Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Energiateenuste kättesaadavus ja nende kasutamine

Mida Brexit mõjutab?

Ühendus elektrivõrguga

ELis on teil õigus elada kodus, mis on ühendatud kohalikku elektrivõrku ja varustatud elektriga (sama ei kehti gaasi puhul). Ühenduse peab looma võrguettevõtja, kes on määratud kohalikku energiataristut haldama (iga kohaliku võrgu jaoks on määratud ainult üks võrguettevõtja).

Võrguga liitumise täpseid tingimusi ja tariife uurige oma riiklikult reguleerivalt asutuselten .

Kõnealune asutus peab ka jälgima, et kohalikud võrguettevõtjad tagavad kohaliku taristu nõuetekohase toimimise.

Näide

Teil on õigus elektrivarustusele

Marian kolis elama Rumeenia kaugesse maapiirkonda ja soovis ühendada oma uue maja kohaliku elektrivõrguga. Pärast seda, kui mitmed ettevõtjad olid talle öelnud, et nende võrk tema piirkonda ei hõlma, sai ta riikliku reguleeriva asutuse kaudu teada, kes Rumeenias seda piirkonda elektriga varustab. Ta võttis nimetatud ettevõtjaga ühendust ning see ühendas tema maja elektrivõrguga.

Kaitsetud tarbijad

Kui olete ebasoodsas olukorras (nt puudub nõuetekohane taristu või te ei suuda maksta oma elektriarveid), ei saa teid elektrivõrgust välja lülitada ning teil võib olla õigus saada hüvitist, et tagada teile vajalik elektritarne. Teavet selle kohta, millal ja kas teil on õigus sellisele toetusele ning milliseid meetmeid on võetud teie abistamiseks, saate oma riigi kontaktpunktisten PDF-dokument .

Energiatarnija valimine

ELis saate ise otsustada, millise teie piirkonnas teenuseid osutava elektri- või gaasitarnija te valite.

Te võite valida ka mõnes teises liikmesriigis registreeritud elektri- või gaasitarnija juhul, kui see tarnija pakub teenuseid ka teie piirkonnas ja nõustub teiega lepingut sõlmima.

Hoiatus

Energiatarnija ja võrguettevõtja on kaks täiesti eri üksust. Võite valida tarnija, kuid mitte teie piirkonna võrguettevõtjat. Võrguettevõtja ise ei saa kodanikke energiaga varustada. Mõnikord kuulub võrguettevõtja mõne suurema ettevõtte juurde, kes varustab kodanikke energiaga. Sellisel juhul peab võrguettevõtjal olema eraldi visuaalne identiteet, mida ei aeta segi eraldiseisva energiatarneid pakkuva ettevõttega.

Energiatarnija vahetamine

Kui soovite oma elektri- või gaasitarnijat vahetada, siis ei pea te vahetuse eest maksma. Kohalik võrguettevõtja peab kolme nädala jooksul tarnija ära muutma, seda eeldusel, et olete täitnud esialgse lepingu tingimusi (nt etteteatamise aeg, lepingu minimaalne kestus). Tarnijal ei ole lubatud kehtestada ebaproportsionaalseid kohustusi, mis takistaksid tarbijaid tarnijat vahetamast.

Hiljemalt kuus nädalat pärast tarnija vahetamist peab eelmine tarnija esitama teile lõpparve.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: