Pēdējā pārbaude: 20/05/2019

Akcīzes nodokļa maksāšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Pārdošana citam uzņēmumam

Kad akcīzes nodoklis ir jāmaksā?

Ir jānošķir brīdis, kad precei tiek piemērots akcīzes nodoklis, no brīža, kad šis nodoklis ir jāsamaksā.

Parasti akcīzes nodoklis precēm tiek piemērots uzreiz pēc izgatavošanas vai ievešanas Eiropas Savienībā.

Taču faktiski šis nodoklis var tikt atlikts, un tas nav jāmaksā, līdz prece tiek "nodota patēriņam". Tas ir brīdis, kad uz precēm vairs neattiecas atliktās nodokļa maksāšanas režīms. Ievērojiet, ka akcīzes preces drīkst uzglabāt un pārvietot, nemaksājot akcīzes nodokli (atliktās maksāšanas režīmā), tikai tad, ja no attiecīgās valstsfrdeen ir saņemta īpaša atļauja.

Ja neparedzētu iemeslu vai dabas katastrofas dēļ akcīzes preces ir iznīcinātas vai pazaudētas, iekams tās ir nodotas patēriņam, akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

Kas maksā akcīzes nodokli?

Akcīzes nodokli maksā:

Preču vešana uz dažādām ES valstīm, nemaksājot nodokli

Lai pārdevējs varētu transportēt preces, turpinot izmantot iespēju atlikt akcīzes nodokļa maksāšanu (nodokli maksās pircējs galamērķa valstī pēc šīs valsts likmēm), jāievēro turpmāk aprakstītie noteikumi.

Noteikums Nr. 1: garantija pārvadāšanas riskam

ES valsts, no kuras tiek nosūtītas akcīzes preces, nosaka, ka tām nepieciešama visā ES derīga garantija pret pārvadāšanas risku.

Šo garantiju var sniegt arī pats pārdevējs (noliktavas turētājs vai reģistrēts nosūtītājs), transportētājs vai pircējs. Viņi var arī sniegt kopīgu garantiju.

ES valsts, no kuras preces nosūta, var šo prasību atcelt, ja preces tiek pārvadātas vienīgi valsts robežās.

Garantija nav nepieciešama arī energoproduktu pārvietošanai Eiropas Savienībā, ja vien pārvietošana notiek pa jūru vai nostiprinātiem cauruļvadiem un attiecīgās ES valstis par to ir vienojušās.

Noteikums Nr. 2: elektronisks administratīvais dokuments (e–AD)

Papildus garantijai jums jāaizsūta arī elektronisks administratīvais dokuments (e–AD) savas valsts atbildīgajai iestādei, izmantojot Akcīzes preču aprites un kontroles sistēmu (EMCS)frdeen.

Šī iestāde:

  • pārbauda e–AD datus (piemēram, pārdevēja un pircēja akcīzes licences numuru) un piešķir administratīvu atsauces kodu;
  • pārsūta e–AD attiecīgajai iestādei pircēja ES dalībvalstī (kas to pārsūta pircējam).

Pirms transportēšanas šis e–AD kopā ar administratīvo atsauces kodu ir jāizdrukā un jāiedod transporta uzņēmumam.

Jebkurā brīdī pirms transportēšanas sākuma jūs varat e–AD anulēt. Turklāt tās laikā EMCS sistēmā var mainīt galamērķi.

Ja EMCS sistēma nav pieejama, preces tik un tā drīkst transportēt, nemaksājot akcīzes nodokli, ja:

  • tām ir pievienots papīra dokuments, kurā ir tie paši dati, kas minēti e–AD;
  • jūs par to informējat nosūtīšanas valsts atbildīgo iestādi. Dažas valstis uzstāj, ka komersantam pirms aizbraukšanas jāsaņem atļauja.

Noteikums Nr. 3: preču saņemšana

Pircējam ir 5 darba dienas laika, lai EMCS sistēmā apstiprinātu preču saņemšanu. Tad:

  • atbildīgā iestāde ES galamērķa valstī pārbauda apstiprinājuma pareizību;
  • tā reģistrē saņemšanas apliecinājumu un pārsūta to nosūtītāja valsts kompetentajai iestādei, kura to savukārt pārsūta pārdevējam.

Pēc šī apliecinājuma saņemšanas varat lūgt, lai atbrīvo jūsu garantiju.

Ja ievērosiet šos 3 noteikumus, jums kā pārdevējam akcīzes nodoklis par pārvietojamajām precēm nebūs jāmaksā.

Rūpīgi pārbaudiet saņemšanas apliecinājumā norādīto daudzumu, — jums nodoklis nav jāmaksā tikai par šo apstiprināto daudzumu.

Ja transportēšanas laikā kādas preces ir nozaudētas vai sabojātas un to apstiprina tās valsts iestādes, kur tas notika vai tika konstatēts, jūs dokumentā drīkstat atbilstoši mainīt saņemto un apstiprināto daudzumu.

Pārbaudiet darījumu partnera akcīzes licences numuru

Ja vēlaties noskaidrot, vai darījumu partnera akcīzes licences numurs ir derīgs, varat izmantot Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmu SEED .

Ja jūsu partnerim ir derīgs numurs, SEED sistēmā tiks parādītas visas preces, kuras tam ir atļauts tirgot.

Ja pārdodat privātiem klientiem

Ja pārdodat akcīzes preces tieši privātiem klientiem un pārdošana notiek jūsu valstī, jums akcīzes nodoklis būs jāiekasē atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajām likmēm.

Nav ierobežojumu tam, cik daudz privātpersonas drīkst pirkt un vest līdzi uz citām ES valstīm, ja vien iegādātās preces ir privātai lietošanai un nav tālākpārdošanai, izņemot jaunus transportlīdzekļus. Nodokļi (PVNdefren un akcīzedefren) būs iekļauti preču cenā dalībvalstī, kurā tos pārdod, un nekādus papildu nodokļus citās dalībvalstīs nav likt maksāt.

Tabaka un alkohols

Īpaši noteikumi attiecas uz dažām precēm, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis, piemēram, uz alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Ja privātpersona kādā dalībvalstī iegādājas šīs preces un ieved tos citā dalībvalstī, tad princips, ka akcīzes nodoklis nav jāmaksā galamērķa dalībvalstī, ir spēkā tikai tad, ja šīs preces:

Lai noteiktu, vai ceļotājs šīs preces ir nodomājis lietot pats, dalībvalstīm jāņem vērā visi attiecīgie faktori. Viens no faktoriem ir preču daudzums. Dalībvalstis var noteikt orientējošu daudzumu, kas rāda, cik daudz preču var uzskatīt par atbilstīgu ceļotāja privātam patēriņam. Maksimālais orientējošais daudzums

a) tabakas izstrādājumiem:

b) alkoholiskajiem dzērieniem:

Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ES valstis var ierobežot cigarešu skaitu, ko drīkst ievest no dažām citām ES valstīm, kuras vēl nepiemēro akcīzes nodokļa minimālo līmeni. Maksimālais cigarešu skaits nedrīkst būt mazāks par 300.

Patlaban Austrija, Dānija, Horvātija, Itālija, Īrija, Slovēnija, Vācija un Zviedrija piemēro šo lielāko ierobežojumu ceļotājiem, kuri ierodas no Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Ungārijas.

Pārdošana internetā un tālpārdošana

Ja preces privātiem klientiem pārdodat internetā, jums jāsamaksā akcīzes nodoklis atbilstoši tās valsts likmēm, kur šie klienti dzīvo.

Lielākajā daļā ES valstu ir obligāti jāieceļ nodokļu pārstāvis. Viens no viņa uzdevumiem ir jūsu uzdevumā maksāt akcīzes nodokli, ja šo darbību ir apstiprinājusi šīs valsts kompetentā iestādefrdeen.

Pirms preču nosūtīšanas:

Samaksātā nodokļa saņemšana atpakaļ

Ja par pārdotajām precēm akcīzes nodokli jau esat samaksājis savā valstī (lai nebūtu jāmaksā divreiz), šo summu varat saņemt atpakaļ. Šim nolūkam jums:

Tabakas izstrādājumi

No pārdevējiem, kas tabakas izstrādājumus pārdod internetā, dažas ES valstis var prasīt, lai:

Dalībvalstis var aizliegt tabakas izstrādājumu tālpārdošanu citu valstu patērētājiem.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: