Poslední kontrola: 25/01/2023

Symbol „℮“

Výrobky v hotovém balení, jež se prodávají v zemích EU (v tomto případě 27 členských států EU), musí mít na obalu uvedeno jmenovité množství obsahu (v jednotkách hmotnosti nebo objemu). Příklady výrobků v hotovém balení:

Symbol „℮" umístěný vedle jmenovitého množství dokládá, že výrobek splňuje příslušné evropské právní předpisy. Můžete jej umístit na výrobky v hotovém balení, které prodáváte jednotlivě ve stálém objemu (u tekutých výrobků) nebo hmotnosti (pro jiné výrobky), které jste si předem zvolili. Symbol „℮" lze umístit na výrobky, jejichž hmotnost nebo objem se pohybuje mezi těmito hodnotami:

Je toto označení povinné?

Symbol „℮" není povinný. Pokud ho však na balení vašeho výrobku umístíte, můžete jej prodávat ve všech zemích EU, aniž byste museli kontrolovat, zda splňuje jednotlivé vnitrostátní požadavky. Symbol „℮" znamená, že výrobek splňuje předpisy EU o uvádění objemu nebo hmotnosti a o metodách měření, které musíte jako prodejce výrobků v hotovém balení používat.

Jaké jsou požadavky?

Aby se zajistilo, že je zobrazené množství správné, musí balení se symbolem „℮" splňovat tyto požadavky:

Pozor!

Přítomnost symbolu „℮" NEZNAMENÁ, že množství výrobku je odhadnuto. Znamená to, že hmotnost a objem byly měřeny podle pravidel EU za použití měřidel, které splňují požadavky právních předpisů EU.

Jak lze toto označení na výrobek umístit?

Symbol „℮" se na balení tiskne vedle údaje o hmotnosti nebo objemu. Výška písma by měla být nejméně 3 mm. Na balení by mělo být viditelně a nesmazatelně uvedeno označení „℮“ a údaj o množství. Množství výrobku musí být uvedeno v číselné podobě a po ní musí následovat měrná jednotka (gramy, kilogramy, mililitry, centilitry nebo litry) nebo zkratka (g, kg, ml, cl nebo l).

Kontrola kvality a inspekce

Jako balírna musíte zajistit, aby balení, které plníte, splňovalo příslušné požadavky. Za tím účelem musíte:

Jako dovozce musíte doložit, že výrobky v hotovém balení, které dovážíte, splňují příslušné požadavky. Tímto dokladem mohou být výše uvedené zaznamenané kontroly.

Vnitrostátní orgány provádějí kontroly, aby ověřily, zda výrobky označené symbolem „℮" dané požadavky splňují. Mohou tak učinit v balírně nebo jinde v distribučním řetězci.

Chcete-li znát konkrétní požadavky v určité zemi EU a další informace o inspekcích, obraťte se na příslušné vnitrostátní orgány en .

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Vaše Evropa – Poradenství

Stránky Vaše Evropa – Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi Unie v souvislosti s právními předpisy EU.

Kontaktní místo pro informace o výrobcích

Toto kontaktní místo vám podá informace o právních předpisech příslušné země vztahujících se na daný výrobek a poradí vám, pokud chcete tento výrobek uvést na trh i v jiných zemích EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: