Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 05/03/2018

Práva cestujících v letecké dopravě

Přesvědčte se, zda se na vás vztahují práva cestujících v letecké dopravě

 • pokud jde o let v rámci EU, s leteckou společností z EU nebo z jiné země
 • pokud má váš let přílet v EU a odlet z místa mimo EU a je s leteckou společností z EU
 • pokud má váš let odlet v EU a přílet na místo mimo EU a je s leteckou společností z EU nebo z jiné země

Evropskou unií se v tomto případě rozumí 28 zemí EU, včetně Guadeloupu, Francouzské Guyany, Martiniku, Réunionu, Mayotte, Svatého Martina (francouzské Antily), Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, a rovněž Island, Norsko a Švýcarsko

 • pokud nastoupíte na let s příletem v EU a odletem z místa mimo EU a je s leteckou společností ze země mimo EU
 • pokud vám již byly poskytnuty služby (náhrada, přesměrování letu, asistence) kvůli problémům s letem na základě příslušných zákonů země mimo EU

Do EU se nepočítají Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy

ANO (podívejte se, jaká máte práva)
Podívejte se, jaká máte práva
NE (žádná práva se na vás nevztahují)
Práva se na vás nevztahují

Let tam a let zpět se považují za dva oddělené lety, i pokud byly rezervovány v rámci jedné rezervace.

V některých případech nemusí být letecká společnost, která provozuje let, tatáž, jako ta, u které jste si zakoupili letenku. V případě jakýchkoliv potíží je odpovědná pouze letecká společnost, která let uskutečňuje.

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedena u odbavovací přepážky na letišti. Tyto informace musí být také uvedeny u strojů, na kterých odbavení provádíte na letišti, nebo online, na stránkách s tímto účelem. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám dopravce provozující daný let poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

Odepření nástupu na palubu

Nástup na palubu letadla vám může být odepřen:

 • z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů či z důvodů ochrany před protiprávními činy nebo pokud nemáte odpovídající cestovní doklady
 • pokud jste nenastoupili na let tam a tento let byl součástí rezervace, která zahrnovala také zpáteční let
 • pokud jste nenastoupili na let či lety, které byly zahrnuty v rezervaci s navazujícími lety
 • pokud nemáte příslušné dokumenty pro své domácí zvíře, které cestuje s Vámi

Pokud jste se dostavili včas k odbavení s platnou rezervací letu a cestovními doklady a nástup do letadla je vám odepřen v důsledku rezervací v počtu, který přesahuje kapacitu letadla, nebo z provozních důvodů a vy se dobrovolně nevzdáte svého sedadla, máte nárok na:

Zrušení

Ke zrušení dochází v případě, že:

 • původní letový řád je zrušen a vy jste přesunuti na jiný pravidelný let
 • letadlo sice vzlétlo, ale bylo nuceno se vrátit se na letiště odletu a vy jste byli převedeni na jiný let
 • váš let dorazil na letiště, které není cílovou destinací uvedenou na letence, pokud:
  • souhlasíte s přesměrováním (za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti) na letiště vašeho původní cílové destinace nebo na jinou, vámi odsouhlasenou destinaci; v takovém případě se případ považuje za zpoždění, nikoli za zrušení
  • letiště příletu a letiště původní cílové destinace obsluhují stejné město nebo region; v takovém případě se případ považuje za zpoždění, nikoli za zrušení

Pokud je váš let zrušen, máte právo na proplacení výdajů, přesměrování nebo návrat a také právo na asistenci a právo na náhradu. Náhradu je nutno poskytnout, pokud jste byli informováni méně než 14 dní před plánovaným dnem odletu. Letecký dopravce má povinnost prokázat, zda a kdy jste osobně informován o tom, že byl daný let zrušen. Pokud tomu tak není, můžete se obrátit na vnitrostátní orgánpdfEnglish se žádostí o další asistenci.

Náhrada škody však nemusí být poskytnuta, může-li dopravce prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata veškerá přiměřená opatření.

Zpoždění

Pokud je váš let zpožděn na odletu, máte právo na asistenci, na proplacení výdajů a zpáteční let, a to v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu.

Pokud přiletíte do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na náhradu, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi.

Změna třídy na vyšší nebo nižší

Pokud jste přeřazeni do vyšší třídy, nemůže letecká společnost požadovat žádnou dodatečnou platbu.

Pokud budete přeřazeni do nižší třídy, máte nárok na proplacení určitého podílu ceny letenky, a to v závislosti na délce letu:

a) 30 % – lety o délce nejvýše 1 500 km

b) 50 % – lety v rámci EU delší než 1 500 km (s výjimkou letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy) všechny ostatní lety o délce od 1 500 do 3 500 km

c) 75 % – lety nespadající pod písmena a) nebo b), včetně letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy.

Jestliže vaše letenka obsahuje dva nebo více navazujících letů, budou vám náklady proplaceny pouze za let, během něhož jste byli zařazeni do nižší třídy, a nikoli za celou cestu. Toto proplacení by mělo proběhnout do 7 dnů.

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadel

Odbavená zavazadla

Pokud se vaše odbavené zavazadlo ztratilo, bylo poškozeno nebo se zpozdilo, je za to odpovědný letecký dopravce a vy máte nárok na  náhradu do výše přibližně 1 220 eur. Jestliže však ke škodě došlo kvůli skryté závadě zavazadla, na  náhradu nárok nemáte.

Příruční zavazadla

V případě poškození příručního zavazadla je za škodu odpovědný letecký dopravce, pokud ji způsobil on.

Cestovní pojištění

Pokud s sebou převážíte cenné věci, můžete za poplatek požádat o vyšší limit náhrady (nad 1 220 eur). Příslušné prohlášení byste měli u letecké společnosti učinit nejpozději při odbavení. Doporučujeme vám však sjednat si spíše soukromé cestovní pojištění, abyste byli dostatečně kryti.

Jak podat stížnost

Chcete-li požádat o náhradu za ztracené nebo poškozené zavazadlo, měli byste tak učinit písemně ve lhůtě 7 dnů, nebo do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno, pokud bylo zpožděno. Pro podání žádosti neexistuje žádný jednotný formulář.

Náhrada – odepření nástupu na palubu, zrušení letu, zpoždění na příletu

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

ve vzdálenosti nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

Pokud vám letecký dopravce nabídl přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

Náhrada – odepření nástupu na palubu

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu, měli byste obdržet náhradu vždy.

Navazující let – jedna rezervace s jedním odbavením

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla na váš let z důvodu, že letecký dopravce uskutečňující navazující let usoudil, že přiletíte příliš pozdě na to, abyste mohli na tento let nastoupit (protože váš první let byl zpožděn), náhrada musí být vyplacena.

Navazující let – samostatné rezervace

V případě dvou samostatných letenek na dva po sobě následující lety a zpoždění prvního letu, v jehož důsledku se nebudete schopni včas dostavit k odbavení na další let, letečtí dopravci vyplatit náhradu povinni nejsou. Pokud je však váš první let zpožděn o více než tři hodiny, můžete mít nárok na náhradu škody od dopravce, který uskutečnil první let.

Náhrady – zrušení

Pokud je váš let zrušen, na náhradu nemáte nárok:

 • pokud jste byli informováni více než 14 dní předem
 • pokud jste byli informováni mezi 2 týdny a 7 dny před plánovaným odletem a bylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste:
  • odletěli ne více než 2 hodiny před původním plánovaným odletem a
  • se dostali do cílové destinace méně než 4 hodiny po původním plánovaném čase příletu
 • pokud jste byli informováni méně než 7 dnů před plánovaným odletem a bylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste:
  • odletěli ne více než 1 hodinu před původním plánovaným odletem a
  • se dostali do cílové destinace méně než 2 hodiny po původním plánovaném čase příletu.

Na náhradu nárok nemáte v případě mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření.

Náhrada – zpoždění

 • Pokud se do cílové destinace dostanete se zpožděním 3 hodiny nebo více, máte nárok na náhradu, pokud zpoždění není způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření .
 • Pokud zmeškáte navazující let na trase v rámci EU (nebo mimo EU, pokud jde o let s odletem z některé ze zemí EU), měli byste mít nárok na náhradu, pokud se dostanete do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny. Nezáleží na tom, zda je dopravce uskutečňující návazné lety z EU nebo ze země mimo EU.
 • Pokud odlétáte ze země mimo EU do cílové destinace v zemi EU s návaznými lety uskutečňovanými po sobě dopravci ze země mimo EU a ze země EU nebo pouze ze zemí EU, budou vzhledem k právu na náhradu v případě dlouhého zpoždění na příletu do cílové destinace vzaty v úvahu pouze lety uskutečňované dopravci EU.
 • Na náhradu nárok nemáte, pokud zmeškáte navazující lety v důsledku zpoždění při bezpečnostních kontrolách nebo pokud jste na přestupním letišti nerespektovali čas nástupu do letadla.
 • Pokud souhlasíte s letem na jiné letiště, než bylo na původní rezervaci, a přiletíte pozdě, máte nárok na náhradu. Časem příletu, který se používá pro výpočet délky zpoždění, je čas příletu na letiště uvedené v původní rezervaci nebo destinace, na níž jste se dohodli s daným leteckým dopravcem. Náklady na dopravu mezi alternativním letištěm a letištěm v původní rezervaci nebo v odsouhlasené destinaci by měl nést letecký dopravce, který uskutečňuje daný let.
 • Pokud vám letecký dopravce nabízí přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

Asistence v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění na odletu

Letecké společnosti by vám měly nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci během doby, kdy čekáte. V případě narušení cesty byste se měli sami ohlásit leteckému dopravci uskutečňujícímu daný let, abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Letečtí dopravci uskutečňující daný let by měli rovněž zajistit, aby bylo ubytování přístupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich vodicí psy, je-li takové ubytování k dispozici. Asistence má být poskytnuta v tomto rozsahu:

 • občerstvení
 • strava
 • ubytování (pokud jste byli přeřazeni na let následující den)
 • doprava do místa vašeho ubytování a návrat na letiště
 • 2 telefonní hovory, dálnopisy, faxové zprávy nebo e-maily

Pokud vám asistence nebyla nabídnuta a vy jste zaplatili za vlastní stravu a občerstvení atd., měl by vám letecký dopravce tyto náklady zpětně proplatit, pokud byly tyto náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Za tímto účelem je si třeba uschovat všechny účtenky. Na asistenci máte právo, pouze pokud budete muset čekat na přesměrování, za srovnatelných přepravních podmínek, do cílové stanice při nejbližší příležitosti nebo na zpáteční let.

Ve výjimečných případech může letecká společnost omezit nebo odmítnout poskytnout asistenci, pokud by to způsobilo další zpoždění pro cestující čekající na alternativní nebo zpožděný let.

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace v případě odepření nástupu na palubu nebo zrušení

Letecký dopravce je povinen vám nabídnout (jednorázově), možnost výběru mezi:

 • proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 • přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo
 • přesměrováním na pozdější dobu podle přání cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Letecký dopravce vám však stále může poskytnout náhradu.

 • Pokud letecký dopravce nesplní svoji povinnost nabídnout přesměrování nebo návrat za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti, musí vám proplatit náklady na vaši letenku.
 • Pokud letecký dopravce nenabídne možnost volby mezi proplacením výdajů nebo přesměrováním a místo toho jednostranně rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).
 • Pokud jste si rezervovali let tam a zpáteční let zvlášť u různých leteckých dopravců a let tam je zrušen, proplácejí se výdaje pouze na tento zrušený let.

Pokud však let tam a zpáteční let uskutečňují různí letečtí dopravci, nicméně tyto lety byly součástí jediné rezervace, máte v případě, že byl let tam zrušen, tato práva:

 • náhrada
 • možnost volby mezi i) proplacením výdajů na celou letenku (s letem tam a zpátečním letem) nebo ii) přesměrováním na jiný let tam

Mimořádné okolnosti – zrušení

Mimořádné okolnosti mohou vést k více než jednomu zrušení nebo zpoždění v cílové destinaci. Příklady událostí definovaných jako mimořádné okolnosti jsou rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • většina technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobeny nedostatky v údržbě letadla
 • srážka mobilních nástupních schůdků s letadlem

Pokud se letecký dopravce odvolá na důvody způsobené mimořádnými okolnostmi, musí je jasně vysvětlit. Pokud vám není poskytnuto uspokojivé vysvětlení, požádejte o další pomoc vnitrostátní orgánpdfEnglish .

Mimořádné okolnosti – zpoždění

Mimořádné okolnosti mohou vést k více než jednomu zrušení nebo zpoždění v cílové destinaci. Příklady událostí definovaných jako mimořádné okolnosti jsou rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • většina technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobeny nedostatky v údržbě letadla
 • srážka mobilních nástupních schůdků s letadlem

Pokud se letecký dopravce odvolá na důvody způsobené mimořádnými okolnostmi, musí je jasně vysvětlit. Letecký dopravce uskutečňující daný let není v případě zrušení nebo zpoždění na příletu povinen platit náhradu, jestliže může prokázat, že toto zrušení nebo zpoždění na příletu je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření.

Uplatněte svá práva!

Krok 1: Stížnost leteckému dopravci

Nejprve musíte zaslat stížnost leteckému dopravci za použití celounijního formuláře pro stížnosti cestujících v letecké dopravě[119 KB].

Krok 2: Stížnost vnitrostátním orgánům

Pokud neobdržíte odpověď ze strany leteckého dopravce a domníváte se, že vaše práva jakožto cestujících v letecké dopravě v EU nebyla dodržena, můžete podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfEnglish v zemi, kde k incidentu došlo, a to v přiměřeném časovém rámci.

Krok 3: Využití subjektů alternativního řešení sporů (ADR)

Pokud nejste spokojeni s odpovědí letecké společnosti a daný letecký dopravce je usazen v EU, můžete spor předložit subjektu alternativního řešení sporů. Pokud jste letenku zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů online (ODR)English.

Alternativní řešení sporů a platformu ODR mohou využít pouze obyvatelé EU.

Krok 4: Soudní řízení

V případě letů mezi zeměmi EU (uskutečněnými jediným leteckým dopravcem), můžete podat žádost o náhradu škody podle právních předpisů EU u soudu země, kde se nachází místo příletu nebo odletu. Můžete se také obrátit na soud v zemi, v níž je dopravce registrován.

Lhůty pro podání žaloby proti leteckému dopravci u vnitrostátnímu soudu jsou definovány pravidly promlčení platnými v jednotlivých zemích EU.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  Obraťte se na evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemiEnglish