Viimati ajakohastatud: 24/04/2019

Kui teie abikaasa ja lapsed on ELi kodanikud

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui olete ELi kodanik ja kolite teise ELi liikmesriiki elama, töötama või õppima, siis on teie perekonnal tänu ELi eeskirjadele lihtsam teiega kaasa tulla. Sellelt leheküljelt leiate teavet selle kohta, kuidas teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed saavad teiega ühineda, kui nad on ELi kodanikud.

Kui aga olete ELi kodanik, kuid te ei ole kunagi elanud mõnes teises ELi liikmesriigis, kehtivad teie suhtes ainult siseriiklikud eeskirjad.

Kui olete samasooliste abielus ja kolite teise ELi liikmesriiki, peab see riik tunnustama teie abikaasa õigust seal elada. See reegel kehtib ka siis, kui selles riigis samasooliste abielu ei tunnustata.

Isiklik õigus valida elukohariiki

ELi kodanikena on teie abikaasal, lastel ja lastelastel õigus elada teises ELi liikmesriigis ning seal töötada, tööd otsida, pensionil olla või õppida samadel tingimustel nagu teilgi.

Tutvuge tingimuste ja nõuetega:

Välisriigis viibimine ülalpeetavana

Teie abikaasa, lapsed või lapselapsed ei kavatse töötada, tööd otsida ega õppida ning nad ei saa ka pensioni?

Nad saavad siiski teiega kaasa tulla teie ülalpeetavatena.

Viibimine välisriigis kuni kolm kuud

ELi kodanikena on teie abikaasal, lastel ja lastelastel õigus elada teie uueks elukohaks olevas liikmesriigis samadel tingimustel nagu kõikidel ELi kodanikel.

Viibimine välisriigis kauem kui kolm kuud

Kui te töötate

Kui töötate teises liikmesriigis palgatöötaja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võivad teie abikaasa, ülalpeetavad lapsed ning lapselapsed elada seal koos teiega ilma mingite lisatingimusteta.

Kui olete pensionil

Kui olete pensionär ja elate teises ELi liikmesriigis, võivad teie abikaasa ning ülalpeetavad lapsed ja lapselapsed elada seal koos teiega, kui teil on enda ja kogu perekonna jaoks:

Kui olete üliõpilane

Kui olete üliõpilane ja elate teises ELi liikmesriigis, võivad teie abikaasa ning ülalpeetavad lapsed ja lapselapsed elada seal koos teiega, kui:

Elukohatõend

Siit leiate juhised elukohatõendi saamiseks teiega koos elavatele pereliikmetele.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed võivad elada koos teiega teie elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elamisluba

ELi kodanikena omandavad teie abikaasa, lapsed ja lapselapsed teiega võrdsetel alustel õiguse alaliselt elada teie elukohariigis, kui nad on seal seaduslikult elanud vähemalt viis järjestikust aastat.

See tähendab, et nad võivad sinna jääda määramata ajaks, isegi kui nad ei tööta või vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema elukohariigi kodanikega võrdsed õigused, toetused ja soodustused.

Siit leiate juhised, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab nende õigust jääda riiki määramata ajaks.

Surm

Kui te töötate või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana teises ELi liikmesriigis, kuid surete enne, kui omandate õiguse seal alaliselt elada, võidakse teiega koos elanud abikaasa, laste ja lastelaste suhtes kohaldada eritingimusi. Sealhulgas võivad nad saada alalise elamisloa, kui:

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: