Pēdējā pārbaude: 08/02/2019

Jūsu dzīvesbiedrs un bērni no ārpussavienības valsts

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Esat ES pilsonis un pārceļaties uz citu ES valsti, lai tur dzīvotu, strādātu vai studētu? Pateicoties ES noteikumiem, ģimenes apvienošanās kļūst vieglāka. Šajā lapā uzzināsiet, kā jūsu dzīvesbiedrs, jūsu bērni un mazbērni var jums pievienoties, pat ja viņi nav ES pilsoņi.

Tomēr, ja esat ES pilsonis un nekad neesat dzīvojis citā ES valstī, piemēro tikai valstu noteikumus.

Ja esat noslēdzis viendzimuma laulību un pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī, jūsu uzņēmējvalstij ir jāatzīst jūsu laulātā uzturēšanās tiesības. Šis noteikums piemērojams arī tad, ja uzņēmējvalstī viendzimuma laulības nav atzītas.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Jūsu dzīvesbiedrs, jūsu bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī. Ja viņi pie jums paliek ne ilgāk par 3 mēnešiem, viņiem ir vajadzīga tikai derīga pase un – atkarībā no viņu izcelsmes valsts – iebraukšanas vīza.

Uzziniet vairāk par iebraukšanas vīzu prasībām un atbrīvojumiem.

Pirms aizbraukšanas noskaidrojiet tās valsts konsulātā, uz kuru dodaties, vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, būs nepieciešama iebraukšanas vīza un, vajadzības gadījumā, cik ātri to varēs saņemt.

Paziņošana par ierašanos

Dažās ES valstīs attiecībā uz jūsu dzīvesbiedru, bērniem un mazbērniem, kuriem nav ES pilsonības, tiek prasīts, lai saprātīgā laika posmā pēc atbraukšanas kompetentajās iestādēs tiktu paziņots par ierašanos valstī. Tiem, kuri neievēro šo noteikumu, iespējams, būs jāmaksā sods.

Pirms dodaties uz jūs uzņemošo valsti, noskaidrojiet valsts iestādēs attiecīgos termiņus un nosacījumus, kas piemērojami paziņošanai par ierašanos.

Jūsu dzīvesbiedram, bērniem un mazbērniem vienmēr līdzi ir jābūt pasei.

Pretējā gadījumā dažās ES valstīs viņiem var uzlikt naudas sodu vai viņus var uz laiku aizturēt, bet viņiem nevar likt atgriezties viņu izcelsmes valstī tikai šī iemesla dēļ.

Pret visiem vienāda attieksme

Viņu uzturēšanās laikā attieksmei pret dzīvesbiedru, jūsu bērniem un mazbērniem ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darbu, algu, darbā iekārtošanās iespējām un reģistrēšanos skolā.

Pat ja viņi tur uzturas kā tūristi, no viņiem nevar prasīt, lai viņi maksā vairāk, piemēram, par muzeju apmeklējumu vai transporta biļetēm.

Šim noteikumam ir izņēmums: ja esat pensionārs, dažas ES dalībvalstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt ieņēmumu pabalstu pirmajos 3 jūsu uzturēšanās mēnešos.

Izraidīšana

Izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var nolemt izraidīt jūsu dzīvesbiedru, bērnus vai mazbērnus, kam nav ES pilsonības, sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības vai sabiedrības veselības aizsardzības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu viņiem jādara zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja strādājat

Ja strādājat citā valstī par atalgojumu, kā pašnodarbināta persona vai kā uz laiku darbam ārzemēs norīkota persona, jūsu dzīvesbiedrs, bērni vai mazbērni, kuriem nav ES pilsonības, var palikt tur kopā ar jums, un viņiem nav jāizpilda nekādi citi nosacījumi.

Ja esat pensionārs

Ja esat pensionārs un dzīvojat citā ES valstī, jūsu dzīvesbiedrs, bērni un mazbērni, kuriem nav ES pilsonības, var dzīvot ar jums, ja jums un jūsu ģimenei ir:

Ja esat students

Ja esat students un dzīvojat citā ES dalībvalstī, jūsu dzīvesbiedrs, jūsu apgādībā esošie bērni un mazbērni var dzīvot kopā ar jums ar nosacījumu, ka:

Uzturēšanās atļauja

Trīs mēnešu laikā pēc ierašanās jūsu dzīvesbiedram, bērniem un mazbērniem, kam nav ES pilsonības, jāvēršas uzņemošās valsts iestādēs (parasti pilsētas domē vai policijā), lai saņemtu uzturēšanās atļauju.

saņemt uzturēšanās atļauju jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības.

Pret visiem vienāda attieksme

Laikā, kamēr jūsu dzīvesbiedrs, bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, uzturas jūs uzņemošajā valstī, attieksmei pret viņiem ir jābūt tādai pašai kā pret šīs valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, atalgojumu, atvieglojumiem, kas sekmē darba iegūšanu, un reģistrēšanos skolā.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūsu dzīvesbiedrs, jūsu bērni un mazbērni drīkst dzīvot ar jums ārzemēs, ja vien viņi izpilda uzturēšanās nosacījumus. Pretējā gadījumā valsts iestādes var noteikt, ka viņiem valsts ir jāatstāj.

Dažos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var nolemt, ka viņi ir jāizraida sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka viņi rada nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jādara viņiem zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

Piemērs no dzīves

Irina ir Vācijas pilsone un dzīvo Īrijā. Viņas māte, Krievijas pilsone, iesniedza pieteikumu, lai viņai izsniegtu uzturēšanās atļauju (šajā nolūkā viņai vajadzēja iesniegt pasi).

Īrijas iestādes paskaidroja Irinai, ka uzturēšanās atļaujas kārtošana varētu prasīt pat gadu. Irinas māte raizējās, ka, nesaņemot atpakaļ pasi, viņa nevarēs Ziemassvētkos aizbraukt uz Krieviju vai no turienes atgriezties Īrijā.

Patiesībā ģimenes locekļu, kuri nav ES pilsoņi, uzturēšanās tiesības paredz to, ka Īrijas iestādēm jāizsniedz uzturēšanās atļauja 6 mēnešu laikā, turklāt nepaturot pasi.

Nāve

Ja esat legāli dzīvojis kādā citā ES valstī un nomiris tur, neiegūstot pastāvīgas uzturēšanās tiesības šajā valstī, jūsu ģimenes locekļi un partneris, kuriem nav ES pilsonības, var tur palikt, ja viņi pirms jūsu nāves tur ir nodzīvojuši vismaz gadu.

Lai jūsu ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības, varētu palikt valstī, viņiem tostarp arī jāizpilda tie paši uzturēšanās nosacījumi, kuri attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Laulības šķiršana

Ja šķiraties, iekams ir iegūtas pastāvīgas uzturēšanās tiesības jūs uzņemošajā valstī (parasti tādas iegūst, kad valstī nodzīvoti 5 gadi), jūsu dzīvesbiedrs, bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, var palikt šajā valstī,

Lai jūsu ģimenes locekļi, kam nav ES pilsonības, varētu palikt valstī, viņiem tostarp arī jāizpilda tie paši uzturēšanās nosacījumi, kuri attiecas uz ES pilsoņiem.

Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes:

Pastāvīga uzturēšanās

Jūsu dzīvesbiedrs, jūsu bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, iegūst pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja viņi ir likumīgi nodzīvojuši uzņēmējā valstī vismaz 5 gadus pēc kārtas.

Tad viņi var uzturēties valstī tik ilgi, cik vēlas, pat ja viņi nestrādā un viņiem vajadzīgs ienākumu pabalsts. Viņi bauda tādas pašas tiesības, saņem tādus pašus pabalstus un priekšrocības kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Viņu uzturēšanās nepārtrauktību neskar:

Viņi var pazaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja uzturas ārpus valsts ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Nāve

Ja strādājāt par atalgojumu vai kā pašnodarbināta persona citā ES valstī un nomirstat, neieguvis pastāvīgas uzturēšanās tiesības šajā valstī, jūsu dzīvesbiedrs, bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, var uzturēties pastāvīgi:

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Te uzzināsiet, kā iegūt pastāvīgas uzturēšanās atļauju, lai apliecinātu jūsu ģimenes locekļu tiesības uzturēties bez nosacījumiem.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūsu dzīvesbiedrs, bērni un mazbērni, kam nav ES pilsonības, drīkst dzīvot kopā ar jums citā ES valstī, ja vien viņi izpilda uzturēšanās nosacījumus. Pretējā gadījumā valsts iestādes var noteikt, ka viņiem valsts ir jāatstāj.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos tās var nolemt, ka viņi ir jāizraida sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības interesēs, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka viņi rada īpaši nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par izraidīšanu jādara viņiem zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam viņi šo lēmumu var pārsūdzēt.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: