Poslední kontrola: 07/07/2022

DPH z digitálních služeb (zvláštní režim jednoho správního místa)

Dobrovolný zvláštní režim jednoho správního místa pro DPH (MOSS) vám umožňuje účtovat DPH (obvykle splatné v několika zemích EU) pouze v jednom státě Unie (v tomto případě 27 členských států EU).

K užívání tohoto systému byste měli být způsobilí, pokud poskytujete přeshraniční telekomunikační, televizní a rozhlasové vysílání nebo digitální služby osobám nepovinným k dani. Služby, na něž se režim jednoho správního místa vztahuje:

Díky režimu MOSS se nemusíte registrovat u daňových orgánů v každé zemi EU, kam své zboží prodáváte, ale můžete se zaregistrovat k placení DPH, podávat přiznání k DPH a provádět platby na jednom místě. Pravidla režimu MOSS musíte uplatňovat na všechny zákazníky ve všech zemích EU, kde své služby poskytujete.

V rámci MOSS fungují dva režimy:

Vyberte si, který režim by vám mohl vyhovovat.

Poznámka: Můžete také využít zjednodušená pravidla o DPH pro nízké roční obraty , aniž byste se museli do režimu MOSS zaregistrovat – ověřte si, zda jste k tomu způsobilí.

Vaše společnost

Unijní režim

Tento režim můžete využívat, pokud poskytujete přeshraniční telekomunikační, televizní a rozhlasové vysílání nebo digitální služby zákazníkům ve všech zemích EU kromě:

Zemím EU, kde služby poskytujete, se říká členské státy spotřeby.

Volba členského státu identifikace

Musíte si zvolit tzv. členský stát identifikace. Je to ta země EU, kde má váš podnik sídlo (kde se nachází jeho ústředí).

Registrace

Zaregistrovat se můžete online přes portál svého členského státu identifikace.

Zvolit zemi

Poté, co váš členský stát identifikace obdrží a validuje vaše registrační údaje, uloží je v databázi a předá všem ostatním zemím EU.

Kdy bude vaše registrace aktivní?

Pokud neurčíte jinak, vaše registrace začne platit prvním dnem kalendářního čtvrtletí od okamžiku, kdy jste podali žádost o účast v režimu.

Například pokud bude vaše žádost o registraci v režimu MOSS přijata 20. července (během 3. čtvrtletí), registrace začne platit 1. října (na začátku 4. čtvrtletí).

Jak aktivovat registraci dříve

Můžete zažádat, abyste byli do režimu přijati ještě před začátkem příštího čtvrtletí. V takovém případě musíte před 10. dnem měsíce, který následuje po prvním poskytnutí příslušných služeb, informovat svůj členský stát identifikace.

Pokud například obchodujete již 5. března a poskytované služby chcete zařadit do režimu MOSS od tohoto data, musíte členský stát identifikace o tom, že se chcete do režimu přihlásit, informovat před 10. dubnem. V takovém případě budou všechny služby, které od 5. března poskytnete, do režimu zahrnuty.

Zrušení registrace

Pokud se chcete z režimu odhlásit, musíte o tom informovat členský stát identifikace alespoň 15 dní před koncem kalendářního čtvrtletí. Kalendářní čtvrtletí trvají:

V případě, že byla vaše žádost přijata, budete o tom informováni elektronickou cestou. Do režimu se nebudete moci znovu přihlásit po dobu 6 měsíců.

Vyloučení z režimu

Z používání režimu budete vyloučeni, pokud:

Dočasné vyloučení (karanténa)

V některých případech můžete být na dočasnou dobu (tzv. karanténa) z používání jednoho či obou režimů MOSS vyloučeni, pokud:

Předpisy o DPH

Musíte používat stejné DIČ, které v současné době používáte pro účely DPH doma, a účtovat DPH podle sazby platné v zemích EU, kde bydlí vaši zákazníci.

Měli byste používat stejná pravidla fakturace jako členský stát identifikace (ve většině zemí není při poskytování služeb v rámci režimu MOSS faktura požadována). Totéž platí pro poskytování služeb z členského státu usazení.

Ostatní dodávky, které nespadají do oblasti působnosti režimu MOSS, musí být vyúčtovány pomocí běžných daňových pravidel domácího prodeje.

Přiznání k DPH

Do 20 dnů od konce každého zdaňovacího období musíte online předložit podrobné čtvrtletní přiznání k DPH. Členský stát identifikace pak tyto informace zabezpečeným způsobem předá příslušnému členskému státu spotřeby.

Pozor!

Tato daňová přiznání doplňují vaše běžná vnitrostátní přiznání k DPH.

Kontrola sazby DPH

Sazby DPH platné pro poskytování telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání a pro služby poskytované elektronicky můžete zkontrolovat prostřednictvím databáze pro komunikaci o daňových informacích en .

Vedení záznamů

Po dobu 10 let od konce roku, v němž byla služba poskytnuta, si musíte o svých aktivitách uchovávat záznamy. Na požádání byste také měli neprodleně zpřístupnit jejich digitální kopie.

V záznamech musí být uvedeny tyto informace:

Další informace o zvláštním režimu jednoho správního místa najdete na specializovaném portálu en a podrobnější informace najdete také v pokynech en .

Unijní režim

Tento režim můžete využívat, pokud poskytujete přeshraniční telekomunikační, televizní a rozhlasové vysílání nebo digitální služby zákazníkům ve všech zemích EU kromě:

Zemím EU, kde služby poskytujete, se říká členské státy spotřeby.

Volba členského státu identifikace

Musíte si zvolit tzv. členský stát identifikace.

Může se jednat o kteroukoli zemi EU, v níž máte pobočku (tzv. členský stát usazení).

Během aktuálního a dvou následujících kalendářních let nemůžete svůj členský stát identifikace změnit – ledaže již nesplňujete podmínky (například pokud již v členském státě identifikace nemáte žádnou pobočku). V takovém případě si jako členský stát identifikace můžete zvolit kteroukoli zemi EU, ve které stále máte pobočku.

Změnu můžete provést ve stejný den, musíte však o tom informovat jak nový, tak i starý členský stát identifikace, a to nejpozději před 10. dnem následujícího měsíce.

Registrace

Zaregistrovat se můžete online přes portál svého členského státu identifikace.

Zvolit zemi

Poté, co váš členský stát identifikace obdrží a validuje vaše registrační údaje, uloží je v databázi a předá všem ostatním zemím EU.

Kdy bude vaše registrace aktivní?

Pokud neurčíte jinak, vaše registrace začne platit prvním dnem kalendářního čtvrtletí od okamžiku, kdy jste podali žádost o účast v režimu.

Například pokud bude vaše žádost o registraci v režimu MOSS přijata 20. července (během 3. čtvrtletí), registrace začne platit 1. října (na začátku 4. čtvrtletí).

Jak aktivovat registraci dříve

Můžete zažádat, abyste byli do režimu přijati ještě před začátkem příštího čtvrtletí. V takovém případě musíte před 10. dnem měsíce, který následuje po prvním poskytnutí příslušných služeb, informovat svůj členský stát identifikace.

Pokud například obchodujete již 5. března a poskytované služby chcete zařadit do režimu MOSS od tohoto data, musíte členský stát identifikace o tom, že se chcete do režimu přihlásit, informovat před 10. dubnem. V takovém případě budou všechny služby, které od 5. března poskytnete, do režimu zahrnuty.

Zrušení registrace

Pokud se chcete z režimu odhlásit, musíte o tom informovat členský stát identifikace alespoň 15 dní před koncem kalendářního čtvrtletí. Kalendářní čtvrtletí trvají:

V případě, že byla vaše žádost přijata, budete o tom informováni elektronickou cestou. Do režimu se nebudete moci znovu přihlásit po dobu 6 měsíců.

Vyloučení z režimu

Z používání režimu budete vyloučeni, pokud:

Dočasné vyloučení (karanténa)

V některých případech můžete být na dočasnou dobu (tzv. karanténa) z používání jednoho či obou režimů MOSS vyloučeni, pokud:

Předpisy o DPH

Musíte používat stejné DIČ, které v současné době používáte pro účely DPH doma, a účtovat DPH podle sazby platné v zemích EU, kde bydlí vaši zákazníci.

Měli byste používat stejná pravidla fakturace jako členský stát identifikace (ve většině zemí není při poskytování služeb v rámci režimu MOSS faktura požadována). Totéž platí pro poskytování služeb z členského státu usazení.

Ostatní dodávky, které nespadají do oblasti působnosti režimu MOSS, musí být vyúčtovány pomocí běžných daňových pravidel domácího prodeje.

Přiznání k DPH

Do 20 dnů od konce každého zdaňovacího období musíte online předložit podrobné čtvrtletní přiznání k DPH. Členský stát identifikace pak tyto informace zabezpečeným způsobem předá příslušnému členskému státu spotřeby.

Pozor!

Tato daňová přiznání doplňují vaše běžná vnitrostátní přiznání k DPH.

Kontrola sazby DPH

Sazby DPH platné pro poskytování telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání a pro služby poskytované elektronicky můžete zkontrolovat prostřednictvím databáze pro komunikaci o daňových informacích en .

Vedení záznamů

Po dobu 10 let od konce roku, v němž byla služba poskytnuta, si musíte o svých aktivitách uchovávat záznamy. Na požádání byste také měli neprodleně zpřístupnit jejich digitální kopie.

V záznamech musí být uvedeny tyto informace:

Další informace o zvláštním režimu jednoho správního místa najdete na specializovaném portálu en a podrobnější informace najdete také v pokynech en .

Mimounijní režim

Tento režim můžete využívat, pokud poskytujete přeshraniční telekomunikační, televizní a rozhlasové vysílání nebo digitální služby zákazníkům ve všech zemích EU (včetně země Unie, kterou jste si zvolili jako svůj členský stát identifikace).

Zemím EU, kde služby poskytujete, se říká členské státy spotřeby.

Volba členského státu identifikace

Musíte si zvolit tzv. členský stát identifikace. Tím může být kterákoli země EU.

Členský stát identifikace můžete později změnit. Tím může být kterákoli země EU.

Chcete-li tuto změnu provést, musíte se ve svém stávajícím členském státě identifikace odregistrovat a znovu se zaregistrovat v nově zvoleném členském státě identifikace.

Registrace

Zaregistrovat se můžete online přes portál svého členského státu identifikace.

Zvolit zemi

Poté, co váš členský stát identifikace obdrží a validuje vaše registrační údaje, uloží je v databázi a předá všem ostatním zemím EU.

Kdy bude vaše registrace aktivní?

Pokud neurčíte jinak, vaše registrace začne platit prvním dnem kalendářního čtvrtletí od okamžiku, kdy jste podali žádost o účast v režimu.

Například pokud bude vaše žádost o registraci v režimu MOSS přijata 20. července (během 3. čtvrtletí), registrace začne platit 1. října (na začátku 4. čtvrtletí).

Jak aktivovat registraci dříve

Můžete zažádat, abyste byli do režimu přijati ještě před začátkem příštího čtvrtletí. V takovém případě musíte před 10. dnem měsíce, který následuje po prvním poskytnutí příslušných služeb, informovat svůj členský stát identifikace.

Pokud například obchodujete již 5. března a poskytované služby chcete zařadit do režimu MOSS od tohoto data, musíte členský stát identifikace o tom, že se chcete do režimu přihlásit, informovat před 10. dubnem. V takovém případě budou všechny služby, které od 5. března poskytnete, do režimu zahrnuty.

Zrušení registrace

Pokud se chcete z režimu odhlásit, musíte o tom informovat členský stát identifikace alespoň 15 dní před koncem kalendářního čtvrtletí. Kalendářní čtvrtletí trvají:

V případě, že byla vaše žádost přijata, budete o tom informováni elektronickou cestou. Do režimu se nebudete moci znovu přihlásit po dobu 6 měsíců.

Vyloučení z režimu

Z používání režimu budete vyloučeni, pokud:

Dočasné vyloučení (karanténa)

V některých případech můžete být na dočasnou dobu (tzv. karanténa) z používání jednoho či obou režimů MOSS vyloučeni, pokud:

Předpisy o DPH

Bude vám přiděleno DIČ země EU, kterou jste si zvolili jako svůj členský stát identifikace. DPH musíte účtovat podle sazby platné v zemích EU, kde bydlí vaši zákazníci.

Měli byste používat stejná pravidla fakturace jako členský stát identifikace (ve většině zemí není při poskytování služeb v rámci režimu MOSS faktura požadována).

Přiznání k DPH

Do 20 dnů od konce každého zdaňovacího období musíte online předložit podrobné čtvrtletní přiznání k DPH. Členský stát identifikace pak tyto informace zabezpečeným způsobem předá příslušnému členskému státu spotřeby.

Pozor!

Tato daňová přiznání doplňují vaše běžná vnitrostátní přiznání k DPH.

Kontrola sazby DPH

Sazby DPH platné pro poskytování telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání a pro služby poskytované elektronicky můžete zkontrolovat prostřednictvím databáze pro komunikaci o daňových informacích en .

Vedení záznamů

Po dobu 10 let od konce roku, v němž byla služba poskytnuta, si musíte o svých aktivitách uchovávat záznamy. Na požádání byste také měli neprodleně zpřístupnit jejich digitální kopie.

V záznamech musí být uvedeny tyto informace:

Další informace o zvláštním režimu jednoho správního místa najdete na specializovaném portálu en a podrobnější informace najdete také v pokynech en .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: