Pēdējā pārbaude: 24/04/2019

Jūsu laulātais un bērni – ES pilsoņi

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai mācītos, ES noteikumi nodrošinās to, lai jūsu ģimenei būtu vieglāk jūs turp pavadīt. Šajā lapā uzzināsit, kā jūsu laulātais, bērni un mazbērni var jums pievienoties, ja viņi ir ES pilsoņi.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un nekad neesat dzīvojis citā ES valstī, spēkā būs tikai attiecīgās valsts noteikumi.

Pašiem savas uzturēšanās tiesības

Būdami ES pilsoņi, jūsu sieva vai vīrs, bērni un mazbērni drīkst uzturēties citā ES valstī kā darba ņēmēji, darba meklētāji, pensionāri vai studenti ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes attiecībā uz:

Uzturēšanās kā jūsu apgādībā esošām personām

Jūsu vīrs vai sieva, bērni vai mazbērni neplāno strādāt, meklēt darbu vai mācīties un nesaņem pensiju?

Arī tādā gadījumā viņi var jūs pavadīt kā jūsu apgādībā esošas personas.

Ja esat noslēdzis viendzimuma laulību un pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī, jūsu uzņēmējvalstij ir jāatzīst jūsu laulātā uzturēšanās tiesības. Šis noteikums piemērojams arī tad, ja uzņēmējvalstī viendzimuma valstī laulības nav atzītas.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Ja jūsu laulātais, bērni un mazbērni ir ES pilsoņi, viņi drīkst dzīvot jūsu jaunajā mītnes zemē ( ES valstī) ar tādiem pašiem nosacījumiem kā visi pārējie ES pilsoņi.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja esat darba ņēmējs

Ja strādājat citā valstī, būdams darba ņēmējs, pašnodarbināta vai uz laiku darbā ārzemēs norīkota persona, jūsu sieva vai vīrs un apgādībā esošie bērni un mazbērni drīkst tur dzīvot kopā ar jums, neizpildot nekādas citas prasības.

Ja esat pensionārs

Ja esat pensionārs, kas dzīvo citā ES valstī, jūsu vīrs vai sieva un apgādībā esošie bērni un mazbērni arī drīkst dzīvot turpat kopā ar jums, ja jums un visai ģimenei ir:

Ja esat students

Ja esat students, kas dzīvo citā ES valstī, jūsu sieva vai vīrs un apgādībā esošie bērni un mazbērni arī drīkst dzīvot turpat kopā ar jums, ja:

Reģistrēšanās

Uzziniet, kā piereģistrēt ģimenes locekļus, kuri dzīvo pie jums.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūsu laulātais, bērni un mazbērni drīkst dzīvot attiecīgajā valstī kopā ar jums tik ilgi, kamēr viņi atbilst uzturēšanās nosacījumiem. Ja viņi tiem vairs neatbilst, valsts iestādes var likt, lai viņi valsti atstāj.

Izņēmuma gadījumos jūsu jaunā mītnes zeme var nolemt viņus izraidīt valsts drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Izraidīšanas lēmums vai prasība pamest valsti viņiem jāpaziņo rakstiski. Šajā dokumentā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī lēmuma pārsūdzības iespējām un termiņam.

Pastāvīga uzturēšanās

Jūsu laulātais, bērni un mazbērni kā ES pilsoņi automātiski iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības jaunajā mītnes valstī, ja viņi tur ir legāli nodzīvojuši 5 gadus pēc kārtas, – ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jūs.

Tas nozīmē, ka viņi var tur palikt, cik ilgi vien vēlas, pat ja viņi tur nestrādā vai viņiem vajadzīgs ienākumu atbalsts. Viņi var baudīt tādas pašas tiesības un priekšrocības un pretendēt uz tādiem pašiem pabalstiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Noskaidrojiet, kā iegūt pastāvīgas uzturēšanās dokumentu, kas apliecinās viņu tiesības šai valstī palikt neierobežotu laiku.

Nāve

Ja persona strādājusi vai bijusi pašnodarbināta citā ES valstī un nomirusi, vēl neieguvusi pastāvīgas uzturēšanās tiesības, attiecīgās personas vīram vai sievai, bērniem un mazbērniem, kas pie tās dzīvoja kā ģimenes locekļi, iespējams, izrādīs īpašu pretimnākšanu. Viņi varbūt iegūs pastāvīgas uzturēšanās tiesības jaunajā mītnes valstī, ja:

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: