Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 05/03/2020

Vysílání pracovníků do zahraničí

Týká se vás brexit?

Předpisy, které vysílání pracovníků upravují, se musíte řídit v těchto případech:

V obou případech musí být vyslaná osoba vůči vašemu podniku v zaměstnaneckém poměru.

Předpisy o vysílání pracovníků se rovněž vztahují na případy, kdy prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci najmete zahraničního pracovníka z jiného státu Unie, než kde je váš podnik registrován nebo funguje. V takovém případě musí být mezi pracovníkem a agenturou, kterou jste si najali, uzavřen pracovní poměr.

Podmínky zaměstnání v hostitelské zemi

Během vyslání musíte svému zaměstnanci zajistit stejné pracovní podmínky, které ze zákona nebo na základě kolektivní smlouvy platí v hostitelské zemi. Jedná se o podmínky upravující:

Pokud jsou pracovní podmínky ve vašem státě pro pracovníky výhodnější než podmínky v hostitelské zemi, můžete tyto výhodnější podmínky zachovat i během jejich vyslání do zahraničí.

Je-li nedílnou součástí vaší smlouvy počáteční instalace nebo první montáž určitého produktu a musí je provést vaši kvalifikovaní zaměstnanci, zaniká povinnost dodržovat požadavky na minimální mzdu a roční dovolenou, jestliže je jejich vyslání do zahraniční kratší než 8 dní v roce.

Státy EU se mohou po dohodě se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců rozhodnout, že se požadavky hostitelské země na minimální mzdu a roční dovolenou nepoužijí v případech, kdy celá doba vyslání nepřekročí jeden měsíc. Tato výjimka se nevztahuje na pracovníky vyslané do zahraničí prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci.

Sociální zabezpečení pro vyslané pracovníky

Během dočasné práce v některé ze zemí EU mohou vyslaní pracovníci nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení státu, v němž pracovali před vysláním.

Jako zaměstnavatel musíte předem informovat příslušné orgány hostitelské země a vyžádat si formulář zvaný přenosný dokument A1, který vydává správa sociálního zabezpečenípdfen v zemi, kde je vaše společnost zaregistrována. Tento dokument stvrzuje, že vyslaný pracovník je registrován v systému sociálního zabezpečení domovské země a nemusí proto hradit příspěvky v zemi vyslání.

Při podání žádosti o vydání přenosného dokumentu A1 musíte uvést datum zahájení a ukončení vyslání pracovníka v jiné zemi EU. Maximální doba, kterou můžete na formuláři uvést, je 24 měsíců.

Pokud zaměstnanec pracuje v jiné zemi EU déle než 24 měsíců, můžete jako zaměstnavatel:

Pro OSVČ mohou během vyslání do zahraničí platit jiné předpisy o sociálním zabezpečení.

Viz také praktická příručka EU o vysílání pracovníkůen (nová pravidla platí od července 2020).

Vnitrostátní kontaktní místa a internetové stránky

V každé zemi Unie se nachází alespoň jedno kontaktní místo, kde vám poskytnou podrobné informace o vysílání pracovníků do zahraničí. Tyto subjekty spolupracují a předávají si informace. Sledují rovněž pracovní podmínky během vyslání a zabývají se podezřeními z porušení předpisů.

Více informací najdete na internetových stránkách hostitelské země.

Zvolte zemi:

  • Polskoplen
  • Portugalskopten
  • Rumunskororo
  • Slovenskosksken
  • Slovinskosien
  • Španělskoesesen
  • Švédskoseen
  • Spojené královstvíuken

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: