Podnikání
Poslední kontrola: 11/04/2022

Majetkové poměry v případě mezinárodních párů

Předpisy EU o majetkových poměrech usnadňují mezinárodním párům, které jsou sezdané nebo žijí v registrovaném partnerství, spravovat jejich majetek a v případě rozluky nebo úmrtí jednoho z manželů/partnerů jej rozdělit.

Za mezinárodní pár se považuje manželství či registrované partnerství občanů EU nebo státních příslušníků zemí mimo Unii, kteří:

Pravidla a postupy

Předpisy EU o majetkových poměrech mezinárodních párů platí v 18 zemích Unie: Belgii, Bulharsku, Česku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

Tyto předpisy stanoví:

Pozor!

Dánsko, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko předpisy EU o majetkových poměrech mezinárodních párů neuplatňují. V těchto zemích se uplatní vnitrostátní právní předpisy.

Předpisy EU o majetkových poměrech mezinárodních párů se netýkají těchto otázek:

Příklad

Předpisy EU o majetkových poměrech přinášejí právní jistotu

Alain je francouzský občan a vzal si za manželku Marii z Belgie. Svatbu měli v Belgii a od té doby tam trvale žijí. Jelikož spolu neuzavřeli dohodu o volbě rozhodného práva, budou se jejich majetkové poměry řídit belgickým právem. Nedávno koupili ve Francii dům, kam jezdí na dovolenou.

Pokud by se náhodou rozváděli, bude se příslušný soud členského státu EU zabývat také rozdělením jejich majetku (tzn. nemovitostí jak v Belgii, tak ve Francii).

Do jurisdikce které země spadá rozhodnutí soudu?

Úmrtí, rozvod/rozluka, zrušení registrovaného partnerství

V případě úmrtí manžela/manželky/partnera/partnerky se bude vašimi majetkovými poměry zabývat příslušný soud členského státu EU, který se také zabývá dědictvím po vašem manželovi/manželce/partnerovi/partnerce.

Stejně tak se bude vašimi majetkovými poměry zabývat příslušný soud členského státu EU, který se také zabývá vašim rozvodem či rozlukou nebo zrušením registrovaného partnerství.

Ostatní případy

V ostatních případech bude příslušným soudem, který se zabývá vašimi majetkovými poměry, daný soud v členském státě EU:

Dohoda o volbě soudu

S výjimkou případu dědictví, rozvodu/rozluky nebo zrušení registrovaného partnerství, můžete jako manžel/manželka nebo registrovaný partner či partnerka uzavřít se svým manželem/manželkou nebo partnerem/partnerkou dohodu o volbě soudu (písemnou s datem a podpisem obou stran). Můžete si zvolit:

Pokud se některá země EU domnívá, že manželství nebo registrované partnerství nelze pro účely řízení ve věcech majetkových poměrů uznat, můžete se obrátit na soud v kterékoli jiné zemi EU, kde existuje tzv. hraniční určovatel.

Dohoda o volbě rozhodného práva

Jako manžel/manželka nebo registrovaný partner či partnerka můžete se svým manželem/manželkou nebo partnerem/partnerkou uzavřít formální dohodu o volbě rozhodného práva (písemnou s datem a podpisem obou stran), na jejímž základě si zvolíte právo, které se bude vztahovat na vaše majetkové poměry. Tuto dohodu můžete uzavřít před uzavřením manželství nebo registrovaného partnerství, při vstupu do manželství nebo registrovaného partnerství nebo v jejich průběhu. Manželé nebo partneři si mohou zvolit právo platné:

Pozor!

Podle právních předpisů EU se na veškerá vaše aktiva vztahuje právo země (země Unie nebo země mimo EU), která je příslušná pro vaše majetkové poměry, a to bez ohledu na to, kde se příslušná aktiva nacházejí.

Pokud formální dohodu o volbě rozhodného práva neuzavřete, bude rozhodným právem právo platné v zemi:

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí

Soudní rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů platná v jedné zemi EU jsou bez zvláštního postupu uznávána i v ostatních zemích EU. Jejich výkon však není automatický a vyžaduje tzv. prohlášení vykonatelnosti. Země, v níž má být rozhodnutí vykonáno, může odmítnout rozhodnutí soudu uznat, pokud:

Úřední listiny (často notářské listiny) jsou uznávány a vykonávány stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: