Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 04/07/2022

Soulad výrobků s předpisy

Než budete moci začít prodávat výrobek v některé ze zemí EU, je třeba, aby splňoval předpisy v dané zemi a v celé EU. Jakmile je produkt schválen k prodeji v jedné zemi, lze jej v zásadě prodávat kdekoli v EU. V praxi si nicméně jednotlivé země EU v některých případech ponechávají právo omezit přístup na svůj trh pro výrobky, které se již prodávají v jiné zemi EU.

Dodržovat pravidla je nutno v rámci procesu uvádění výrobku na trh při každém jeho kroku: plánování, výrobě, dovozu (u výrobků vyrobených mimo EU), distribuci a konečného prodeje spotřebitelům nebo koncovým uživatelům. Do procesu je přitom zapojeno mnoho potenciálních aktérů.

Prohlédněte si níže uvedený interaktivní obsah. Zjistíte, co každý aktér dělá a jaké povinnosti pro něj z předpisů EU vyplývají.

Pravidla pro produkty týkající se různých obchodních profilů

Výrobci

Jako výrobce se označuje fyzická nebo právnická osoba (v tomto případě 27 členských států EU), která vyrobí výrobek (nebo si jej nechá navrhnout nebo vyrobit), a poté jej uvede na trh pod svým jménem/názvem nebo ochrannou známkou.

Výrobce má stejné povinnosti bez ohledu na to, zda je usazen v EU nebo mimo ni. Již od fáze návrhu musíte brát v úvahu pravidla a normy platné pro váš výrobek. Musíte:

Pozor!

Jako výrobce musíte zajistit, aby vaše výrobky splňovaly právní předpisy EU. Pokud tomu tak nebude, na trh EU je nebudete smět uvést. Pokud vaše výrobky přestanou být v souladu s právními předpisy EU, musíte je stáhnout z trhu nebo z oběhu. V případě, že výrobky, které jste uvedli na trh EU (v tomto případě 27 členských zemí EU + Spojené království, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), budou představovat riziko pro zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí, musíte o tom informovat vnitrostátní orgán en a tyto informace zveřejnit v bráně pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků en (Product Safety Business Alert Gateway).

Zplnomocnění zástupci

Výrobci (ať už sídlí v EU, nebo mimo ni), mohou jmenovat zplnomocněného zástupce v EU (v tomto případě 27 členských států EU), který jejich jménem provádí určité úkoly, včetně spolupráce s vnitrostátním orgánem pro dozor nad trhem a poskytování dokumentace potřebné k prokázání shody výrobku (příklady: EU prohlášení o shodě, technická dokumentace).

Jako dovozce se označuje fyzická nebo právnická osoba (v tomto případě 27 členských států EU) usazená v Unii, která na trh EU uvádí výrobek ze třetí země. Jako dovozce musíte zajistit, aby výrobce splnil své povinnosti, pokud jde o výrobky, jejichž dovoz zajišťujete.

Vaším úkolem je, aby před uvedením výrobku na trh bylo zajištěno, že:

Musíte být podrobně obeznámeni s povinnostmi výrobců: jako dovozce máte povinnost ověřit, zda váš dovoz splňuje požadavky.

Jestliže již v jedné zemi EU prodáváte zboží a chcete jej prodávat v jiné zemi, může váš podnik využít prohlášení o vzájemném uznávání.

Pozor!

Jako dovozce musíte zajistit, že vaše výrobky splňují právní předpisy EU. Pokud tomu tak není, na trh EU je uvést nesmíte. Pokud už jste je dovezli, musíte jej stáhnout z trhu nebo z oběhu. V případě, že výrobky, které jste uvedli na trh EU, budou představovat riziko pro zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí, musíte o tom informovat váš vnitrostátní orgán en a tyto informace zveřejnit v bráně pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků en (Product Safety Business Alert Gateway).

Jako distributor se označuje jedinec nebo právnická osoba (jedinec, společnost nebo jiný subjekt, který má zákonná práva i povinnosti) v dodavatelském řetězci, kteří dodávají na trh výrobek, získaný od dodavatele, například výrobce, dovozce nebo jiného distributora. Mezi distributory patří „maloobchodníci", kteří dodávají výrobky koncovým uživatelům, a „velkoobchodníci", kteří dodávají výrobky maloobchodníkům.

Povinností distributora je zajistit, aby byl výrobek v případě jeho uvedení na trh v souladu s právními předpisy EU. Pokud se změní pravidla až poté, co byl výrobek uveden na trh, kontrolovat, zda je výrobek nadále vyhovující, nemusíte.

Rovněž musíte vědět:

Musíte být schopni vnitrostátnímu orgánu dozoru nad trhem na vyžádání prokázat, že jste zkontrolovali, zda dodavatel výrobku (výrobce, dovozce nebo jiný distributor) dodržel všechna příslušná pravidla. Musí být schopni identifikovat výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a napomoci tak orgánu dozoru na trhu v jeho úsilí získat EU prohlášení o shodě, technickou dokumentaci nebo jiné příslušné dokumenty.

Jestliže již v jedné zemi EU prodáváte zboží a chcete jej prodávat v jiné zemi, může váš podnik využít prohlášení o vzájemném uznávání.

Sklady nebo poskytovatelé logistických služeb nabízejí služby, jako je skladování produktů prodávaných na internetu a jejich dodávání distributorům.

Poskytovatel, který rovněž nabízí služby, jako je například balení výrobků, jejich dodávání zákazníkům a/nebo jejich vracení, by mohl být považován za distributora a musí plnit odpovídající povinnosti.

Přejít na povinnosti distributorů

Zprostředkovatelé poskytující online služby se zabývají hostingovými činnosti, např. shromažďováním informací, které poskytují koncoví uživatelé služeb nabízených prostřednictvím internetových obchodů, tržišť nebo platforem.  

Jako poskytovatelé služeb online nejste povinni ověřovat shodu/soulad výrobků prodávaných na vašich internetových stránkách nebo platformě. Vnitrostátní orgány vám však mohou dát pokyn k zastavení prodeje výrobku nebo k odstranění nebo pozměnění prvků souvisejících s tímto výrobkem, jako je obrázek nebo popis.

Viz rovněž:

Sdílet tuto stránku: