Poslední kontrola: 26/08/2022

Ochrana databází

Vaše práva

Pokud jste vytvořili databázi, ke které existuje elektronický nebo jiný přístup, můžete chránit:

Pokud vaše databáze splňuje požadavky na autorskoprávní ochranu i zvláštní právní ochranu, můžete zažádat o obojí.

Ochrana vaší původní databáze prostřednictvím autorského práva

Je-li vaše databáze původním duševním výtvorem, můžete ji nechat chránit autorským právem, které zajišťuje, že máte výlučná práva (Držitel práv duševního vlastnictví může ostatním zabránit, aby jeho vlastnictví používali.) na její reprodukci, úpravy, šíření nebo jakékoli její varianty. Autorským právem chráníte strukturu databáze, nikoli její obsah.

Ochrana zvláštním právem ( sui generis)

I když není struktura vaší databáze původním výtvorem, můžete přesto nechat chránit její obsah, a to prostřednictvím zvláštního práva (Právo, které uznává investici, kterou jste vložili do sestavení databáze, i když se nejednalo o tvůrčí počin, na který se vztahuje autorské právo.) .

Této právní ochrany databáze můžete vy nebo pořizovatel databáze využít pouze v případě, že jste státními příslušníky některé ze zemí EU nebo legálně v EU pobýváte. K získání zvláštní právní ochrany musíte doložit, že jste vložili podstatné (finanční, materiální nebo lidské) prostředky do získání, ověření nebo prezentace obsahu databáze.

Zvláštní právo chrání obsah vaší databáze. Vy nebo pořizovatel databáze můžete zabránit tomu, aby někdo další celý její obsah nebo podstatnou část vytěžil nebo zužitkoval. Když vytvoříte databázi, která splňuje požadavky na zvláštní právní ochranu, je vám tato ochrana automaticky přiznána na dobu 15 let buď od data vytvoření databáze, nebo od data jejího prvního zveřejnění.

Příklad

Karolína a Zbyněk mají advokátní kancelář a plánují vytvořit elektronickou databázi kompletní judikatury. K tomu potřebují projít různé externí zdroje a shromáždit příslušná data. To představuje několik měsíců intenzivní práce. Po dokončení databáze ji mohou Karolína a Zbyněk začít komerčně využívat a nárokovat na ni po dobu 15 let zvláštní právní ochranu, což znamená, že mohou zabránit tomu, aby ostatní podstatnou část obsahu databáze vytěžovali nebo zužitkovávali. Nicméně zájemci mají volný přístup k jednotlivým právním případům a nepodstatným částem judikatury, které mohou dále využívat.

Další informace najdete v infopřehledu o ochraně databází en vypracovaném Evropskou asistenční službou pro otázky práv duševního vlastnictví (EHD) .

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: