Podnikání
Poslední kontrola: 19/09/2019

Rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění

Týká se vás brexit?

To, která země je zodpovědná za vaše sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nezávisí v EU na vaší státní příslušnosti, ale na vašem zařazení na trhu práce (ekonomickém postavení) a místě vašeho pobytu. Zjistěte si proto raději, v které zemi byste měli mít na sociální zabezpečení nárok. Další informace o sociálním zabezpečení v zahraničí.

Pokud si nejste jisti, zda na zdravotní péči máte nárok a chcete si to před návštěvou lékaře ověřit, obraťte se na národní kontaktní místo. V každém členském státě EU se nachází alespoň jedno kontaktní místo, kde vám sdělí, zda máte nárok na proplacení nákladů a zda existuje nějaká maximální výše, do níž vám mohou být náklady proplaceny.

V určitých situacích se zdravotní pojištění řídí zvláštními podmínkami. Jedná se o tyto případy:

Pracujete v jedné zemi, ale žijete v jiné

Pokud pracujete v jedné zemi EU, ale žijete v jiné, máte nárok na zdravotní péči v obou zemích.

Zaregistrujte se u zdravotní pojišťovny v zemi, kde pracujete, a požádejte ji o vydání formuláře S1 (dříve formulář E106). Ten vás opravňuje čerpat zdravotní péči v zemi bydliště.

Na základě vašeho pojištění mají na lékařskou péči nárok i vaši rodinní příslušníci, ale pouze za předpokladu, že žijí v některé ze zemí EU (v tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Pokud jste ale přeshraničním pracovníkem, který žije v některé ze zemí EU a pracuje v Dánsku, Irsku, Chorvatsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království, na Islandu nebo v Norsku, mají vaši rodinní příslušníci nárok na lékařskou péči v těchto zemích pouze za určitých podmínek, například pokud ji chtějí čerpat z důvodu neodkladné péče během svého pobytu.

Péče o nemocné děti

Pokud se jako přeshraniční pracovník uvolníte z práce kvůli ošetřování nemocného dítě, zjistěte si u své zdravotní pojišťovny, na co máte nárok. Jestliže je vaše dítě pojištěné společně s vaším partnerem/partnerkou v zemi, kde bydlíte, může se stát, že nebudete mít nárok na vyplacení dávek.

Byli jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)

Pokud vás zaměstnavatel vyšle dočasně do zahraničí (na méně než 2 roky), můžete zůstat pojištěni ve své domovské zemi – tj. v zemi, odkud jste byli vysláni.

U své zdravotní pojišťovny si vyžádejte vydání formuláře S1 (dříve formulář E106). Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí.

Po příjezdu do země, ve které budete pracovat, předejte formulář S1 místní zdravotní pojišťovně.

Pracujete v několika zemích

Pracujete-li ve více než jedné zemi EU, ale alespoň 25 % profesních aktivit (pracovní doba a/nebo příjem) vykonáváte v zemi, kde bydlíte, obvykle se na vás bude vztahovat zdravotní péče v této zemi.

Některá zvláštní pravidla však platí v situaci, kdy pracujete pro zaměstnavatele nebo jste osoba samostatně výdělečně činná v jiné zemi, než kde bydlíte. Další informace o sociálním zabezpečení v zahraničí.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec

Pokud pracujete jako státní zaměstnanec a byli jste služebně vysláni do zahraničí, máte nárok na zdravotní péči v zemi, ve které žijete.

Požádejte zdravotní pojišťovnu v zemi, kde jste zaměstnaní, o vydání formuláře S1 (dříve formulář E106). Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí.

Po příjezdu do země, ve které budete pracovat, předejte formulář S1 místní zdravotní pojišťovně.

Jedete do zahraničí studovat, na odbornou praxi nebo pracovat jako výzkumný pracovník

Pokud jedete do jiné země EU studovat, na stáž či odbornou praxi nebo pracovat ve výzkumu, musíte tam mít sjednané zdravotní pojištění, které pokryje všechna rizika.

  • Jestliže nejste zaměstnaní, měli byste si opatřit evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), pokud na něj máte nárok.
  • Jste-li v hostitelské zemi zaměstnaní, budete se tam muset zaregistrovat do vnitrostátního systému zdravotní péče.

    Za pracovníky-rezidenty se někdy považují i studenti doktorandského studia, a proto mají v některých státech povinnost zaregistrovat se do vnitrostátního systému zdravotní péče nebo si sjednat soukromé zdravotní pojištění.

  • Pokud jste do jiné země EU vysláni na univerzitu nebo do výzkumného ústavu pouze dočasně, pak zůstanete pojištěni ve své domovské zemi. Před odjezdem byste měli zažádat o vydání evropského průkazu zdravotního pojištění nebo formuláře S1 (dříve formulář E106).

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu nebo na národní kontaktní místo ve vaší domovské zemi, ať vám sdělí, zda vám budou hradit náklady na zdravotní péči v zahraničí po celou dobu trvání vašeho pobytu. Pokud ano, bude vyřizování administrativních formalit daleko jednodušší, předložíte-li platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Některé zdravotní pojišťovny však budou krýt náklady na vaši zdravotní péči v jiné zemi EU pouze po omezenou dobu. Postupují tak zejména u dospělých studentů (starších 28 nebo 30 let) a u pracovníků na odborné praxi v zahraničí. V takovém případě se budete muset zaregistrovat do systému zdravotní péče hostitelské země nebo si sjednat soukromé zdravotní pojištění.

Typická situace

Zjistěte si o pravidlech sociálního zabezpečení v zemi, kde budete pobývat, co nejvíce

Wim z Belgie odjel studovat do Nizozemska. Včas si u své pojišťovny obstaral Evropský průkaz zdravotního pojištění. Během studia chtěl na částečný úvazek pracovat, aby si něco přivydělal. Na místě však zjistil, že v Nizozemsku si každá výdělečně činná osoba musí sjednat základní zdravotní pojištění u místní pojišťovny a že toto pojištění stojí 1 100 eur ročně. Platí to i pro osoby, které mají platný Evropský průkaz zdravotního pojištění vystavený jinou zemí EU. Kvůli těmto nákladům na základní zdravotní pojištění pak již nebyla pro Wima práce na částečný úvazek tak výhodná, jak si původně představoval.

Jste v důchodu

Zdravotní péče v zemi bydliště

  • Důchod vám vyplácí země, ve které žijete: vy i vaši rodinní příslušníci jste pojištěni v systému zdravotního pojištění této země – bez ohledu na to, zda vám důchod vyplácejí i další země.
  • Země, ve které žijete, vám nevyplácí důchod ani jiný příjem: vy a vaši rodinní příslušníci máte nárok na lékařskou péči v zemi, kde žijete, ale za předpokladu, že byste na tuto péči měli nárok i v zemi, která vám vyplácí důchod.

Typická situace

Seznamte se se systémem zdravotní péče, do kterého spadáte

Nicolas žije ve Francii, kde také po většinu svého života pracoval. V mládí ale několik let dělal číšníka v Itálii.

Po odchodu do důchodu se do Itálie přestěhoval. Jeho penze se proto skládá ze dvou částí: z italského důchodu odpovídajícího rokům odpracovaným v Itálii a z francouzského důchodu za roky odpracované ve Francii.

Jelikož Nicolas žije v Itálii A ZÁROVEŇ tam pobírá starobní důchod, bude Itálie hradit náklady na jeho zdravotní péči. S francouzským systémem už nemá nic společného.

Požádejte zdravotní pojišťovnu v zemi, ze které se hodláte vystěhovat, o vydání formuláře S1 (dříve formulář E106).

Po příjezdu do země svého nového bydliště předejte formulář S1 příslušným orgánům. Tento dokument prokazuje vaše právo na plné pojistné krytí v zemi bydliště.

Zdravotní péče v zemi, kde jste pracovali

Vy i vaše rodina máte obecně nárok na zdravotní péči pouze v zemi bydliště. Pokud je však země, která vám vyplácí důchod, uvedena v následujícím seznamu, máte vy i vaši rodinní příslušníci nárok na lékařskou péči jak v zemi, která vám vyplácí důchod, tak v zemi, ve které nyní bydlíte:

 

Rakousko

Německo

Nizozemsko

Belgie

Řecko

Polsko

Bulharsko

Maďarsko

Slovinsko

Kypr

Island

Španělsko

Česko

Lichtenštejnsko

Švédsko

Francie

Lucembursko

Švýcarsko

Pokud jste platili příspěvky do systému sociálního zabezpečení v zemi, která na seznamu uvedena není, budete mít nárok na plné pojistné krytí pouze v zemi, ve které nyní žijete.

Důchodci, kteří bývali přeshraničními pracovníky

Pokud jste naposledy pracovali jako přeshraniční pracovník (tj. bydleli jste v jedné zemi, ale dojížděli za prací do jiné) a nyní odcházíte do důchodu z důvodu věku nebo invalidity, vztahují se na vás tato pravidla:

Pokračování léčby

I po odchodu do důchodu můžete pokračovat v léčení, které bylo zahájeno v zemi, kde jste pracovali.

To se týká i vašich nezaopatřených rodinných příslušníků, jestliže byla jejich léčba zahájena v jedné z těchto zemí:

 

Rakousko

Řecko

Nizozemsko

Belgie

Maďarsko

Polsko

Bulharsko

Itálie

Portugalsko

Kypr

Lotyšsko

Rumunsko

Česko

Lichtenštejnsko

Slovensko

Estonsko

Litva

Slovinsko

Francie

Lucembursko

Španělsko

Německo

Malta

Švýcarsko

Abyste mohli pokračovat v léčení započatém v zemi, kde jste pracovali, musíte zdravotní pojišťovně v této zemi předložit formulář S3.

Pojistné krytí v zemi, kde jste pracovali, a v zemi, kde bydlíte

Pokud jste během posledních pěti let před odchodem do důchodu pracovali nejméně dva roky jako přeshraniční pracovník, máte nárok na zdravotní péči jak v zemi svého bydliště, tak v zemi, kde jste pracovali.

Na zdravotní péči v zemi, v níž jste předtím pracovali, pak máte nárok vy i vaši nezaopatření rodinní příslušníci v případě, že se tato země i země, v níž nyní bydlíte, nacházejí v této skupině:

 

Rakousko

Německo

Španělsko

Belgie

Lucembursko

Francie

Portugalsko

Pokud chcete odjet do země, v níž jste kdysi pracovali, za účelem čerpání zdravotní péče a tato země již není odpovědná za hrazení nákladů na vaši zdravotní péči, musíte tam předložit formulář S3. Formulář S3 vám vystaví zdravotní pojišťovna, která je odpovědná za vaše zdravotní pojištění.

Hledáte zaměstnání

Vyplácí-li vám jedna země EU dávky v nezaměstnanosti a vy se rozhodnete přestěhovat do jiné země EU, abyste si tam našli práci, měli byste si před vaším odjezdem nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, a to nejen pro sebe, ale i pro vaše rodinné příslušníky. Tento průkaz však vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje pouze k čerpání nutné lékařské péče (např. na pohotovosti) během doby, kdy dostáváte dávky v nezaměstnanosti.

Pokud nejste v žádné ze zemí EU pojištěni a rozhodnete se přestěhovat do jiné země EU za účelem hledání práce, je na správě sociálního zabezpečení, aby rozhodla, do kterého systému spadáte. Pravděpodobně si budete muset v zemi, do které se stěhujete, sjednat zdravotní pojištění.

Další informace o sociálním zabezpečení v zahraničí.

Vnitrostátní systémy zdravotní péče se v Evropě značně liší

Země EU mohou svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a zdravotní služby.

Chcete-li se vyhnout nepříjemným překvapením a problémům, zjistěte si veškeré informace o systému sociálního zabezpečení v hostitelské zemi nebo se obraťte na národní kontaktní místo.

Typická situace

Informujte se o tom, jak funguje systém sociálního zabezpečení v zemi vašeho nového bydliště

Susanne celý život pracovala v Německu a po odchodu do důchodu se přestěhovala do Španělska. Když onemocněla, najala si soukromou pečovatelskou službu, protože ve Španělsku se veřejné zdravotní pojištění na domácí péči nevztahuje.

Její německá pojišťovna část nákladů uhradila, ale Susannina spoluúčast byla mnohem vyšší, než jakou by platila, kdyby zůstala v Německu. Bylo to kvůli rozdílům mezi německým a španělským systémem sociálních dávek.

Rozdíly v hodnocení stupně invalidity

Pokud žádáte o invalidní důchod, může každá země, kde jste pracovali, trvat na vlastním posouzení vašeho zdravotního stavu. Jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná země vás nemusí za invalidního považovat vůbec.

Více informací o invalidních důchodech v Evropě.

Viz také:

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: