Viimati ajakohastatud: 13/06/2022

Kui teie abikaasa ja lapsed on ELi kodanikud

ELi kodanikuna on teil õigus elada koos oma abikaasaga teises ELi riigis, kui teie abikaasa on ELi kodanik, kas tänu teie enda õigustele, mis tulenevad ELi õigusnormidest, või ülalpeetavana. Sellel veebilehel esitatud teave kehtib ka laste ja lastelaste kohta, kui nad on ELi kodanikud ja soovivad elada teises ELi riigis koos oma ELi kodanikest pereliikmetega.

Teie õigus elada teises ELi riigis

Kui olete ELi kodanik, on teil õigus teises ELi riigis elada, töötada, õppida, tööd otsida või pensionil olla.

Võite teises ELi riigis olla kuni kolm kuud ilma end seal registreerimata, kuid peaksite oma riigis viibimisest teatama. Ainuke nõue on, et teil peab olema kehtiv riiklik isikutunnistus või pass. Kui soovite jääda kauemaks kui kolm kuud, peate oma elukoha tõenäoliselt registreerima.

Paljudes ELi riikides peate isikutunnistust või passi alati kaasas kandma. Nendes riikides võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki. Lugege lisaks riigist väljasaatmise kohta.

Kui olete seaduslikult elanud teises ELi riigis viis järjestikust aastat, on teil automaatselt õigus alalisele elamisloale.

Teises ELi riigis viibimine ülalpeetavana

Kui teil ei ole kavas teises ELi riigis töötada, tööd otsida või õppida, võite seal ikkagi elada koos oma abikaasa või registreeritud partneriga tema ülalpeetavana.

Hoiatus

Mõned ELi liikmesriigid ei tunnusta registreeritud kooselu samaväärselt abieluga ning seepärast ei pruugi nad käsitada teid ülalpeetava partnerina. Sellisel juhul peaksite kontrollima muude sugulaste suhtes kehtivaid elamisõigusi ja tingimusi.

Tutvuge lähemalt Euroopas kehtivate registreeritud kooselu tunnustamise tingimustega.

Elukohatõend

Kui olete teises ELi riigis elanud kolm kuud, peate oma elukoha seal registreerima.

Peate linnavalitsusele või politseijaoskonnale esitama järgmised dokumendid:

Muid dokumente nõuda ei saa.

Teie elukoha registreerimise tõend väljastatakse kohe.

Lõivud

Elukoha registreerimise tõendi tasu ei tohiks olla suurem kui asjaomase riigi kodanike suhtes kohaldatav tasu isikutunnistuse või samalaadsete dokumentide väljastamise eest.

Kehtivus

Teie elukoha registreerimise tõend on alaline (seda ei pea uuendama), kuid elukoha aadressi muutumisest tuleb teatada kohalikele ametiasutustele.

Kus ja kuidas end registreerida? (riikide kaupa)

Teave selle kohta, kus ja kuidas oma ELi kodanikest pereliikmeid teie uues elukohariigis registreerida:

Valige riik

Sõltuvalt uue elukohariigi seadustest võidakse teid trahvida, kuid mitte riigist välja saata, kui te:

Kui teil on probleeme elukoha registreerimise tõendi saamisega, saate ühendust võtta meie abiteenistustega Ava välislingina.

Mis saab riigis elamise õigusest juhul, kui lahutate?

Kuna olete ELi kodanik, siis ei mõjuta lahutus teie õigust jääda teise ELi riiki, kui täidate seal viibimise tingimusi vastavalt teie õigustele, mis tulenevad ELi õigusnormidest.

Tutvuge tingimuste ja nõuetega:

Kui teil ei ole kavas teises ELi riigis töötada või õppida, peate tõendama, et teil on üldine ravikindlustus ja piisavalt vahendeid.

Mis saab riigis elamise õigusest juhul, kui teie abikaasa sureb?

Kui teie abikaasa või registreeritud partner töötas teises ELi riigis või tegutses seal füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid suri enne seal alalise elamisloa saamist, võite saada loa sellesse riiki alaliselt elama jääda, kui:

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teine ELi riik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elamisluba

Ülalpeetava pereliikmena on teil õigus alalisele elamisloale isegi juhul, kui te ei tööta ja vajate sissetulekutoetust. Teil on elukohariigi kodanikega võrdsed õigused, toetused ja soodustused.

Siit leiate juhised, kuidas saada alaline elamisluba, mis tõendab õigust jääda riiki määramata ajaks.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: