Poslední kontrola: 22/06/2020

Dvojí zdanění

Týká se vás brexit?

Může se vám stát, že po vás daň z příjmu budou požadovat dvě různé země a váš příjem tak bude zdaněn dvakrát. K tomu může dojít v těchto situacích:

Ve všech těchto situacích se může stát, že přestože stále podléháte daňovým předpisům v zemi bydliště, může vám vzniknout daňová povinnost i v jiné zemi.

Naštěstí mezi sebou většina zemí uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdaněnífrdeen. Díky těmto dohodám jste většinou zaplacení dvojí daně ušetřeni:

Sazby daně nebývají v jednotlivých zemích stejné. Pokud je daňová sazba vyšší v zemi, kde pracujete, bude to konečná sazba, kterou zaplatíte, a to i v případě, že daň zaplacená v této zemi se započte oproti vaší daňové povinnosti v zemi bydliště, nebo že země bydliště tento příjem z daňové povinnosti vyjme.

Ke své žádosti o osvobození od dvojího zdanění budete muset zřejmě přiložit dokument prokazující zemi vašeho bydliště a doklad o uhrazení daně z příjmu. Informace o tom, jaké doklady musíte předložit, vám podá příslušný daňový úřadfrdeen .

Všechny země EU si pravidelně vyměňují daňové informace s cílem zajistit, aby daňoví poplatníci plnili své povinnosti. Daří se tak předcházet daňovým podvodům a únikům.

Níže uvedené informace uvádějí nejčastější pravidla, která se vyskytují ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, v souladu se vzorovou úmluvou OECD o daních z příjmu a majetkuen . Prostudujte si konkrétní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která se na vás vztahuje. 

Jaká pravidla platí, pokud jste:

Přeshraniční pracovník

V případě, že bydlíte v jedné zemi EU a pracujete v jiné, bude zdanění vašeho příjmu záležet na vnitrostátních právních předpisech a dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma zeměmi. Daňové předpisy se mohou výrazně lišit od předpisů určujících, do kterého systému sociálního zabezpečení spadáte.

V závislosti na smlouvě o zamezení dvojího zdaněnífrdeen budete mít povinnost odvádět daně buď v zemi, kde pracujete, nebo v zemi vašeho bydliště:

Jste-li zaměstnanec, bude země, kde pracujete, ve většině případů danit váš příjem pobíraný na jejím území.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) registrovaná v zemi vašeho bydliště, ale své služby poskytujete přes hranice, budete muset zpravidla zaplatit daň z příjmu v zemi, kde služby poskytujete, pokud si tam zřídíte „stálou základnu" nebo „stálou provozovnu" (např. kancelář nebo obchod). Informace o předpisech, které se vztahují konkrétně na váš případ, vám sdělí daňový úřad.

Pokud žijete v jedné zemi EU, ale celý nebo téměř celý svůj příjem pobíráte v jiné členské zemi, ve které také platíte daně, pak země, kde pobíráte svůj příjem, by k vám měla přistupovat jako k daňovému rezidentovi. To znamená, že by se na vás měly vztahovat stejné daňové úlevy, osvobození od daně a další daňová zvýhodnění jako na ostatní rezidenty dané země. Zahrnuje to například slevy na dani nebo možnost podat společné daňové přiznání s manželem či manželkou.

Přeshraniční partnerství evropských služeb zaměstnanosti (EURES) ve vašem regionu vám může pomoci zjistit, zda pro přeshraniční pracovníky platí nějaké zvláštní daňové předpisy, které by se mohly vztahovat i na vás.

Pracovník vyslaný do zahraničí

Jste-li pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. maximálně na 2 roky), zůstáváte pojištěni v systému sociálního zabezpečení ve vaší domovské zemi. Avšak příjem, který pobíráte během vašeho pracovního umístění v zahraničí, může být daněn v hostitelské zemi.

Jste-li do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, nemusíte mít v zemi, kde pracujete, povinnost platit daň z příjmu, který pobíráte během vašeho vyslání, za těchto podmínek:

  • v zahraničí se zdržujete po dobu méně než 6 měsíců v roce a
  • plat vám vyplácí přímo váš zaměstnavatel (v domovské zemi), a ne pobočka nebo jiná firma, kterou váš zaměstnavatel vlastní v zemi, kde pracujete.

Ředitel společnosti nebo člen správní rady

Pokud bydlíte v jedné zemi a jste členem správní rady podniku v jiné zemi, pak stát, v němž se tento podnik nachází, může zdanit vaše odměny nebo jiný příjem související s touto funkcí.

Země EU mohou považovat za součást odměny i jakékoli věcné výhody, například opce na akcie nebo firemní vozidlo, které jako člen správní rady využíváte.

Pokud vedle funkce člena správní rady pracujete pro tentýž podnik i jako poradce, konzultant nebo řadový zaměstnanec, bude váš příjem z těchto funkcí pravděpodobně podléhat stejným daňovým pravidlům, jaká platí pro ostatní přeshraniční pracovníky (viz výše).

Zaměstnanec pracující v jedné zemi EU pro společnost se sídlem v jiném členském státě

Pokud žijete v jedné zemi EU a pracujete pro společnost, která má sídlo v jiné zemi Unie, budete podle většiny smluv o zamezení dvojího zdanění podléhat daňové povinnosti pouze v zemi bydliště.

Umělci nebo profesionální sportovci působící ve více zemích

Pokud pracujete v zemi EU, v níž nejste daňovým rezidentem, jako výkonný umělec (hudebník či herec v divadle, filmu, rádiu nebo televizi) nebo jako profesionální sportovec, příjem, který za svůj výkon dostanete, může být zdaněn v zemi, kde jste peníze vydělali. Tak tomu může být i v případě, že jste placeni nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo společnosti (např. správcovská společnost, tým, herecká společnost nebo orchestr).

Délka vašeho pobytu v zahraničí bez ohledu na to, zda tam máte pevnou základnu či nikoli, se často nebere v úvahu: rozhodujícím prvkem je umělecký či sportovní výkon v dané zemi.

Pokud je však představení nebo sportovní událost zcela nebo z valné části podporována z veřejných zdrojů, nebo pokud je vyplacený honorář nepatrný, nebudou některé země váš příjem danit vůbec. Váš příjem však bude i nadále podléhat daňovým předpisům ve vaší domovské zemi (země, kde jste daňovým rezidentem).

Vaše domovská země často:

  • příjem, který jste získali za umělecké představení nebo sportovní událost v jiné zemi EU, buď od daně osvobodí, nebo
  • vám na příjem, z něhož byla daň zaplacena u zdroje v zemi, kde vám byly peníze vyplaceny, poskytne daňovou úlevu.

K uplatnění nároku na vrácení daně nebo daňovou úlevu v zemi, kde bydlíte, budete pravděpodobně muset předložit doklady prokazující, že jste daň z příjmu zaplatili v zahraničí. Navíc budete zřejmě muset předložit ověřené překlady všech úředních dokumentů, které budou použity na podporu vaší žádosti.

Státní zaměstnanec v zahraničí

Pokud jste pracovně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec, nebo žijete v jedné zemi EU, ale pracujete jako státní zaměstnanec v jiné, budou se na vás obecně vztahovat tyto podmínky:

  • budete i nadále platit daň z příjmu ze zaměstnání ve státní správě pouze v zemi, která vás zaměstnává,
  • budete platit daň z příjmu pouze v zemi, kde pracujete, pokud jste i jejím rezidentem a
    • státním příslušníkem nebo
    • jste se do dané země nepřestěhovali výhradně za účelem práce ve státní správě (např. jste místo státního zaměstnance získali až poté, co jste se v dané zemi po nějakou dobu zdržovali).

Nezaměstnaný hledající práci v zahraničí

Pokud v jiné členské zemi Unie strávíte kratší dobu (tj. do 6 měsíců za rok), aniž byste zde měli práci, pravděpodobně za daňového rezidenta dané země považováni nebudete. V takovém případě se daň z dávek v nezaměstnanosti, jež byly převedeny do zahraničí, odvádí pouze v zemi, která dávky vyplácí.

Zdržujete-li se v některé ze zemí EU déle než 6 měsíců v roce, můžete tam být považováni za daňové rezidenty a dávky v nezaměstnanosti převedené z jiné země tam tudíž mohou podléhat zdanění. Podle řady dvoustranných dohod o zamezení dvojího zdanění podléhají dávky v nezaměstnanosti daňové povinnosti pouze v zemi, ve které je příjemce dávek daňovým rezidentem.

Pokud však máte ve své domovské zemi i nadále trvalé bydliště a užší osobní a ekonomické vazby, můžete být považováni za daňové rezidenty ve své domovské zemi, a to i tehdy, pokud je váš pobyt v zahraničí delší 6 měsíců. Druhý členský stát EU pak nemá právo vaše dávky v nezaměstnanosti danit.

Důchodce zdržující se v zahraničí

Pokud jste se na důchod přestěhovali do jiné země EU a zdržujete se tam déle než 6 měsíců v roce, může vás tato země považovat za svého daňového rezidenta. V tom případě, můžete mít povinnost platit v této zemi daně ze všech svých celosvětových příjmů – včetně důchodů, které vám vyplácejí ostatní země EU.

Výjimka: Důchody ve veřejném sektoru se obvykle zdaňují pouze v zemi, kde jste pracovali.

Další důležité informace

Zde je uveden pouze přehled obvyklých situací. Chcete-li znát předpisy, které se vztahují konkrétně na váš případ:

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: