Poslední kontrola: 21/06/2022

Dvojí zdanění

Může se vám stát, že po vás daň z příjmu budou požadovat dvě různé země a váš příjem tak bude zdaněn dvakrát. K tomu může dojít v těchto situacích:

Ve všech těchto situacích se může stát, že přestože stále podléháte daňovým předpisům v zemi bydliště, může vám vzniknout daňová povinnost i v jiné zemi.

Naštěstí mezi sebou většina zemí uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění . Díky těmto dohodám jste většinou zaplacení dvojí daně ušetřeni:

Sazby daně nebývají v jednotlivých zemích stejné. Pokud je daňová sazba vyšší v zemi, kde pracujete, bude to konečná sazba, kterou zaplatíte, a to i v případě, že daň zaplacená v této zemi se započte oproti vaší daňové povinnosti v zemi bydliště, nebo že země bydliště tento příjem z daňové povinnosti vyjme.

Ke své žádosti o osvobození od dvojího zdanění budete muset zřejmě přiložit dokument prokazující zemi vašeho bydliště a doklad o uhrazení daně z příjmu. Informace o tom, jaké doklady musíte předložit, vám podá příslušný daňový úřad .

Pozor!

Všechny země EU si pravidelně vyměňují daňové informace s cílem zajistit, aby daňoví poplatníci plnili své povinnosti. Daří se tak předcházet daňovým podvodům a únikům.

Níže uvedené informace uvádějí nejčastější pravidla, která se vyskytují ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, v souladu se vzorovou úmluvou OECD o daních z příjmu a majetku en . Prostudujte si konkrétní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která se na vás vztahuje. 

Jaká pravidla platí, pokud jste:

Přeshraniční pracovník

V případě, že bydlíte v jedné zemi EU a pracujete v jiné, bude zdanění vašeho příjmu záležet na vnitrostátních právních předpisech a dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma zeměmi. Daňové předpisy se mohou výrazně lišit od předpisů určujících, do kterého systému sociálního zabezpečení spadáte.

V závislosti na smlouvě o zamezení dvojího zdanění budete mít povinnost odvádět daně buď v zemi, kde pracujete, nebo v zemi vašeho bydliště:

Jste-li zaměstnanec, bude země, kde pracujete, ve většině případů danit váš příjem pobíraný na jejím území.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) registrovaná v zemi vašeho bydliště, ale své služby poskytujete přes hranice, budete muset zpravidla zaplatit daň z příjmu v zemi, kde služby poskytujete, pokud si tam zřídíte „stálou základnu" nebo „stálou provozovnu" (např. kancelář nebo obchod). Informace o předpisech, které se vztahují konkrétně na váš případ, vám sdělí daňový úřad.

Pokud žijete v jedné zemi EU, ale celý nebo téměř celý svůj příjem pobíráte v jiné členské zemi, ve které také platíte daně, pak země, kde pobíráte svůj příjem, by k vám měla přistupovat jako k daňovému rezidentovi. To znamená, že by se na vás měly vztahovat stejné daňové úlevy, osvobození od daně a další daňová zvýhodnění jako na ostatní rezidenty dané země. Zahrnuje to například slevy na dani nebo možnost podat společné daňové přiznání s manželem či manželkou.

Přeshraniční partnerství evropských služeb zaměstnanostiOtevřít jako externí odkaz (EURES) ve vašem regionu vám může pomoci zjistit, zda pro přeshraniční pracovníky platí nějaké zvláštní daňové předpisy, které by se mohly vztahovat i na vás.

Pracovník vyslaný do zahraničí

Jste-li pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. maximálně na 2 roky), zůstáváte pojištěni v systému sociálního zabezpečení ve vaší domovské zemi. Avšak příjem, který pobíráte během vašeho pracovního umístění v zahraničí, může být daněn v hostitelské zemi.

Jste-li do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, nemusíte mít v zemi, kde pracujete, povinnost platit daň z příjmu, který pobíráte během vašeho vyslání, za těchto podmínek:

  • v zahraničí se zdržujete po dobu méně než 6 měsíců v roce a
  • plat vám vyplácí přímo váš zaměstnavatel (v domovské zemi), a ne pobočka nebo jiná firma, kterou váš zaměstnavatel vlastní v zemi, kde pracujete.

Ředitel společnosti nebo člen správní rady

Pokud bydlíte v jedné zemi a jste členem správní rady podniku v jiné zemi, pak stát, v němž se tento podnik nachází, může zdanit vaše odměny nebo jiný příjem související s touto funkcí.

Země EU mohou považovat za součást odměny i jakékoli věcné výhody, například opce na akcie nebo firemní vozidlo, které jako člen správní rady využíváte.

Pokud vedle funkce člena správní rady pracujete pro tentýž podnik i jako poradce, konzultant nebo řadový zaměstnanec, bude váš příjem z těchto funkcí pravděpodobně podléhat stejným daňovým pravidlům, jaká platí pro ostatní přeshraniční pracovníky (viz výše).

Zaměstnanec pracující v jedné zemi EU pro společnost se sídlem v jiném členském státě

Pokud žijete v jedné zemi EU a pracujete pro společnost, která má sídlo v jiné zemi Unie, budete podle většiny smluv o zamezení dvojího zdanění podléhat daňové povinnosti pouze v zemi bydliště.

Umělci nebo profesionální sportovci působící ve více zemích

Pokud pracujete v zemi EU, v níž nejste daňovým rezidentem, jako výkonný umělec (hudebník či herec v divadle, filmu, rádiu nebo televizi) nebo jako profesionální sportovec, příjem, který za svůj výkon dostanete, může být zdaněn v zemi, kde jste peníze vydělali. Tak tomu může být i v případě, že jste placeni nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo společnosti (např. správcovská společnost, tým, herecká společnost nebo orchestr).

Délka vašeho pobytu v zahraničí bez ohledu na to, zda tam máte pevnou základnu či nikoli, se často nebere v úvahu: rozhodujícím prvkem je umělecký či sportovní výkon v dané zemi.

Pokud je však představení nebo sportovní událost zcela nebo z valné části podporována z veřejných zdrojů, nebo pokud je vyplacený honorář nepatrný, nebudou některé země váš příjem danit vůbec. Váš příjem však bude i nadále podléhat daňovým předpisům ve vaší domovské zemi (země, kde jste daňovým rezidentem).

Vaše domovská země často:

  • příjem, který jste získali za umělecké představení nebo sportovní událost v jiné zemi EU, buď od daně osvobodí, nebo
  • vám na příjem, z něhož byla daň zaplacena u zdroje v zemi, kde vám byly peníze vyplaceny, poskytne daňovou úlevu.

K uplatnění nároku na vrácení daně nebo daňovou úlevu v zemi, kde bydlíte, budete pravděpodobně muset předložit doklady prokazující, že jste daň z příjmu zaplatili v zahraničí. Navíc budete zřejmě muset předložit ověřené překlady všech úředních dokumentů, které budou použity na podporu vaší žádosti.

Státní zaměstnanec v zahraničí

Pokud jste pracovně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec, nebo žijete v jedné zemi EU, ale pracujete jako státní zaměstnanec v jiné, budou se na vás obecně vztahovat tyto podmínky:

  • budete i nadále platit daň z příjmu ze zaměstnání ve státní správě pouze v zemi, která vás zaměstnává,
  • budete platit daň z příjmu pouze v zemi, kde pracujete, pokud jste i jejím rezidentem a
    • státním příslušníkem nebo
    • jste se do dané země nepřestěhovali výhradně za účelem práce ve státní správě (např. jste místo státního zaměstnance získali až poté, co jste se v dané zemi po nějakou dobu zdržovali).

Nezaměstnaný hledající práci v zahraničí

Pokud v jiné členské zemi Unie strávíte kratší dobu (tj. do 6 měsíců za rok), aniž byste zde měli práci, pravděpodobně za daňového rezidenta dané země považováni nebudete. V takovém případě se daň z dávek v nezaměstnanosti, jež byly převedeny do zahraničí, odvádí pouze v zemi, která dávky vyplácí.

Zdržujete-li se v některé ze zemí EU déle než 6 měsíců v roce, můžete tam být považováni za daňové rezidenty a dávky v nezaměstnanosti převedené z jiné země tam tudíž mohou podléhat zdanění. Podle řady dvoustranných dohod o zamezení dvojího zdanění podléhají dávky v nezaměstnanosti daňové povinnosti pouze v zemi, ve které je příjemce dávek daňovým rezidentem.

Pozor!

Pokud však máte ve své domovské zemi i nadále trvalé bydliště a užší osobní a ekonomické vazby, můžete být považováni za daňové rezidenty ve své domovské zemi, a to i tehdy, pokud je váš pobyt v zahraničí delší 6 měsíců. Druhý členský stát EU pak nemá právo vaše dávky v nezaměstnanosti danit.

Důchodce zdržující se v zahraničí

Pokud jste se na důchod přestěhovali do jiné země EU a zdržujete se tam déle než 6 měsíců v roce, může vás tato země považovat za svého daňového rezidenta. V tom případě, můžete mít povinnost platit v této zemi daně ze všech svých celosvětových příjmů – včetně důchodů, které vám vyplácejí ostatní země EU.

Výjimka: Důchody ve veřejném sektoru se obvykle zdaňují pouze v zemi, kde jste pracovali.

Další důležité informace

Zde je uveden pouze přehled obvyklých situací. Chcete-li znát předpisy, které se vztahují konkrétně na váš případ:

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: