Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/10/2017

Teie ravikindlustus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

ELis määratakse teie sotsiaalkindlustuskaitse ja ravikindlustuse eest vastutav riik kindlaks sõltuvalt teie majanduslikust olukorrast ning teie elukohast, mitte teie kodakondsusest. Tehke kindlaks, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga olete hõlmatud. Lugege täiendavalt rubriigist sotsiaalkindlustuskaitse välismaal.

Kui te ei ole kindel oma õigustes ning soovite neid kontrollida enne ravi saamist, võtke ühendust oma riigi asjaomase kontaktpunktiga. Igas ELi liikmesriigis on vähemalt üks kontaktpunkt, kust saate teada, kas Teil on õigus saada hüvitist ning milliseid ülempiire kohaldatakse.

Teie suhtes kehtivad eritingimused juhul, kui:

Töötate ühes riigis, kuid elate teises

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis ja elate teises, on teil õigus saada ravi mõlemas riigis.

Registreerige end riigis, kus töötate, ja küsige oma tervisekindlustusasutuselt S1-vorm (endine E 106-vorm). See vorm annab teile ja teie ülalpeetavatele õiguse saada ravi riigis, kus te elate.

Suuremas osas ELi riikides on teie ülalpeetavatel teiega võrdsed õigused, kui te töötate ja teil on sotsiaalkindlustuskaitse.

Kui te töötate ja olete kindlustatud Horvaatias, Iirimaal, Islandil, Norras, Rootsis, Soomes, Taanis või Ühendkuningriigis, on teie ülalpeetavatel õigus saada ravi riigis, kus te töötate, ainult siis, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • ravi osutub meditsiiniliselt hädavajalikuks nende riigis viibimise ajal, võttes arvesse ravi laadi ning riigis viibimise eeldatavat kestust
 • asjaomaste riikide/ametiasutuste vahel on sõlmitud vastav leping
 • on väljastatud eelnev luba S2-vormi (endine E112-vorm) alusel pädeva tervisekindlustusasutuse poolt riigis, kus te töötate.

Haigete laste eest hoolitsemine

Kui võtate end piiriülese töötajana töölt vabaks haige lapse eest hoolitsemiseks, uurige oma tervisekindlustusasutuselt, kas teil on õigus ravikindlustushüvitistele. Teil ei ole selleks õigust juhul, kui teie laps on kindlustatud koos teie partneriga riigis, kus te elate.

Lühiajaline (<2 aastat) töölähetus välismaale

Lühiajaliselt (<2 aastat) välismaale lähetatud töötajana olete jätkuvalt kindlustatud oma koduriigis (riigis, kust teid lähetati), mis on vastutav teie sotsiaalkindlustuskaitse eest.

Taotlege oma koduriigi tervishoiuasutuselt S1-vormi (endine E106-vorm). See annab teile ja teie pereliikmetele õiguse saada tervishoiuteenuseid välismaal viibimise ajal.

Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete välismaale lähetatud avalik teenistuja, on teil õigus ravile riigis, kus te elate.

Taotlege teile tööd andva riigi tervisekindlustuse pakkujalt S1-vormi (endine E106-vorm). See annab teile ja teie pereliikmetele õiguse saada tervishoiuteenuseid välismaal viibimise ajal.

Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

Välismaal elav õpilane, teadlane või praktikant

Kui lähete mõnda teise ELi liikmesriiki õppima, teadustööd tegema, tööpraktikale või kutseõppesse, peab teil olema täielik tervisekindlustus vastuvõtvas riigis.

 • Kui te ei tööta, taotlege endale Euroopa ravikindlustuskaart, kui vastate selle saamise tingimustele.
 • Kui töötate vastuvõtvas riigis, peate end registreerima kohalikus tervishoiusüsteemis.

  Mõnel juhul võidakse doktorante käsitada residentidest töötajatena ning nad peavad end registreerima kohalikus tervishoiusüsteemis või sõlmima erakindlustuslepingu.

 • Kui olete oma koduriigi ülikooli või teadusasutuse poolt lähetatud teise ELi liikmesriigi ülikooli või teadusasutusse ajutiselt, siis kuulute sel ajavahemikul jätkuvalt oma koduriigi tervishoiusüsteemi. Peaksite enne riigist lahkumist taotlema Euroopa ravikindlustuskaarti või S1-vormi (endine E106-vorm).

Küsige oma tervisekindlustuse pakkujalt või teie riigi kontaktpunktilt, kas nemad katavad teie ravikulud kogu välismaal viibimise aja jooksul. Kui nad seda teevad, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Mõne riigi tervisekindlustusandjad katavad teie tervishoiuteenustega seotud kulud teises riigis vaid teatava aja jooksul; näiteks kui olete üle 28- või 30-aastastene üliõpilane või välismaal koolitusel viibiv töötaja. Kui see kehtib ka teie puhul, peate end registreerima vastuvõtva riigi riiklikus tervishoiusüsteemis või sõlmima eratervisekindlustuse.

Näide

Viige end kurssi kohalike sotsiaalkindlustuseeskirjadega

Wim on Belgia kodanik, kes asus õppima Madalamaades asuvas ülikoolis. Ta võttis kaasa kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi. Wim kavatses õpingute ajal osalise tööajaga töötada. Kuid Madalmaades on kohustuslik liituda põhilisi tervishoiuteenuseid võimaldava riikliku kindlustussüsteemiga, mis maksab umbes 1100 eurot aastas, kui isik seal töötab, isegi juhul, kui tal on juba kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart. Kohustusliku kindlustuse maksumus muutis töötamise Wimile kulukamaks, kui ta oli arvanud.

Pensionär

Tervishoiuteenused riigis, kus te elate

 • Kui saate pensioni oma elukohariigilt: teie ja teie pereliikmed on kindlustatud asjaomase riigi tervisekindlustussüsteemis olenemata sellest, kas te saate pensioni ka teistest riikidest.
 • Kui te ei saa pensioni või muud tulu oma elukohariigist: kuulute selle riigi tervisekindlustussüsteemi, kus te olete olnud kindlustatud kõige pikema aja jooksul.

Näide

Tundke oma uue elukohariigi tervishoiusüsteemi

Nicolas oli Prantsusmaal elanud ja töötanud suurema osa oma karjäärist – välja arvatud paar aastat, mil ta noorena Itaalias kelnerina töötas.

Kui Nicolas jäi pensionile, kolis ta Itaaliasse. Tema pension koosneb 2 osast: Itaalia pensioni puhul on võetud arvesse tema Itaalias töötatud aastaid ning Prantsusmaa pensioni puhul Prantsusmaal töötatud aastaid.

Kuna Nicolas elab Itaalias JA saab vanaduspensioni Itaalia ametiasutustelt, siis kuulub ta Itaalia tervisekindlustussüsteemi. Ta ei kuulu enam Prantsusmaa süsteemi.

Taotlege asjaomase riigi tervisekindlustuse pakkujalt S1-vormi (endine E106-vorm).

Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.

See dokument tõendab teie õigust täielikule tervisekindlustusele teie elukohariigis.

Tervishoiuteenused riigis, kus te varem töötasite

Põhimõtteliselt on teil ja teie pereliikmetel täielik õigus ravile riigis, kus te elate. Kui teile pensioni maksev riik on siiski üks järgmistest, on teil ja teie pereliikmetel õigus täielikule tervisekindlustusele nii riigis, mis maksab teile pensioni, kui ka riigis, kus te nüüd elate:

 

Austria

Saksamaa

Madalmaad

Belgia

Kreeka

Poola

Bulgaaria

Ungari

Sloveenia

Küpros

Island

Hispaania

Tšehhi Vabariik

Liechtenstein

Rootsi

Prantsusmaa

Luksemburg

Šveits

Kui tegite pensioni sissemakseid riigis, mis ei ole ülaltoodud nimekirjas, on teil õigus täielikule täielikule tervisekindlustusele vaid riigis, kus te elate.

Endised piirialatöötajad

Kui töötasite viimati piirialatöötajana, mis tähendab, et elasite ühes riigis, kuid töötasite teises, kohaldatakse teie suhtes järgmisi põhimõtteid.

Ravi jätkamine

Te võite saada jätkuvalt ravi, millega alustati riigis, kus te varem töötasite, ka pärast seda, kui te pensionile jäite.

Sama kehtib ka teie ülalpeetavate suhtes, kui nende raviga alustati ühes järgmistest riikidest:

 

Austria

Kreeka

Madalmaad

Belgia

Ungari

Poola

Bulgaaria

Itaalia

Portugal

Küpros

Läti

Rumeenia

Tšehhi Vabariik

Liechtenstein

Slovakkia

Eesti

Leedu

Sloveenia

Prantsusmaa

Luksemburg

Hispaania

Saksamaa

Malta

Šveits

Selleks et saada jätkuvalt ravi, millega alustati riigis, kus te varem töötasite, peate esitama asjaomase riigi tervishoiuasutustele S3-vormi.

Tervisekindlustus riigis, kus te varem töötasite, ja teie elukohariigis

Kui töötasite pensionile jäämisele eelnenud 5 aasta jooksul vähemalt 2 aastat piirialatöötajana, on teil õigus saada tervishoiuteenuseid nii oma elukohariigis kui ka riigis, kus te varem töötasite.

Nii teil kui ka teie ülalpeetavatel on õigus tervishoiuteenustele riigis, kus te varem töötasite, kui nii riik, kus te varem töötasite, kui ka riik, kus te nüüd elate, on mõlemad allpool esitatud rühmas:

 

Austria

Saksamaa

Hispaania

Belgia

Luksemburg

Prantsusmaa

Portugal

Kui reisite ravi saamise eesmärgil riiki, kus te varem töötasite, ning asjaomase riigi ametiasutused ei ole enam vastutavad teie tervishoiukulude katmise eest, peate neile esitama S3-vormi. S3-vormi saate teie ravikindlustuse eest vastutavalt tervishoiuasutuselt.

Riiklikud tervishoiusüsteemid on Euroopas riigiti väga erinevad

ELi liikmesriigid võivad ise kehtestada oma eeskirjad hüvitiste ja teenuste saamise õiguste kohta. Näiteks kui te taotlete ravi riigis, kus te nüüd elate, ei ole teil tõenäoliselt õigus saada täiesti samasuguseid teenuseid sama hinnaga nagu oma päritoluriigis.

Tõsiste probleemide ja arusaamatuste ärahoidmiseks tutvuge sotsiaalkindlustussüsteemiga vastuvõtvas riigis või võtke ühendust oma riigi kontaktpunktiga.

Näide

Tutvuge oma uue elukohariigi tervishoiusüsteemiga

Susanne oli suurema osa oma elust töötanud Saksamaal ning pensionile jäädes kolis ta Hispaaniasse. Kui ta haigeks jäi, sõlmis ta koduhoolduse teenuslepingu eraettevõtjaga, kuna Hispaanias puudub riiklik koduhoolduskindlustus.

Tema Saksamaa koduhoolduskindlustus maksis osa kuludest, kuid Susanne pidi maksma palju suurema summa, kui ta oleks pidanud maksma juhul, kui ta oleks jäänud elama Saksamaale. See oli tingitud erinevustest Saksa ja Hispaania sotsiaalkindlustussüsteemides.

Erinevused töövõimetusastmete hindamisel

Kui taotlete invaliidsuspensioni või töövõimetushüvitist, võib iga riik, kus te olete varem töötanud, nõuda teie olukorra eraldi hindamist. Üks riik võib pidada teid peaaegu täiesti töövõimetuks, samas kui teise arvates olete täiesti töövõimeline.

Lugege täiendavalt invaliidsuspensionite kohta Euroopas.

Vaata ka:

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid