Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 20/01/2023

Vysílání pracovníků do zahraničí

Předpisy, které vysílání pracovníků upravují, se musíte řídit v těchto případech:

V obou případech musí být vyslaná osoba vůči vašemu podniku v zaměstnaneckém poměru.

Předpisy o vysílání pracovníků se rovněž vztahují na případy, kdy prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci najmete zahraničního pracovníka z jiného státu Unie, než kde je váš podnik registrován nebo působí. V takovém případě musí být mezi pracovníkem a agenturou, kterou jste si najali, uzavřen pracovní poměr.

Podmínky zaměstnání v hostitelské zemi

Během vyslání musíte svému zaměstnanci zajistit stejné pracovní podmínky, které ze zákona nebo na základě všeobecně použitelné kolektivní smlouvy platí v hostitelské zemi. Jedná se o podmínky upravující:

Pokud jsou pracovní podmínky ve vašem státě pro pracovníky výhodnější než podmínky v hostitelské zemi, měli byste tyto výhodnější podmínky zachovat i během jejich vyslání do zahraničí.

U jiných odvětví, než je stavebnictví, nejsou požadavky na odměnu a roční dovolenou povinné, pokud

Pozor!

Státy EU se mohou po dohodě se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců rozhodnout, že se požadavky hostitelské země na odměnu a roční dovolenou nepoužijí v případech, kdy celá doba vyslání nepřekročí jeden měsíc. Tato výjimka se nevztahuje na pracovníky vyslané do zahraničí prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci.

Další informace najdete v praktické příručce pro vysílání pracovníků.

Dlouhodobé vyslání

Je-li doba vyslání delší než 12 měsíců (nebo 18 měsíců, pokud hostitelské zemi předložíte odůvodněné oznámení), musíte svým pracovníkům zaručit všechny povinné pracovní podmínky v hostitelské zemi kromě těch, které se týkají ukončení pracovní smlouvy nebo doplňkových důchodů.

Více informací o předkládání odůvodněného oznámení najdete na internetových stránkách hostitelské země.

Sociální zabezpečení pro vyslané pracovníky

Během dočasné práce v některé ze zemí EU mohou vyslaní pracovníci nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení státu, v němž pracovali před vysláním.

Jako zaměstnavatel musíte předem informovat příslušné orgány hostitelské země a vyžádat si formulář zvaný přenosný dokument A1 (PD A1) en , který vydává správa sociálního zabezpečení země, kde jsou zaměstnanci pojištěni. Tento dokument stvrzuje, že vyslaný pracovník je registrován v systému sociálního zabezpečení domovské země a nemusí proto hradit příspěvky v zemi vyslání.

Při podání žádosti o vydání přenosného dokumentu A1 musíte uvést datum zahájení a ukončení vyslání pracovníka v jiné zemi EU. Maximální doba, kterou můžete na formuláři uvést, je 24 měsíců.

Pokud vyslání trvá déle než 24 měsíců nebo je třeba jej prodloužit, můžete jako zaměstnavatel:

Vnitrostátní kontaktní místa a internetové stránky

V každé zemi Unie se nachází alespoň jedno kontaktní místo, kde vám poskytnou podrobné informace o vysílání pracovníků do zahraničí. Tyto subjekty spolupracují a předávají si informace. Sledují rovněž pracovní podmínky během vyslání a zabývají se podezřeními z porušení předpisů.

Více informací najdete na internetových stránkách hostitelské země.

Zvolit zemi:

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: