstnanci za každých 24 hodin pracovat déle než 10 hodin.

Doby odpočinku

Denní doby odpočinku

Svým zaměstnancům musíte zaručit pravidelnou denní dobu odpočinku v délce nejméně 11 po sobě jdoucích hodin. Mezi kterýmikoliv dvěma týdenními dobami odpočinku můžete dobu odpočinku zkrátit na 9 hodin, a to maximálně 3krát. Řidič/ka může pravidelnou denní dobu odpočinku rozdělit na dvě části: první z nich musí trvat nejméně 3 hodiny a druhá část nejméně 9 hodin, takže součet těchto dvou částí musí být nejméně 12 hodin.

Pozor!

Řidiči musí absolvovat denní dobu odpočinku do 24 hodin od začátku pracovního dne.

Týdenní doba odpočinku

Řidiči, kteří tráví nepřerušený odpočinek v délce 45 hodin nebo více, jej musí čerpat ve vhodném genderově vstřícném (tj. zohledňujícím, jedná-li se o řidiče nebo o řidičku) ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu, nikoli ve vozidle. Jako zaměstnavatel musíte uhradit náklady na takové ubytování.

Vaši zaměstnanci by měli mít nepřerušenou dobu odpočinku 45 hodin týdně, kterou můžete každé dva týdny snížit na 24 hodin. Pokud týdenní dobu odpočinku zkrátíte, musíte se se svými zaměstnanci dohodnout na náhradní době odpočinku.

Při rozvrhu pracovní doby vašeho zaměstnance musíte zajistit, aby měl po 6 dnech řízení 45 hodin nepřetržitého odpočinku a každý druhý týden nejméně 24 hodin odpočinku.

Vaši zaměstnanci mohou čerpat zkrácenou dobu odpočinku pouze každý druhý týden, pokud jim před koncem třetího následujícího týdne toto zkrácení vykompenzujete ekvivalentem jedné doby odpočinku. Tuto kompenzaci musíte spojit s další dobou odpočinku v délce nejméně 9 hodin.

Zvláštní pravidla pro řidiče přepravující zboží

Na řidiče, kteří provozují mezinárodní přepravu zboží, se vztahují zvláštní pravidla:

Zvláštní pravidla pro řidiče, kteří přepravují cestující

Jestliže řidiči v autobusové dopravě příležitostně přepraví cestující a řídí nejméně 24 po sobě jdoucích hodin v jiné zemi EU nebo mimo EU, mohou svou týdenní dobu odpočinku odložit. Mohou na odpočinek počkat až 12 dnů od konce poslední týdenní doby odpočinku. Toto „12denní pravidlo“ se použije pouze v případě, že je vozidlo vybaveno digitálním nebo inteligentním tachografem.

Řidiči mohou čerpat zkrácenou týdenní dobu odpočinku takto:

Vaši zaměstnanci mohou čerpat zkrácenou dobu odpočinku pouze každý druhý týden, pokud jim před koncem třetího následujícího týdne toto zkrácení vykompenzujete ekvivalentem jedné doby odpočinku. Tuto kompenzaci musíte spojit s další dobou odpočinku v délce nejméně 9 hodin.

Řídí-li vaše vozidla pouze jeden/jedna řidič/ka, musí si během řízení od 22:00 do 6:00 hod. dát každé 3 hodiny pauzu.

Příklad

Vlastníte ve Slovinsku cestovní kancelář a chcete uspořádat 10denní autokarový zájezd do Portugalska, jehož součástí budou zastávky v dalších zemích EU. Zájezd začíná 11. dubna a končí 21. dubna. Řidič vašeho autokaru má 48 hodin odpočinku o víkendu 9. a 10. dubna a řídit začíná 11. dubna. Podle předpisů o době odpočinku může řidič po skončení zájezdu zahájit týdenní odpočinek, který musí začít nejpozději 12 dnů po 11. dubnu, tedy nejpozději 23. dubna.

Návrat řidiče či řidičky

Jako zaměstnavatel musíte zorganizovat práci a pracovní volno řidiče či řidičky tak, aby nebyl/a v práci déle než 4 týdny v řadě.

Podle předpisů EU může být místem návratu řidiče či řidičky:

Místo návratu si zvolí sám/sama. V opačném případě o tom rozhodne zaměstnavatel.

Tachograf

Tachograf je zařízení, které zaznamenává:

Jako zaměstnavatel musíte zajistit, aby vaši řidiči byli ke správnému používání tachografu vyškoleni. Záznamy tachografu musíte uchovávat po dobu nejméně jednoho roku. Kopie mohou být na požádání poskytnuty řidiči nebo místním orgánům.

Časté otázky týkající se ručního zaznamenávání překročení hranic v tachografu en

Pozor!

Místní orgány mohou tachograf kdykoli během silniční kontroly zkontrolovat. Na zjištěné nesrovnalosti se vztahují pokuty.

Na řidiče vyslané za prací do zahraničí se vztahují zvláštní předpisy.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: