Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Teie ravikindlustus

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike suhtes ELis.

Kui olete omandanud sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lugege täiendavalt oma õiguste kohta.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

ELis määratakse teie sotsiaal- ja ravikindlustuskaitse eest vastutav riik kindlaks sõltuvalt teie majanduslikust olukorrast ning teie elukohast, mitte teie kodakondsusest. Tehke kindlaks, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga olete hõlmatud. Lugege täiendavalt sotsiaalkindlustuskaitse kohta välismaal.

Kui te ei ole kindel oma õigustes ning soovite neid enne ravi saamist kontrollida, võtke ühendust oma riigi asjaomase kontaktpunktiga. Igas ELi riigis on vähemalt üks kontaktpunkt, kust saate teada, kas teil on õigus saada hüvitist ning kas ja milliseid ülempiire hüvitamise puhul kohaldatakse.

Teie suhtes kehtivad eritingimused järgmistel juhtudel.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises

Kui töötate ühes ELi riigis ja elate teises, on teil õigus saada ravi mõlemas riigis.

Registreerige end riigis, kus töötate, ja küsige oma ravikindlustusasutuselt S1-vorm (endine E106-vorm). See vorm annab teile õiguse saada tervishoiuteenuseid oma elukohariigis.

Sõltuvalt teie kindlustusest, on ka teie pereliikmetel õigus saada ravi, kui nad elavad teises ELi riigis. Juhul kui olete piiriülene töötaja ning elate ühes ELi riigis ja töötate Taanis, Iirimaal, Horvaatias, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis, Islandil või Norras, on teie pereliikmetel neis riikides õigus raviteenustele vaid piiratud juhtudel (näiteks erakorraline ravi riigis viibimise ajal).

Haigete laste eest hoolitsemine

Kui olete piiriülene töötaja, kontrollige oma ravikindlustusasutuselt, millistel tingimustel saate end töölt vabaks võtta, et oma haige lapse eest hoolitseda. Kui teie laps on kindlustatud koos teie partneriga teie elukohariigis, ei pruugi teil selleks õigust olla.

Kui teil on lühiajaline (alla 2 aasta) töölähetus välismaale

Lühiajaliselt (vähem kui 2 aastat) välismaale lähetatud töötajana olete jätkuvalt kindlustatud oma koduriigis (riigis, kust teid lähetati).

Küsige oma koduriigi ravikindlustusasutuselt S1-vorm (endine E106-vorm). See annab teile ja teie pereliikmetele õiguse saada tervishoiuteenuseid välismaal viibimise ajal.

Jõudes riiki, kus te tööle asute, esitage oma S1-vorm sealsele ravikindlustusasutusele.

Kui töötate rohkem kui ühes riigis

Kui töötate rohkem kui ühes ELi riigis, kuid vähemalt 25% teie kutsealasest tegevusest (tööaeg ja/või sissetulek) toimub teie elukohariigis, olete üldjuhul hõlmatud oma elukohariigi ravikindlustussüsteemiga.

Siiski kohaldatakse teatavaid erieeskirju juhul, kui töötate töövõtja või füüsilisest isikust ettevõtjana väljaspool oma elukohariiki. Lugege täiendavalt sotsiaalkindlustuse kohta välismaal.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Kui olete välismaale lähetatud avalik teenistuja, on teil õigus ravile oma elukohariigis.

Te peaksite küsima S1-vormi (endine E106-vorm) selle riigi ravikindlustusasutuselt, kus te töötama hakkate. See annab teile ja teie pereliikmetele õiguse saada tervishoiuteenuseid välismaal viibimise ajal.

Jõudes riiki, kus te tööle asute, esitage oma S1-vorm sealsele ravikindlustusasutusele.

Välismaal elav õpilane, teadlane või praktikant

Kui lähete mõnda teise ELi riiki õppima, teadustööd tegema, tööpraktikale või kutseõppesse, peab teil olema täielik ravikindlustus vastuvõtvas riigis.

  • Kui te ei tööta, taotlege endale Euroopa ravikindlustuskaart, kui vastate selle saamise tingimustele.
  • Kui töötate vastuvõtvas riigis, peate end registreerima kohalikus tervishoiusüsteemis.

    Mõnel juhul võidakse doktorante käsitada residentidest töötajatena ning nad peavad end registreerima kohalikus tervishoiusüsteemis või sõlmima eratervisekindlustuslepingu.

  • Kui olete oma koduriigi ülikooli või teadusasutuse poolt lähetatud teise ELi riigi ülikooli või teadusasutusse ajutiselt, siis kuulute sel ajavahemikul jätkuvalt oma koduriigi tervishoiusüsteemi. Enne riigist lahkumist peaksite taotlema Euroopa ravikindlustuskaarti või S1-vormi (endine E106-vorm).

Küsige oma ravikindlustusasutuselt või koduriigi kontaktpunktilt, kas nemad katavad teie ravikulud kogu välismaal viibimise aja jooksul. Kui nad seda teevad, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Mõned riiklikud tervisekindlustusasutused katavad teie tervishoiuteenustega seotud kulud teises riigis siiski vaid teatava aja jooksul; näiteks kui olete üle 28- või 30-aastane üliõpilane või välismaal koolitusel viibiv töötaja. Kui see kehtib ka teie puhul, peate end registreerima vastuvõtva riigi riiklikus tervishoiusüsteemis või sõlmima eratervisekindlustuse.

Näide

Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega riigis, kus te hakkate õppima/töötama

Wim on Belgia kodanik, kes asus õppima Madalamaades asuvas ülikoolis. Ta võttis Madalmaadesse kaasa oma Euroopa ravikindlustuskaardi. Wim kavatses õpingute ajal osalise tööajaga töötada. Kuid ta avastas, et Madalmaades peavad kõik seal töötavad isikud liituma põhilisi tervishoiuteenuseid võimaldava riikliku kindlustussüsteemiga, mis maksab umbes 1100 eurot aastas. See nõue kehtib ka nende isikute suhtes, kellel on juba teises riigis väljastatud Euroopa ravikindlustuskaart. Kohustusliku kindlustuse maksumus muutis osalise tööajaga töötamise Wimile kulukamaks, kui ta oli arvanud.

Pensionär

Tervishoiuteenused elukohariigis

  • Kui saate pensioni oma elukohariigilt: teie ja teie pereliikmed on kindlustatud asjaomase riigi ravikindlustussüsteemis olenemata sellest, kas te saate pensioni ka teistest riikidest.
  • Kui te ei saa pensioni või muud tulu oma elukohariigist: teil ja teie pereliikmetel on täielik õigus ravile teie elukohariigis, kui teil on õigus ravile riigis, mis maksab teile pensioni.

Näide

Kontrollige, millise riigi tervishoiusüsteemiga te olete hõlmatud

Nicolas elas ja töötas Prantsusmaal suurema osa oma karjäärist – välja arvatud paar aastat, mil ta noorena Itaalias kelnerina töötas.

Kui Nicolas jäi pensionile, kolis ta Itaaliasse. Tema pension koosneb seega kahest osast: Itaalia pensioni puhul on võetud arvesse tema Itaalias töötatud aastaid ning Prantsusmaa pensioni puhul Prantsusmaal töötatud aastaid.

Kuna Nicolas elab Itaalias JA saab vanaduspensioni Itaalia ametiasutustelt, siis katab tema tervishoiuteenustega seotud kulud Itaalia. Ta ei kuulu enam Prantsusmaa süsteemi.

Te peaksite küsima S1-vormi (endine E106-vorm) selle riigi ravikindlustusasutuselt, kust te ära kolite.

Uude riiki saabudes esitage S1-vorm asjakohasele asutusele. See dokument tõendab teie õigust täielikule ravikindlustusele teie elukohariigis.

Tervishoiuteenused riigis, kus te varem töötasite

Põhimõtteliselt on teil ja teie pereliikmetel täielik õigus ravile teie elukohariigis. Kui teile pensioni maksev riik on siiski üks järgmistest, on teil ja teie pereliikmetel õigus ravile nii riigis, mis maksab teile pensioni, kui ka teie praeguses elukohariigis:

Austria

Saksamaa

Madalmaad

Belgia

Kreeka

Poola

Bulgaaria

Ungari

Sloveenia

Küpros

Island

Hispaania

Tšehhi

Liechtenstein

Rootsi

Prantsusmaa

Luksemburg

Šveits

Kui tegite pensioni sissemakseid riigis, mis ei ole ülaltoodud nimekirjas, on teil õigus täielikule ravikindlustusele vaid riigis, kus te elate.

Pensionile jäänud endised piiriülesed töötajad

Kui töötasite viimati piiriülese töötajana (mis tähendab, et elasite ühes riigis, kuid töötasite teises) ning jäite kas vanadus- või invaliidsuspensionile, kohaldatakse teie suhtes järgmisi põhimõtteid.

Ravi jätkamine

Te võite saada jätkuvalt ravi, millega alustati riigis, kus te varem töötasite, ka pärast seda, kui te pensionile jääte.

Sama kehtib ka teie ülalpeetavate suhtes, kui nende raviga alustati ühes järgmistest riikidest:

Austria

Kreeka

Madalmaad

Belgia

Ungari

Poola

Bulgaaria

Itaalia

Portugal

Küpros

Läti

Rumeenia

Tšehhi

Liechtenstein

Slovakkia

Eesti

Leedu

Sloveenia

Prantsusmaa

Luksemburg

Hispaania

Saksamaa

Malta

Šveits

Selleks et saada jätkuvalt ravi, millega alustati riigis, kus te varem töötasite, peate esitama asjaomase riigi tervishoiuasutustele S3-vormi.

Ravikindlustus riigis, kus te varem töötasite, ja teie elukohariigis

Kui töötasite pensionile jäämisele eelnenud 5 aasta jooksul vähemalt 2 aastat piiriülese töötajana, on teil õigus saada tervishoiuteenuseid nii oma elukohariigis kui ka riigis, kus te varem töötasite.

Nii teil kui ka teie ülalpeetavatel on õigus tervishoiuteenustele riigis, kus te varem töötasite, kui nii asjaomane riik, kui ka teie praegune elukohariik on mõlemad allpool esitatud loetelus:

Austria

Saksamaa

Hispaania

Belgia

Luksemburg

Prantsusmaa

Portugal

Kui reisite ravi saamise eesmärgil riiki, kus te varem töötasite, ning asjaomase riigi ametiasutused ei ole enam vastutavad teie tervishoiukulude katmise eest, peate neile esitama S3-vormi. S3-vormi saate oma ravikindlustusasutuselt.

Otsite tööd

Kui saate töötushüvitisi ühest ELi riigist ja otsustate kolida töö otsimise eesmärgil teise ELi riiki, peaksite enne välismaale minekut hankima endale ja oma pereliikmetele Euroopa ravikindlustuskaardi. Kui saate töötushüvitisi, võimaldab Euroopa ravikindlustuskaart teil ja teie pereliikmetel saada vaid hädavajalikku ravi (erakorralist arstiabi).

Kui te ei ole kindlustatud üheski ELi riigis ja otsustate kolida töö otsimise eesmärgil teise ELi riiki, otsustavad sotsiaalkindlustusasutused selle üle, millise riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga peaksite olema hõlmatud ning suure tõenäosusega peab teil olema ravikindlustus riigis, kuhu te elama asute.

Lugege täiendavalt sotsiaalkindlustuskaitse kohta välismaal.

Riiklikud tervishoiusüsteemid on Euroopas riigiti väga erinevad

ELi riigid võivad ise kehtestada oma eeskirjad hüvitiste ja teenuste saamise õiguste kohta.

Tõsiste probleemide ja arusaamatuste ärahoidmiseks tutvuge sotsiaalkindlustussüsteemiga vastuvõtvas riigis või võtke ühendust oma riigi kontaktpunktiga.

Näide

Tutvuge oma uue elukohariigi tervishoiusüsteemiga

Susanne oli suurema osa oma elust töötanud Saksamaal ning pensionile jäädes kolis ta Hispaaniasse. Kui ta haigeks jäi, sai ta abi koduhooldust osutavalt eraettevõtjalt, kuna Hispaanias puudub riiklik koduhoolduskindlustus.

Tema Saksamaa koduhoolduskindlustus maksis osa kuludest, kuid Susanne pidi maksma palju suurema summa, kui ta oleks pidanud maksma juhul, kui ta oleks jäänud elama Saksamaale. See oli tingitud Saksa ja Hispaania sotsiaalkindlustussüsteemide erinevustest.

Erinevused töövõimetusastmete hindamisel

Kui taotlete invaliidsuspensioni või töövõimetushüvitist, võib iga riik, kus te olete varem töötanud, nõuda teie olukorra eraldi hindamist. Üks riik võib pidada teid peaaegu täiesti töövõimetuks, samas kui teise arvates olete täiesti töövõimeline.

Lugege täiendavalt invaliidsuspensionite kohta Euroopas.

Vt ka:

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: