Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude : 04/09/2018

Piekļuve energopakalpojumiem un to izmantošana

Elektroenerģijas pieslēgums

Eiropas Savienībā jums ir tiesības uz mājokļa pieslēgumu vietējam elektroenerģijas tīklam un saņemt elektroenerģijas piegādi (ar gāzi ir savādāk). Pieslēgumu nodrošina tīkla operators, kam uzticēta enerģētikas infrastruktūras izmantošana jūsu rajonā (katram vietējam tīklam ir tikai viens operators).

Konkrētos pieslēguma noteikumus un tarifus var noskaidrot savas valsts regulatīvajā iestādēen .

Šai iestādei arī jāuzrauga, vai vietējā tīkla operatori gādā par vietējās infrastruktūras pienācīgu darbību.

Piemērs no dzīves

Džeks pārcēlās uz dzīvi dziļos Skotijas laukos un vēlējās savā jaunajā mājā elektroenerģijas pieslēgumu. Kad vairāki uzņēmumi atteicās, jo viņu tīklā šī teritorija neietilpst, viņš beidzot no savas valsts regulatīvās iestādes uzzināja, kas šo pakalpojumu sniedz Skotijā. Viņš sazinājās ar šo uzņēmumu, un tas viņa māju pieslēdza elektrotīklam.

Neaizsargātie patērētāji

Ja esat grūtā situācijā (piemēram, nav pienācīgas infrastruktūras vai nespējat samaksāt elektrības rēķinus), jūs nedrīkst atvienot no elektrotīkla un jums var būt tiesības uz pabalstu, lai varētu saņemt nepieciešamo elektroenerģijas piegādi. Jūsu valsts vienotajā kontaktpunktāen jums paskaidros, kādos gadījumos jums ir tiesības uz šādu atbalstu un kādi pasākumi ir veikti, lai jums palīdzētu.

Enerģijas piegādātāja izvēle

Eiropas Savienībā varat brīvi izvēlēties savu enerģijas piegādātāju no visiem ES elektroenerģijas un gāzes piegādātājiem, kuri savus pakalpojumus piedāvā jūsu teritorijā.

Varat izvēlēties elektroenerģijas vai gāzes piegādātāju, kas reģistrēts citā dalībvalstī, ja vien šis piegādātājs piedāvā pakalpojumus arī jūsu teritorijā un piekrīt ar jums slēgt līgumu.

Jānošķir ES piegādātājs no tīkla operatora. Patērētāji savā teritorijā var izvēlēties piegādātāju, bet ne tīkla operatoru. Tīkla operators pats nevar piedāvāt energoapgādi. Dažkārt tīkla operators ietilpst lielākā uzņēmumā, kurš piedāvā energoapgādi. Tomēr tādā gadījumā šim tīkla operatoram ir jābūt ar citu vizuālo identitāti, lai viņu nevarētu sajaukt ar uzņēmumu, kurš nodarbojas tikai ar energoapgādi.

Enerģijas piegādātāja maiņa

Ja nolemjat mainīt savu gāzes vai elektroenerģijas piegādātāju, jums par to nav jāmaksā. Jūsu teritorijas tīkla operatoram maiņa jānodrošina 3 nedēļu laikā, ja vien jūs ievērojat sākotnējā līguma noteikumus (piemēram, uzteikuma termiņu, nolīgto minimālo līguma ilgumu). Piegādātāji nedrīkst uzlikt nesamērīgas saistības, kas atturētu patērētājus no piegādātāja maiņas.

Ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc piegādātāja maiņas jums no iepriekšējā piedāvātāja jāsaņem paziņojums par pieslēguma pārtraukšanas vai pēdējais rēķins.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Prasiet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas patērētāju centrāen

Ikkondividi din il-paġna: