Pēdējā pārbaude: 19/01/2023

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Tas, kurā valstī esat apdrošināts, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts gādā par jūsu sociālo apdrošināšanu.

Ja strādājat vai dzīvojat citā ES valstī, par jūsu sociālo nodrošinājumu atbild vai nu jūsu izcelsmes valsts, vai uzņēmējvalsts. Jebkurā gadījumā jums būs jānokārto formalitātes, lai parūpētos par sociālās apdrošināšanas segumu pēc pārcelšanās uz jauno valsti.

Lai nerastos lieli sarežģījumi un pārpratumi, painteresējieties, kāds sociālais nodrošinājums ir uzņēmējvalstī.

Kā rīkoties

Ja jūs dzīvojat un strādājat ārzemēs

Ja esat migrējošs darba ņēmējs ES (pašnodarbināts vai pie darba devēja strādājošs), jums jāreģistrējas uzņēmējvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Tad jūs un jūsu apgādājamie tiks apdrošināti šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Pabalstus(slimības, ģimenes, bezdarbnieka, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, apbedīšanas pabalstu, kā arī pensijas, tostarp priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar vietējiem likumiem.

Sociālās apdrošināšanas stāžs

Daudzās valstīs tiesības uz pabalstiem var būt atkarīgas no tā, cik ilgi esat veicis apdrošināšanas iemaksas.

Valstij, kurā lūdzat pabalstu, jāņem vērā visi periodi, kurus esat nostrādājis, vai visas iemaksas, kuras esat veicis citās ES valstīs, it kā jūs visu laiku būtu bijis apdrošināts attiecīgajā valstī.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs

Pabalstu saņemšanai svarīgi ir visi ES nostrādātie periodi

Poliete Anja 6 gadus nostrādāja Polijā un tad pārcēlās uz Vāciju, kur nostrādāja 2 gadus.

Tad viņa autoavārijas dēļ zaudēja spējas pārvietoties, tāpēc lūdza invaliditātes pensiju gan Polijā, gan arī Vācijā.

Vācijas iestādes viņas iesniegumu noraidīja, jo viņa tur nebija nostrādājusi 5 gadus (minimālais periods Vācijas invaliditātes pensijas saņemšanai).

Tomēr, aprēķinot Anjas darba stāžu, iestādēm vajadzēja pieskaitīt arī Polijā nostrādāto laiku. Tad kopā sanāktu 8 gadi – krietni vairāk par Vācijā spēkā esošo minimālo periodu.

Tātad Anjai faktiski bija tiesības uz invaliditātes pensiju gan Vācijā, gan arī Polijā, un katrai valstij bija jāmaksā daļa, kas ir proporcionāla gadu skaitam, ko Anja tur nostrādājusi.

Ja uz īsu laiku esat norīkots darbā uz ārzemēm

Ja esat darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, jūs varat īslaicīgi strādāt citā ES valstīnorīkots darbinieks, saglabājot piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

Tas neietekmē jūsu vai jūsu ģimenes sociālā nodrošinājuma tiesības uz veselības aprūpi, ģimenes pabalstiem, invaliditātes vai vecuma pensiju.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Sagādājiet sev Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai varētu izmantot veselības aprūpes pakalpojumus valstī, uz kuru esat norīkots darbā. EVAK karti jums izsniegs izcelsmes valsts veselības aprūpes pārvaldes iestāde vai sociālā nodrošinājuma iestāde.

Tomēr tad, ja pārceļaties uz dzīvi uzņēmējvalstī, jums vai jūsu darba devējam ir jāsazinās ar izcelsmes valsts iestādēm, kas atbild par veselības aprūpi, un jāpieprasa veidlapa, kuru sauc par portatīvo dokumentu S1 en PDF dokuments. Pēc ierašanās uzņēmējvalstī reģistrējiet portatīvo dokumentu S1 šīs valsts iestādēs, kuru kompetencē ir veselības aprūpe.

Piederības saglabāšana izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai

Portatīvais dokuments A1 pierāda, ka joprojām saglabājat piederību savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai arī laikā, kad esat norīkots strādāt citā ES valstī. Portatīvais dokuments A1 ir veidlapa, kuru izsniedz ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem. Ja jūsu norīkojums ir ilgāks, jūs vai jūsu darba devējs var lūgt, lai pagarina jūsu portatīvā dokumenta A1 derīguma termiņu. To pagarināt var tikai tad, ja jūsu izcelsmes valsts un uzņēmējvalsts par to savstarpēji vienojas.

Ja esat darba ņēmējs, gādājiet, lai jūsu darba devējs laicīgi informē jūsu uzņēmējvalsts sociālā nodrošinājuma iestādi un pieprasa portatīvo dokumentu A1.

Ja esat pašnodarbinātais, jums iepriekš ir jāinformē uzņēmējvalsts sociālā nodrošinājuma iestāde un jālūdz savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma iestādei en portatīvais dokuments A1. Lai jums būtu tiesības saņemt portatīvo dokumentu A1, jums ir jāpierāda, ka darbības, kuras plānojat veikt ārzemēs, ir līdzīgas tām, kuras veicāt savā izcelsmes valstī. Lai atbilstu šai prasībai, jums:

 • ir jābūt strādājušam kā pašnodarbinātai personai savā izcelsmes valstī. Prasītais pašnodarbinātības periods dažādās ES valstīs atšķiras, dažās pietiek pat ar diviem mēnešiem;
 • jāatbilst prasībām, lai varētu turpināt strādāt kā pašnodarbinātais pēc atgriešanās izcelsmes valstī.

Norīkojuma laikā jums ir jāspēj jebkurā brīdī uzrādīt portatīvo dokumentu A1. Piemēram, kad darba inspekcija veic pārbaudi objektā. Ja jums ir derīga A1 veidlapa, uzņēmējvalsts iestādēm ir tā jāatzīst.

Norīkojumi, kas ir ilgāki par 24 mēnešiem

Tā kā jūsu portatīvais dokuments A1 ir derīgs tikai 24 mēnešus, tad gadījumā, ja jūsu norīkojums citā ES valstī ir ilgāks par to, jums ir šādas iespējas:

 • pāriet uz uzņēmējvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmu un veikt iemaksas tajā vai
 • lūgt, lai jums ļauj saglabāt piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai (lai pagarina šāda seguma termiņu).

Šādu pagarinājumu piešķir tad, ja jūsu norīkojumā iesaistītās valstis ir savstarpēji par to vienojušās un ja pagarinājums ir jūsu interesēs. Lai lūgtu pagarinājumu, jums un jūsu darba devējam ir jāsazinās ar kompetento iestādi, kas izdevusi jūsu portatīvo dokumentu A1 (turklāt pirms ir beidzies dokumenta termiņš).

Kad atgriezīsieties valstī, kur strādājat parasti, jūs būsiet apdrošināts šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Jūs var norīkot darbā uz citu valsti, tomēr tikai tad, kad ir pagājis zināms laiks kopš jūsu atgriešanās izcelsmes valstī (daudzās ES valstīs divus mēnešus uzskata par pietiekami ilgu laiku).

Jūs esat uz citu ES valsti norīkots ierēdnis

Ja esat valsts ierēdnis, kas norīkots strādāt citā ES valstī (vēstniecībā, konsulātā vai citā oficiālā iestādē ārvalstī), jūs būsit apdrošināts savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā.

Pabalstus(slimības, ģimenes, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, apbedīšanas pabalstus un pensijas, tostarp priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar jūsu izcelsmes valsts likumiem.

Ja norīkojuma laikā darbu zaudējat, ir spēkā citi noteikumi.

Jūs strādājat vienā, bet dzīvojat citā ES valstī (esat pārrobežu darba ņēmējs)

Ja regulāri šķērsojat robežu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais:

 • jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas un esat apdrošināts tajā ES valstī, kurā strādājat,
 • taču medicīnisko aprūpi varat saņemt valstī, kurā dzīvojat,
 • darba zaudēšanas gadījumā pabalsti jāpieprasa tajā valstī, kurā dzīvojat.

Uzmanību

Īpaši noteikumi attiecas uz veselības aprūpi un bezdarbu. Pārliecinieties, ka jums ir skaidrs, kā jūsu situācija ietekmē jūsu tiesības uz pensiju un jūsu ģimenes pabalstus.

Piemērs

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas tikai tajā valstī, kur strādājat

Balāžs kādreiz dzīvoja Ungārijā un strādāja Austrijā. Tolaik viņš iemaksas veica Austrijā. Taču Ungārijas iestādes tagad apgalvo, ka viņam iemaksas esot vajadzējis veikt Ungārijā.

Pārrobežu darba ņēmēji ES tiek apdrošināti tikai vienas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā – valstī, kurā viņi strādā. Ungārijas iestāžu prasība ir nepamatota.

Jūs strādājat vairākās valstīs

Ja jūs strādājat vairāk nekā vienā ES valstī, vērā ņemamu profesionālās darbības daļu veicot savas dzīvesvietas valstī, tad pamatnoteikums ir tāds, ka esat piederīgs dzīvesvietas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

Uzmanību

Vērā ņemama daļa nozīmē vismaz 25 % darba laika un/vai ienākumu.  Ja esat pašnodarbināta persona, svarīgi faktori šajā aprēķinā varētu būt arī apgrozījums un sniegto pakalpojumu skaits.

Īpaši gadījumi

Jūs...

Atbildīgā valsts

Esat darba attiecībās, bet dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

kur atrodas darba devēja galvenais birojs vai uzņēmums

Strādājat pie diviem darba devējiem, kuru galvenie biroji atrodas divās dažādās valstīs – viens jūsu dzīvesvietas valstī, bet otrs ārpus tās –, taču dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

kur atrodas jūsu darba devēja galvenais birojs vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta (un tā nav jūsu dzīvesvietas valsts)

Strādājat pie diviem darba devējiem, kuru galvenie biroji atrodas divās dažādās valstīs ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, un dzīvesvietas valstī neveicat vērā ņemamu darbību

jūsu dzīvesvietas valsts

Esat pašnodarbināta persona un neveicat vērā ņemamu darbību savā dzīvesvietas valstī

kur atrodas jūsu darbību interešu centrs

Strādājat vienā valstī, bet citā valstī skaitāties pašnodarbināta persona

kur strādājat

Jūs meklējat darbu

Saņemat bezdarbnieka pabalstu?

Ja bezdarbnieka pabalstu saņemat no ES valsts, kurā palikāt bez darba, tad došanās uz ārzemēm darba meklējumos neietekmēs jūsu (un jūsu ģimenes) tiesības, kas saistītas ar veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstu, invaliditātes un vecuma pensiju u.tml.

Lai jums un jūsu ģimenei būtu veselības apdrošināšana, kamēr īslaicīgi uzturaties ārzemēs, neaizmirstiet izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).

Kolīdz būsit atradis darbu, uz jums var attiekties citi sociālā nodrošinājuma noteikumi.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi ir jūsu valstī

Bezdarbnieka pabalstu nesaņemat?

Ja nesaņemat pabalstu no tās ES valsts, kurā kļuvāt bezdarbnieks, un dodaties uz citu valsti, lai tur meklētu darbu, sociālā nodrošinājuma iestādes izlems, kuras valsts sistēma būs atbildīga par jūsu sociālo apdrošināšanu (veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstiem u.c.).

Sociālā nodrošinājuma iestādes to nosaka pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, pēc:

 • uzturēšanās ilguma,
 • ģimenes stāvokļa un ģimenes saitēm,
 • mājokļa atrašanās vietas,
 • pēdējās profesionālās vai bezpeļņas darbības vietas,
 • profesionālās darbības veida,
 • pēc tā, kuras valsts nodokļu rezidents esat.

Valsts, kas ir atbildīga par jūsu sociālo nodrošinājumu, var noteikt, ka jūsu tiesības uz pabalstiem ir atkarīgas no tā, cik ilgi iepriekš esat veicis iemaksas. Tai tomēr ir jāņem vērā visi periodi, kad esat strādājis vai veicis iemaksas citās ES valstīs tā, it kā jūs visu laiku būtu bijis piederīgs tikai šīs valsts sistēmai.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ja esat atbraucis uz citu ES valsti kā darba meklētājs, jums ir tiesības uzturēties šajā valstī darba meklēšanas nolūkā uz laiku līdz 6 mēnešiem – vai ilgāk, ja varat pierādīt, ka turpināt meklēt darbu un jums ir labas izredzes to dabūt.

Tāpēc noteikti saglabājietšādu dokumentu kopijas:

 • vēstules, ar kurām piesakāties darbā,
 • uzaicinājumus uz darba intervijām,
 • visas atbildes, ko esat saņēmis.

Uzmanību

ES noteikumi jūsu jaunajai mītnes valstij neuzliek par pienākumu piešķirt pabalstu vai cita veida sociālu palīdzību darba meklētājiem, kuri attiecīgajā valstī darbu meklē pirmo reizi.

Piemērs

Noskaidrojiet, vai jaunajā mītnes valstī jums pienākas ienākumu atbalsts kā darba meklētājam

Vācietis Bjerns savu bezdarbnieka pabalstu no Vācijas saņēma Beļģijā. Kad beidzās viņa U2 veidlapas (agrākā E 303 veidlapa) derīguma termiņš, Bjerns nolēma palikt Beļģijā un lūgt ienākumu atbalstu tur.

Tomēr Beļģijas iestādes viņa lūgumu noraidīja. Saskaņā ar Beļģijas likumiem Bjernam nav tiesību uz ienākumu atbalstu Beļģijā, jo viņš šajā valstī nekad nav strādājis.

ES noteikumi neparedz, ka jums automātiski pienākas ienākumu atbalsts (vai līdzīga palīdzība) kā darba meklētājam, kurš pirmo reizi darbu meklē citā ES valstī. Tomēr iespējams, ka jums tas pienākas saskaņā ar valsts noteikumiem, tāpēc allaž ir vērts to noskaidrot vietējās iestādēs.

Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm

Izvēlieties valsti

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: