Pēdējā pārbaude : 06/09/2018

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
 • ES publikācijas par "Brexit"
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Tas, kurā valstī esat apdrošināts, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts gādā par jūsu sociālo apdrošināšanu.

Ja strādājat vai dzīvojat citā ES valstī, par jūsu sociālo nodrošinājumu atbild vai nu jūsu izcelsmes valsts, vai uzņēmējvalsts. Jebkurā gadījumā jums būs jānokārto formalitātes, lai parūpētos par sociālās apdrošināšanas segumu pēc pārcelšanās uz jauno valsti.

Lai nerastos lieli sarežģījumi un pārpratumi, painteresējieties, kāds sociālais nodrošinājums ir uzņēmējvalstī.

Kā rīkoties

Ja jūs dzīvojat un strādājat ārzemēs

Ja esat migrējošs darba ņēmējs ES (pašnodarbināts vai pie darba devēja strādājošs), jums jāreģistrējas uzņēmējvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Tad jūs un jūsu apgādājamie tiks apdrošināti šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Pabalstus(slimības, ģimenes, bezdarbnieka, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, apbedīšanas pabalstu, kā arī pensijas, tostarp priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar vietējiem likumiem.

Sociālās apdrošināšanas stāžs

Daudzās valstīs tiesības uz pabalstiem var būt atkarīgas no tā, cik ilgi esat veicis apdrošināšanas iemaksas.

Valstij, kurā lūdzat pabalstu, jāņem vērā visi periodi, kurus esat nostrādājis, vai visas iemaksas, kuras esat veicis citās ES valstīs, it kā jūs visu laiku būtu bijis apdrošināts attiecīgajā valstī.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs

Pabalstu saņemšanai svarīgi ir visi ES nostrādātie periodi

Poliete Anja 6 gadus nostrādāja Polijā un tad pārcēlās uz Vāciju, kur nostrādāja 2 gadus.

Tad viņa autoavārijas dēļ zaudēja spējas pārvietoties, tāpēc lūdza invaliditātes pensiju gan Polijā, gan arī Vācijā.

Vācijas iestādes viņas iesniegumu noraidīja, jo viņa tur nebija nostrādājusi 5 gadus (minimālais periods Vācijas invaliditātes pensijas saņemšanai).

Tomēr, aprēķinot Anjas darba stāžu, iestādēm vajadzēja pieskaitīt arī Polijā nostrādāto laiku. Tad kopā sanāktu 8 gadi – krietni vairāk par Vācijā spēkā esošo minimālo periodu.

Tātad Anjai faktiski bija tiesības uz invaliditātes pensiju gan Vācijā, gan arī Polijā, un katrai valstij bija jāmaksā daļa, kas ir proporcionāla gadu skaitam, ko Anja tur nostrādājusi.

Jūs esat uz laiku norīkots darbā uz citu ES valsti (< 2 gadi)

Ja esat uz ārzemēm norīkots darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, jūs varat īslaicīgi strādāt citā ES valstī, saglabājot piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, – taču ne ilgāk kā 2 gadus.

Tas neietekmē jūsu vai jūsu ģimenes sociālā nodrošinājuma tiesības uz veselības aprūpi, ģimenes pabalstiem, invaliditātes vai vecuma pensiju u.c.

Lai varētu izmantot veselības aprūpes pakalpojumus, pieprasiet EVAK karti

Sagādājiet sev Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai varētu izmantot veselības aprūpes pakalpojumus valstī, uz kuru esat norīkots darbā. EVAK karti jums izsniegs izcelsmes valsts veselības aprūpes pārvaldes iestāde vai sociālā nodrošinājuma iestāde.

Ja pārceļaties uz dzīvi uzņēmējvalstī, pieprasiet izcelsmes valsts veselības aprūpes pārvaldes iestādē S1 veidlapu. Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu uzņēmējvalsts veselības aprūpes pārvaldes iestādē.

Lai saglabātu piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, jums ir vajadzīga A1 veidlapa

Tā pierāda, ka jums izcelsmes valstī saglabājas apdrošināšanas segums, kamēr uzturaties ārzemēs, – uz laiku līdz 2 gadiem.

 • Ja esat darba ņēmējs, parūpējieties par to, lai darba devējs jums izsniedz A1 veidlapu.
 • Ja esat pašnodarbināta persona, pieprasiet A1 veidlapu savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma iestādēpdfen , kurā esat reģistrējies. Lai iegūtu šo veidlapu, jums ir jāpierāda, ka darbības, kuras plānojat veikt ārzemēs, ir līdzīgas tām, kuras veicāt savā izcelsmes valstī.

Kamēr uzturaties ārzemēs, jums A1 veidlapa pēc pieprasījuma jāuzrāda atbildīgajiem dienestiem. Pretējā gadījumā jums, iespējams, nāksies veikt sociālās iemaksas uzņēmējvalstī. Ja ārzemēs darba inspekcija objektā pārbauda jūsu lietu un jums ir derīga A1 veidlapa, uzņēmējvalstij tā ir jāatzīst.

Piemērs

Uzņēmējvalstij ir jāatzīst derīga A1 veidlapa.

Alans no Čehijas ir pašnodarbināts celtnieks, kurš devies strādāt uz Īriju. Būvlaukumā, kurā viņš strādāja, ieradās inspektori, kuri apšaubīja Alana A1 veidlapas derīgumu un uzstāja, ka Alanam jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas Īrijā.

Tomēr Īrijas iestādes nav tiesīgas spriest, vai Alans ir likumīgi norīkots darba ņēmējs. Tikai viņa izcelsmes valsts, kurā viņš strādāja pirms norīkojuma uz ārzemēm un kurā viņš atgriezīsies pēc tā beigām, var atzīt Alana A1 veidlapu par nederīgu.

Īrijas iestādēm nedrīkst būt iebildumi pret to, ka Alans neveic sociālās iemaksas Īrijā.

Vai drīkstat palikt ilgāk nekā 2 gadus?

Dažos izņēmuma gadījumos jūsu darba devējs var lūgt, lai pagarina jūsu sākotnējo norīkojumu, līdz būs pabeigts plānotais darbs:

 • ja kļūst skaidrs, ka jūsu darbu nav iespējams pabeigt plānoto 24 mēnešu laikā neparedzētu apstākļu dēļ, kas darbu aizkavē (piemēram, dabas katastrofa, aizkavējusies piegāde u.tml.);
 • ja pāris mēnešus esat nopietni slims.

Šādos gadījumos jūs varat pieprasīt izņēmumu, lai jums ļauj saglabāt piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai uz visu norīkojuma laiku. Lai saņemtu pagarinājumu, jums vēl pirms norīkojuma sākotnējā perioda beigām ir jāvēršas iestādē, kura jums izsniedza A1 veidlapu.

Izņēmumus izskata katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi. Lai to izņēmumu atļautu, ir jāpanāk abu iesaistīto valstu iestāžu vienošanās: gan izcelsmes valsts, gan uzņēmējvalsts. Izņēmumi ir spēkā tikai kādu konkrētu periodu, un lūgums izdarīt izņēmumu ir jāiesniedz pirms norīkojuma termiņa beigām.

Visos pārējos gadījumos, ja turpināt strādāt ārzemēs ilgāk par 2 gadiem un jums nav piešķirts izņēmums, jums būs jāpāriet uz vietējo sociālā nodrošinājuma sistēmu un jāveic iemaksas jaunajā valstī.

Ja tad, kad ir pagājis atļautais 24 mēnešu periods, nevēlaties pāriet uz citu sistēmu, jums ir jāpārtrauc darbs vismaz uz 2 mēnešiem.

Jūs esat uz citu ES valsti norīkots ierēdnis

Ja esat valsts ierēdnis, kas norīkots strādāt citā ES valstī (vēstniecībā, konsulātā vai citā oficiālā iestādē ārvalstī), jūs būsit apdrošināts savas piederības valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Pabalstus(slimības, ģimenes, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, apbedīšanas pabalstus un pensijas, tostarp priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar jūsu izcelsmes valsts likumiem.

Ja norīkojuma laikā darbu zaudējat, ir spēkā citi noteikumi.

Jūs strādājat vienā, bet dzīvojat citā ES valstī (esat pārrobežu darba ņēmējs)

Ja regulāri šķērsojat robežu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais:

 • jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas un esat apdrošināts tajā ES valstī, kurā strādājat,
 • taču medicīnisko aprūpi varat saņemt valstī, kurā dzīvojat,
 • darba zaudēšanas gadījumā pabalsti jāpieprasa tajā valstī, kurā dzīvojat.

Īpaši noteikumi attiecas uz veselības aprūpi un bezdarbu. Pārliecinieties, ka jums ir skaidrs, kā jūsu situācija ietekmē jūsu tiesības uz pensiju un jūsu ģimenes pabalstus.

Piemērs

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas tikai tajā valstī, kur strādājat

Balāžs kādreiz dzīvoja Ungārijā un strādāja Austrijā. Tolaik viņš iemaksas veica Austrijā. Taču Ungārijas iestādes tagad apgalvo, ka viņam iemaksas esot vajadzējis veikt Ungārijā.

Pārrobežu darba ņēmēji ES tiek apdrošināti tikai vienas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā – valstī, kurā viņi strādā. Ungārijas iestāžu prasība ir nepamatota.

Jūs strādājat vairāk nekā vienā valstī

Ja jūs strādājat vairāk nekā vienā ES valstī, vērā ņemamu profesionālās darbības daļu veicot savas dzīvesvietas valstī, tad pamatnoteikums ir tāds, ka esat piederīgs dzīvesvietas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

Vērā ņemama daļa nozīmē vismaz 25 % darba laika un/vai ienākumu.  Ja esat pašnodarbināta persona, svarīgi faktori šajā aprēķinā varētu būt arī apgrozījums un sniegto pakalpojumu skaits.

Īpaši gadījumi

Jūs...

Atbildīgā valsts

Esat darba attiecībās, bet dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

kur atrodas darba devēja galvenais birojs vai uzņēmums

Strādājat pie diviem darba devējiem, kuru galvenie biroji atrodas divās dažādās valstīs – viens jūsu dzīvesvietas valstī, bet otrs ārpus tās –, taču dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

kur atrodas jūsu darba devēja galvenais birojs vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta (un tā nav jūsu dzīvesvietas valsts)

Strādājat pie diviem darba devējiem, kuru galvenie biroji atrodas divās dažādās valstīs ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, un dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

jūsu dzīvesvietas valsts

Esat pašnodarbināta persona un neveicat vērā ņemamu darbību savā dzīvesvietas valstī

kur atrodas jūsu darbību interešu centrs

Strādājat vienā valstī, bet citā valstī skaitāties pašnodarbināta persona

kur strādājat

Jūs meklējat darbu

Saņemat bezdarbnieka pabalstu?

Ja bezdarbnieka pabalstu saņemat no ES valsts, kurā palikāt bez darba, tad došanās uz ārzemēm darba meklējumos neietekmēs jūsu (un jūsu ģimenes) tiesības, kas saistītas ar veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstu, invaliditātes un vecuma pensiju u.tml.

Lai jums un jūsu ģimenei būtu veselības apdrošināšana, kamēr īslaicīgi uzturaties ārzemēs, neaizmirstiet izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Kolīdz būsit atradis darbu, uz jums var attiekties citi sociālā nodrošinājuma noteikumi.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi ir jūsu valstī

Bezdarbnieka pabalstu nesaņemat?

Ja nesaņemat pabalstu no tās ES valsts, kurā kļuvāt bezdarbnieks, un dodaties uz citu valsti, lai tur meklētu darbu, sociālā nodrošinājuma iestādes izlems, kuras valsts sistēma būs atbildīga par jūsu sociālo apdrošināšanu (veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstiem u.c.).

Sociālā nodrošinājuma iestādes to nosaka pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, pēc:

 • uzturēšanās ilguma,
 • ģimenes stāvokļa un ģimenes saitēm,
 • mājokļa atrašanās vietas,
 • pēdējās profesionālās vai bezpeļņas darbības vietas,
 • profesionālās darbības veida,
 • pēc tā, kuras valsts nodokļu rezidents esat.

Valsts, kas ir atbildīga par jūsu sociālo nodrošinājumu, var noteikt, ka jūsu tiesības uz pabalstiem ir atkarīgas no tā, cik ilgi iepriekš esat veicis iemaksas. Tai tomēr ir jāņem vērā visi periodi, kad esat strādājis vai veicis iemaksas citās ES valstīs tā, it kā jūs visu laiku būtu bijis piederīgs tikai šīs valsts sistēmai.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ja esat atbraucis uz citu ES valsti kā darba meklētājs, jums ir tiesības uzturēties šajā valstī darba meklēšanas nolūkā uz laiku līdz 6 mēnešiem – vai ilgāk, ja varat pierādīt, ka turpināt meklēt darbu un jums ir labas izredzes to dabūt.

Tāpēc noteikti saglabājietšādu dokumentu kopijas:

 • vēstules, ar kurām piesakāties darbā,
 • uzaicinājumus uz darba intervijām,
 • visas atbildes, ko esat saņēmis.

ES noteikumi jūsu jaunajai mītnes valstij neuzliek par pienākumu piešķirt pabalstu vai cita veida sociālu palīdzību darba meklētājiem, kuri attiecīgajā valstī darbu meklē pirmo reizi.

Piemērs

Noskaidrojiet, vai jaunajā mītnes valstī jums pienākas ienākumu atbalsts kā darba meklētājam

Vācietis Bjerns savu bezdarbnieka pabalstu no Vācijas saņēma Beļģijā. Kad beidzās viņa U2 veidlapas (agrākā E 303 veidlapa) derīguma termiņš, Bjerns nolēma palikt Beļģijā un lūgt ienākumu atbalstu tur.

Tomēr Beļģijas iestādes viņa lūgumu noraidīja. Saskaņā ar Beļģijas likumiem Bjernam nav tiesību uz ienākumu atbalstu Beļģijā, jo viņš šajā valstī nekad nav strādājis.

ES noteikumi neparedz, ka jums automātiski pienākas ienākumu atbalsts (vai līdzīga palīdzība) kā darba meklētājam, kurš pirmo reizi darbu meklē citā ES valstī. Tomēr iespējams, ka jums tas pienākas saskaņā ar valsts noteikumiem, tāpēc allaž ir vērts to noskaidrot vietējās iestādēs.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: