Poslední kontrola: 21/05/2019

Dvojí zdanění

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Váš příjem by mohl být zdaněn dvakrát, jestliže po vás daň z příjmu mohou požadovat dvě různé země. K tomu může dojít v těchto situacích:

Ve všech těchto situacích se může stát, že přestože stále podléháte daňovým předpisům v zemi bydliště, může vám vzniknout daňová povinnost i v jiné zemi.

Naštěstí mezi sebou většina zemí uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdaněnífrdeen. Díky těmto dohodám jste většinou zaplacení dvojí daně ušetřeni:

Sazby daně nebývají v jednotlivých zemích stejné. Pokud je daňová sazba vyšší v zemi, kde pracujete, bude to konečná sazba, kterou zaplatíte, a to v případě, že daň zaplacená v této zemi se započte na vaši daňovou povinnosti v zemi bydliště, nebo země bydliště tento příjem z daňové povinnosti vyjme.

Ke své žádosti o osvobození od dvojího zdanění budete muset zřejmě přiložit doklad prokazující zemi bydliště a uhrazení daně z příjmu. Informace o tom, jaké doklady musíte předložit, vám podá příslušný daňový úřadfrdeen.

Tato stránka uvádí pouze obecná pravidla, která se nejčastěji vyskytují ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Proto si raději vyhledejte konkrétní ustanovení, jež se vztahují na váš případ, v příslušné smlouvě. Mohou se od obecných pravidel odchylovat.

Jaká pravidla platí, pokud jste:

Přeshraniční pracovník

V případě, že bydlíte v jedné zemi EU a pracujete v jiné, bude zdanění vašeho příjmu záležet na vnitrostátních právních předpisech a dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma zeměmi. Daňové předpisy se mohou výrazně lišit od předpisů určujících, do kterého systému sociálního zabezpečení spadáte.

V závislosti na smlouvě o zamezení dvojího zdaněnífrdeen budete mít povinnost odvádět daně v zemi, kde pracujete, nebo v zemi bydliště:

Jste-li zaměstnanec, bude země, kde pracujete, ve většině případů danit váš příjem pobíraný na jejím území.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) registrovaná v zemi bydliště, ale své služby poskytujete přes hranice, budete muset zpravidla zaplatit daň z příjmu v zemi, kde poskytujete služby, pokud si tam zřídíte „stálou základnu" nebo „ stálou provozovnu" (např. kancelář nebo obchod). Informace o předpisech, které se vztahují konkrétně na váš případ, vám sdělí daňový úřad.

Pokud žijete v jedné zemi EU, ale celý nebo téměř celý svůj příjem pobíráte v jiné členské zemi, ve kterém také platíte daně, pak země, kde pobíráte svůj příjem, by k vám měla přistupovat jako k rezidentovi. To znamená, že by se na vás měly vztahovat stejné daňové úlevy, osvobození od daně a další daňová zvýhodnění jako na ostatní rezidenty dané země. Zahrnuje to například slevy na dani nebo možnost podat společné daňové přiznání s manželem či manželkou.

Přeshraniční partnerství evropských služeb zaměstnanosti EURES ve vašem regionu vám poskytne informace o tom, zda pro přeshraniční pracovníky platí nějaké zvláštní daňové předpisy.

Pracovník vyslaný do zahraničí

Jste-li pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. maximálně na 2 roky), zůstáváte pojištěni v systému sociálního zabezpečení ve vaší domovské zemi. Avšak příjem, který pobíráte během vašeho pracovního umístění v zahraničí, může být daněn v hostitelské zemi.

Jste-li do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, nemusíte mít v zemi, kde pracujete, povinnost platit daň z příjmu, jenž pobíráte během vašeho vyslání, za těchto podmínek:

  • v zahraničí se zdržujete po dobu méně než 6 měsíců v roce a
  • plat vám vyplácí přímo váš zaměstnavatel (v domovské zemi), a ne pobočka nebo jiná firma, kterou váš zaměstnavatel v zemi, kde pracujete, vlastní.

Ředitel společnosti nebo člen správní rady

Pokud bydlíte v jedné zemi a jste členem správní rady podniku v jiné zemi, pak stát, v němž se tento podnik nachází, může zdanit vaše odměny nebo jiný příjem související s touto funkcí.

Země EU mohou považovat za součást odměny i jakékoli věcné výhody (například opce na akcie nebo firemní vozidlo, které jako člen správní rady využíváte). 

Pokud vedle funkce člena správní rady pracujete pro tentýž podnik i jako poradce, konzultant nebo řadový zaměstnanec, bude váš příjem z těchto funkcí pravděpodobně podléhat stejným daňovým pravidlům, jaká platí pro ostatní přeshraniční pracovníky (viz výše).

Zaměstnanec pracující v jedné zemi EU pro společnost se sídlem v jiném členském státě

Pokud žijete v jedné zemi EU a pracujete pro společnost, která má sídlo v jiné zemi Unie, budete podle většiny smluv o zamezení dvojího zdanění podléhat daňové povinnosti pouze v zemi bydliště.

Umělci a sportovci

Příjmy z umělecké činnosti (hudební, divadelní, filmové, rozhlasové nebo televizní) a sportovní činnosti mohou být zdaněny v zemi, kde je tato činnost vykonávána. To se může stát i v případě, že je vám příjem vyplácen nepřímo přes agenturu.

Délka vašeho pobytu v zahraničí, bez ohledu na to, zda tam máte stálou základnu, a výše vašeho příjmu se ve většině případů neberou v úvahu: rozhodujícím momentem je vystoupení v dané zemi.

Pokud je však vaše vystoupení nebo činnost alespoň částečně financována z veřejných prostředků nebo pokud je výše odměny zanedbatelná, nebudou některé země váš příjem danit. Přesto se ale na něj budou vztahovat daňové předpisy vaší domovské země.

Vaše domovská země vám pravděpodobně poskytne osvobození od daně na daň zaplacenou v zahraničí z příjmu za vystoupení nebo jinou činnost. Abyste mohli osvobození od daně využít, budete muset zřejmě předložit doklady prokazující zaplacení daně z příjmu získaného v zahraničí.

Státní zaměstnanec v zahraničí

Pokud jste pracovně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec, nebo žijete v jedné zemi EU, ale pracujete jako státní zaměstnanec v jiné, budou se na vás obecně vztahovat tyto podmínky:

  • budete i nadále platit daň z příjmu ze zaměstnání ve státní správě pouze v zemi, která vás zaměstnává,
  • budete platit daň z příjmu pouze v zemi, kde pracujete, pokud jste i jejím rezidentem a
    • státním příslušníkem nebo
    • jste se do dané země nepřestěhovali pouze za účelem práce ve státní správě (např. jste místo státního zaměstnance získali až po té, co jste se v dané zemi po nějakou dobu zdržovali).

Nezaměstnaný hledající práci v zahraničí

Pokud se zdržujte v jiné členské zemi Unie po kratší dobu (max. 6 měsíců v roce), aniž byste tam měli práci, nebudete v této zemi pravděpodobně považováni za daňové rezidenty. V takovém případě se daň z dávek v nezaměstnanosti, jež byly převedeny do zahraničí, odvádí pouze v zemi, která dávky vyplácí.

Zdržujete-li se v některé ze zemí EU déle než 6 měsíců v roce, můžete tam být považováni za daňové rezidenty a dávky v nezaměstnanosti převedené z jiné země tam mohou podléhat zdanění. Podle řady dvoustranných dohod o zamezení dvojího zdanění podléhají dávky v nezaměstnanosti daňové povinnosti pouze v zemi, ve které je příjemce dávek daňovým rezidentem.

Pokud však máte ve své domovské zemi stálý byt a užší osobní a ekonomické vztahy, můžete být považováni za daňové rezidenty ve své domovské zemi, a to i tehdy, pokud je váš pobyt v zahraničí delší 6 měsíců. Druhý členský stát pak nemá právo vaše dávky v nezaměstnanosti zdanit.

Důchodce zdržující se v zahraničí

Pokud jste se přestěhovali na důchod do jiné země EU a zdržujete se tam déle než 6 měsíců v roce, může vás tato země považovat za svého daňového rezidenta. V tomto případě, můžete mít povinnost platit v této zemi daně ze všech svých celosvětových příjmů - včetně důchodů, které vám vyplácejí ostatní země EU.

Výjimka: Důchody zaměstnanců veřejné správy se obvykle zdaňují pouze v zemi veřejné správy, která vás zaměstnávala.

Další důležité informace

Zde je uveden pouze přehled obvyklých situací. Chcete-li znát předpisy, které se vztahují konkrétně na váš případ:

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: