Ostatnio sprawdzono: 06/03/2019

Zapłata podatku akcyzowego

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Sprzedaż innej firmie

Kiedy należy zapłacić podatek akcyzowy?

Istnieje zasadnicza różnica między okresem, kiedy produkt zaczyna podlegać akcyzie, a terminem jej zapłaty.

Większość produktów zaczyna podlegać akcyzie, gdy tylko zostaną wyprodukowane lub zaimportowanedo UE.

Ale w praktyce płatność akcyzy może być odroczona do momentu, gdy produkt zostanie „dopuszczony do konsumpcji". To znaczy wtedy, gdy produkty nie podlegają już przepisom o zawieszeniu poboru akcyzy. Pamiętaj, że aby móc produkować, składować lub przewozić towary podlegające akcyzie bez konieczności jej płacenia (w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy), niezbędne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia w odpowiednim krajufrdeen.

Jeśli produkty objęte akcyzą zostaną zniszczone lub utracone jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub katastrofy naturalnej, opłacenie akcyzy nie jest wymagane.

Kto płaci akcyzę?

Podatek akcyzowy opłaca:

Transport towarów do różnych krajów UE bez płacenia akcyzy

Abyś jako sprzedawca mógł przewozić towary z zachowaniem zawieszenia poboru akcyzy (czyli akcyzę będzie musiał zapłacić kupujący w kraju docelowym, zgodnie ze stawkami tego kraju), musisz przestrzegać poniższych zasad.

Zasada nr 1 – Gwarancja chroniąca przed zagrożeniami związanymi z transportem

Kraj UE, z którego wysyłane są towary, wymaga, by były one objęte gwarancją obejmującą ryzyko związane z przewozem, ważną w całej UE.

Gwarancji takiej może również udzielić sam sprzedawca (właściciel składu czy zarejestrowany wysyłający), może jej też udzielić przewoźnik lub kupujący – albo kilka różnych osób/podmiotów np. sprzedawca, przewoźnik czy kupujący.

Kraj UE, z którego towary są wysyłane, może odstąpić od tego wymogu, jeśli towary są przewożone wyłącznie na jego terytorium.

Gwarancja nie jest również potrzebna w przypadku przemieszczania produktów energetycznych w obrębie UE, pod warunkiem że ich przemieszczanie odbywa się drogą morską lub stałym rurociągiem oraz jeśli wyrażą na to zgodę zainteresowane państwa członkowskie.

Zasada nr 2 – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD)

Razem z gwarancją musisz też wysłać za pośrednictwem systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS)frdeen elektroniczny dokument administracyjny (e-AD) do odpowiedniego urzędu pobierającego akcyzę w Twoim kraju.

Urząd ten:

  • sprawdza, czy dane wpisane w dokumencie e-AD są ważne (np. numer zezwolenia akcyzowego sprzedawcy i kupującego), i podaje Ci jego administracyjny kod referencyjny
  • przesyła dokument e-AD do podobnego urzędu w kraju UE kupującego (urząd ten przesyła dokument kupującemu).

Przed przetransportowaniem towaru musisz wydrukować dokument e-AD z jego administracyjnym kodem referencyjnym i wręczyć go firmie przewozowej.

Dokument e-AD możesz anulować w każdej chwili przed rozpoczęciem przewozu. Podczas przewozu możesz również zmienić miejsce przeznaczenia za pośrednictwem systemu EMCS.

Jeśli system EMCS jest niedostępny, możesz mimo to przewieźć towary, nie płacąc akcyzy, jeśli:

  • załączysz do nich dokument w formie papierowej zawierający te same dane co e-AD
  • powiadomiszo tym odpowiedni urząd w kraju, z którego towary są wysyłane. Niektóre kraje wymagają, aby firma uzyskała zezwolenie, jeszcze zanim towar opuści ich terytorium.

Zasada nr 3 – Otrzymanie towarów

Kupujący ma 5 dni roboczych na potwierdzenie otrzymania towarów za pośrednictwem sytemu EMCS. Następnie:

  • odpowiedni urząd w kraju przeznaczenia sprawdza, czy potwierdzenie jest ważne
  • rejestruje raport odbioru i przesyła go do podobnego urzędu w kraju, z którego towar został wysłany, a ten z kolei przesyła go sprzedawcy.

Po otrzymaniu tego raportu możesz zwrócić się o zwolnienie Twojej gwarancji.

Jeśli zastosujesz się do tych 3 zasad, nie będziesz musiał – jako sprzedawca – płacić akcyzy od przewożonych towarów.

Zwróć szczególną uwagę na ilość wskazaną w raporcie odbioru – to tylko od tej potwierdzonej ilości nie musisz płacić akcyzy.

Jeśli jakieś produkty zostały utracone lub uszkodzone w czasie transportu – i zostało to potwierdzone przez władze w kraju, w którym strata lub szkoda powstała lub została wykryta – można odpowiednio zmienić w dokumentacji odebraną i potwierdzoną ilość.

Sprawdź numer akcyzy firmy, z którą prowadzisz interesy

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zezwolenia akcyzowego firmy partnerskiej jest ważny, możesz do tego celu skorzystać z systemu wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego SEED .

Jeśli numer Twojego partnera handlowego jest ważny, system SEED pokaże listę produktów, którymi może on handlować.

Sprzedaż prywatnym klientom

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą bezpośrednio prywatnym klientom w swoim kraju, musisz naliczać akcyzę zgodnie ze stawkamiw nim obowiązującymi.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących produktów kupowanych i przewożonych przez osoby prywatne podczas podróży między krajami UE, pod warunkiem że zakupione produkty są przeznaczone do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży, z wyjątkiem nowych środków transportu. Podatki (VATdefren i akcyzadefren) są wliczone w cenę produktu w kraju jego zakupu, nie trzeba zatem płacić żadnych dodatkowych podatków w innym państwie członkowskim.

Wyroby tytoniowe i alkohol

Specjalne zasady obowiązują jednak w przypadku produktów podlegających akcyzie, takich jak napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Jeżeli osoba prywatna dokona zakupu takich produktów w jednym państwie członkowskim i przewozi je do innego państwa członkowskiego, nie musi płacić podatku akcyzowego w kraju docelowym, pod warunkiem że produkty te:

W celu ustalenia, czy produkty te są przeznaczone do własnego użytku podróżnego, państwa członkowskie muszą uwzględniać wszystkie istotne czynniki. Jednym z takich czynników jest ilość przewożonych towarów. Państwa członkowskie mogą ustalić orientacyjne progi określające, do jakiej ilości towary można uznawać za przeznaczone na własny użytek podróżnego. Progi te powinny wynosić co najmniej:

a) wyroby tytoniowe

b) napoje alkoholowe

W przypadku wyrobów tytoniowych kraje UE mogą ograniczyć liczbę papierosów, jaką można przywieźć ze sobą z niektórych krajów UE, które jeszcze nie wprowadziły minimalnych stawek podatku akcyzowego. Limit ten nie może być niższy niż 300 papierosów.

Obecnie limity takie stosują: Austria, Chorwacja, Dania, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Szwecja i Włochy w odniesieniu do osób przyjeżdżających z: Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii.

Sprzedaż online i na odległość

Jeśli sprzedajesz towary objęte akcyzą prywatnym klientom przez internet, musisz zapłacić akcyzę według stawki kraju, w którym mieszka klient.

W większości krajów UE musisz mieć swojego przedstawiciela podatkowego, który m.in. dokona zapłaty akcyzy w Twoim imieniu – jeśli wyraził na to zgodę właściwy urząd w tym krajufrdeen.

Przed wysyłką towaru musisz:

Ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego

Jeśli już zapłaciłeś w swoim kraju akcyzę od towarów, które sprzedałeś, możesz uzyskać zwrot tej kwoty, aby nie płacić jej podwójnie. Aby uzyskać taki zwrot, musisz:

Wyroby tytoniowe

Sprzedaż online wyrobów tytoniowych może podlegać w niektórych krajach UE ograniczeniom w postaci:

Państwa członkowskie mogą zakazać transgranicznej sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: