Pēdējā pārbaude: 13/05/2020

Darba meklētāju uzturēšanās tiesības

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības doties uz citu ES dalībvalsti un tur meklēt darbu.

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī un paliekat bez darba vai darba piedāvājumi izsīkst (pašnodarbinātajiem), jūs ar dažiem nosacījumiem varat saglabāt tiesības dzīvot šajā valstī.

Izvēlieties situāciju

Pirmajos 6 mēnešos

Paziņošana par ierašanos

Tā kā esat darba meklētājs, pirmajos 6 mēnešos jums nav jāreģistrējas kā šīs valsts iedzīvotājam.

Tomēr dažās ES dalībvalstīs ir prasība, ka jums saprātīgā laikposmā pēc ieceļošanas jāpaziņo par savu ierašanos kompetentajās iestādēs – bieži vien pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī.

Reģistrēšanās nodarbinātības dienestā

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts, jums būs jāreģistrējas uzņemošās valsts nodarbinātības dienestā. Jūs un jūsu ģimene joprojām būsit apdrošināti savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā (tā, piemēram, segs veselības aprūpes izmaksas).

Pat ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu no izcelsmes valsts, ir pilnīgi iespējams, ka joprojām esat piederīgs tās sociālā nodrošinājuma sistēmai. To noskaidrojiet savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma iestādē.

Uzturoties ārzemēs, jūs varat izmantot savas izcelsmes valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, tomēr veselības aprūpes administratīvās procedūras nokārtot būs vieglāk, ja jums būs Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Piemērs

Dzīvesvieta nav jāreģistrē uzreiz

Marta ir portugāliete, kas pirms 4 mēnešiem darba meklējumos pārcēlās uz Spāniju. Pašlaik viņa dzīvo pie kāda drauga. Spānijas policija pieprasīja, lai viņa savu dzīvesvietu reģistrē pašvaldībā un pierāda, ka viņai pietiek līdzekļu sevis uzturēšanai Spānijā.

Patiesībā Martai kā darba meklētājai ir tiesības dzīvot Spānijā vismaz 6 mēnešus, tur nereģistrējoties kā iedzīvotājai. Viņai tikai jāpierāda, ka tur aktīvi meklē darbu. Spānijas iestādes nedrīkst pieprasīt, lai viņa pierāda, ka var sevi finansiāli uzturēt.

Pēc 6 mēnešiem darbu vēl neesat atradis

Kā izvērtē, vai jums ir tiesības uzturēties

Ja uzturēšanās pirmajos 6 mēnešos darbu neesat atradis, valsts iestādes var izvērtēt jūsu tiesības uzturēties uzņemošajā valstī. Tālab tās prasīs pierādījumus,

Vienmēr saglabājiet savu pieteikuma vēstuļu, potenciālo darba devēju atbilžu, uzaicinājumu uz intervijām u.tml. dokumentu kopijas.

Jums nav obligāti jāreģistrējas jaunās valsts nodarbinātības dienestā, ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu no izcelsmes valsts. Taču reģistrēšanās nodarbinātības dienestā palīdzēs pierādīt, ka aktīvi meklējat darbu.

Vai var jūs izraidīt vai likt pamest valsti?

Uzņemošās valsts iestādes var likt jums doties projām, ja nevarat pierādīt, ka jums ir reālas izredzes tur atrast darbu.

Izņēmuma gadījumos šīs iestādes sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu vai prasību pamest valsti jums jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Vienlīdzīga attieksme

Kā darba meklētājam jums uzņemošajā valstī ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kāda tā ir pret šīs valsts pilsoņiem, saistībā ar:

Tomēr uzņemošā valsts var nogaidīt, līdz jums izveidojas reāla saikne ar vietējo darba tirgu, pirms tā piešķirs noteikta veida finansiālo atbalstu, kas palīdzēs atrast darbu, – piemēram, bezdarbniekiem domātu aizdevumu ar zemu procentu likmi mācību kursiem. Uzturēšanos attiecīgajā valstī un pietiekami ilgu darba meklējumu periodu var uzskatīt par reālu saikni ar vietējo darba tirgu.

Tomēr, kamēr tur uzturaties kā darba meklētājs, jums nav tiesību uz sociālajiem pabalstiem, kas nav atkarīgi no iemaksām.

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī un paliekat bez darba vai darba piedāvājumi izsīkst (pašnodarbinātajiem), jūs ar dažiem nosacījumiem varat saglabāt tiesības dzīvot šajā valstī.

Tas, cik ilgi drīkstat palikt, ir atkarīgs no jaunajā valstī nostrādātā laika un darba līguma, kuram beidzoties, zaudējāt darbu.

Ja uz laiku esat darbnespējīgs slimības vai negadījuma dēļ, jums ir tiesības palikt, kamēr nav atrisinātas šīs veselības problēmas, kas jums neļauj strādāt.

Vienlīdzīga attieksme

Laikā, kad pēc darba zaudēšanas paliekat uzņemošajā valstī, jums ir tādas pašas tiesības kā šīs valsts pilsoņiem, piemēram, uz:

Vai var jums likt pamest valsti vai jūs izraidīt?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu. Izraidīšanas lēmums jums jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Noskaidrojiet, kādas ir uzturēšanās tiesības jūsu situācijā

Ja jūsu darba līgums bija noslēgts uz nenoteiktu laiku vai uz periodu, kas īsāks par 1 gadu, un jūs darbu pazaudējāt, pirms bija pagājis gads, jums ir tiesības uzturēties uzņemošajā valstī vēl vismaz 6 mēnešus, ja meklējat jaunu darbu.

Šis 6 mēnešu periods sākas dienā, kad beidzas jūsu darba līgums.

Jums jāreģistrējas valsts nodarbinātības dienestā kā personai, kas pret savu gribu kļuvusi par bezdarbnieku un meklē darbu.

Piemērs

Ja pazaudējat darbu, varat tomēr palikt ārzemēs

Sabrina ir Vācijas pilsone, kas devās uz Grieķiju strādāt nelielā viesnīcā. Viņai bija noslēgts darba līgums uz 9 mēnešiem, tomēr darba devējs izlēma to pārtraukt jau pēc pirmajiem 4 mēnešiem. Kad Sabrina bija Grieķijas nodarbinātības dienestā reģistrējusies kā bezdarbniece, kas par tādu kļuvusi pret savu gribu, viņai atļāva palikt Grieķijā vēl 6 mēnešus, lai meklētu jaunu darbu.

Ja darbu pazaudējat, kad jaunajā valstī esat nostrādājis ilgāk par 1 gadu, jums ir tiesības turpināt tur dzīvot, ja esat reģistrējies kā darba meklētājs un atbilstat nosacījumiem, kas ļauj jūs par tādu uzskatīt.

Lai saglabātu tiesības palikt uzņemošajā valstī, kad esat pazaudējis darbu vai neveicat profesionālu darbību (tas attiecas uz pašnodarbinātajiem), jums jāreģistrējas uzņemošās valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētājam.

Jūs drīkstat palikt, kamēr valsts nodarbinātības dienestā esat reģistrēts kā darba meklētājs un atbilstat nosacījumiem, kas ļauj jūs par tādu uzskatīt.

Ja bez darba esat palicis pret savu gribu un esat sācis iet arodapmācības kursos, jums ir tiesības palikt jaunajā valstī līdz pat šādu kursu beigām.

Ja bez darba esat pēc savas iniciatīvas, jums ir tiesības uzņemošajā valstī palikt līdz pat šādu kursu beigām, tomēr tikai tad, ja mācības ir saistītas ar jūsu agrāko darbu.

Ja mācības ir par ko pavisam citu, jūs jaunajā valstī drīkstat palikt ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus izvirza studentiem.

Lasiet vairāk par studentu tiesībām un viņiem izvirzītajām prasībām.

Lai saglabātu tiesības dzīvot jaunajā valstī līdz pat arodmācību beigām, jums ir jāreģistrējas šīs valsts iestādēs kā darba meklētājam. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri bez darba palikuši pēc pašu iniciatīvas.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: