Ostatnio sprawdzono: 02/02/2023

Członkowie rodziny spoza UE – dokumenty podróży

Koronawirus: Bezpieczne przywrócenie możliwości podróżowania

Podróżowanie po UE z członkami rodziny niebędącymi obywatelami UE

Zgodnie z przepisami UE masz prawo podróżowania razem z członkami najbliższej rodziny niebędącymi obywatelami UE (współmałżonek, dzieci, rodzice lub dziadkowie pozostający na utrzymaniu) do kraju UE innego niż kraj, którego jesteś obywatelem. Jeśli przeprowadzasz się do innego kraju UE, mogą również do Ciebie dołączyć. Zasady te dotyczą również zarejestrowanych partnerów niebędących obywatelami UE, jeśli kraj do którego podróżują uznaje zarejestrowany związek partnerski za odpowiednik związku małżeńskiego.

Pozostali członkowie rodziny niebędący obywatelami UE – np. rodzeństwo, kuzyni, ciotki, wujkowie, a także zarejestrowani partnerzy niebędący obywatelami UE (w krajach, w których zarejestrowane związki partnerskie nie są uznawane za odpowiednik związku małżeńskiego) – mogą, pod pewnymi warunkami, mieć prawo do ułatwienia wjazdu, w przypadku gdy podróżują razem z Tobą lub gdy dołączają do Ciebie w innym kraju UE. Kraje UE nie przyznają automatycznie tego prawa, muszą jednak przynajmniej rozpatrzyć każdy taki wniosek.

Członkowie rodziny muszą posiadać ważny paszport oraz, w zależności od tego, z którego kraju pochodzą, mogą zostać poproszeni o okazanie wizy wjazdowej na granicy.

Istnieje wiele krajów (zob. załącznik II), których obywatele nie potrzebują wizy, aby przebywać na terytorium UE przez okres do trzech miesięcy. Wykaz krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę, jeśli udają się do Irlandii, jest nieco inny niż w przypadku pozostałych krajów Unii.

Skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą kraju, do którego jedziesz, z odpowiednim wyprzedzeniem. Tam dowiesz się, jakich dokumentów będą potrzebowali Twoi krewni do przekroczenia granicy.

Więcej informacji o prawie pobytu członków rodziny niebędących obywatelami UE w przypadku przeprowadzki razem z Tobą do innego kraju UE

Czy moi krewni spoza UE potrzebują wizy?

Członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mogą sprawdzić, czy potrzebują wizy wjazdowej do kraju, do którego wyjeżdżają, przy pomocy tego narzędzia:

Czy masz dokument pobytowy wydany przez kraj UE?

Nie masz karty pobytowej członka rodziny obywatela UE wydanej przez kraj UE ani dokumentu pobytowego wydanego przez kraj UE

W którym kraju została wydana Twoja karta pobytowa?

W którym kraju został wydany Twój dokument pobytowy?

Do którego kraju UE jedziesz?

Do którego kraju UE jedziesz?

Do którego kraju UE jedziesz?

Do którego kraju UE jedziesz?

Twoja karta pobytowa została wydana przez kraj należący do strefy Schengen i jedziesz do kraju należącego do strefy Schengen

Twoja karta pobytowa została wydana przez kraj należący do strefy Schengen i jedziesz do kraju nienależącego do strefy Schengen

Uwaga

Jeżeli posiadasz kartę pobytową członka rodziny obywatela UE i nie odbywasz podróży razem ze swoim partnerem (lub partnerką) będącym obywatelem UE ani nie dołączasz do niego w kraju nienależącym do strefy Schengen, musisz wystąpić o wizę w celu wjazdu na terytorium tego państwa.

Z życia wzięte

Osoby posiadające kartę pobytową członka rodziny obywatela UE nie muszą starać się o wizę, jeżeli podróżują wraz z osobą będącą obywatelem UE

Ying, obywatelka Chin, jest żoną obywatela Niemiec mieszkającego w Finlandii. W kraju tym otrzymała kartę pobytową członka rodziny obywatela UE. Jesienią Ying i jej mąż zamierzają wybrać się do Rumunii. Ponieważ Ying podróżuje wraz ze swoim mężem i ma ważny paszport oraz kartę pobytową członka rodziny obywatela UE, nie musi ubiegać się o wizę wjazdową, żeby pojechać z mężem do Rumunii.

Twoja karta pobytowa została wydana przez kraj nienależący do strefy Schengen i jedziesz do kraju należącego do strefy Schengen

Uwaga

Jeżeli posiadasz kartę pobytową członka rodziny obywatela UE i nie odbywasz podróży razem ze swoim partnerem (lub partnerką) będącym obywatelem UE ani nie dołączasz do niego w kraju należącym do strefy Schengen, musisz wystąpić o wizę w celu wjazdu na terytorium tego państwa.

Wyjątek w przypadku Szwajcarii

Będziesz potrzebować wizy, jeśli podróżujesz do Szwajcarii na podstawie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE wydanej przez kraj nienależący do strefy Schengen niezależnie od tego, czy podróżujesz samotnie, z małżonkiem/partnerem będącym obywatelem UE, czy też dołączasz o niego w Szwajcarii.

Twoja karta pobytowa została wydana przez kraj nienależący do strefy Schengen i jedziesz do kraju nienależącego do strefy Schengen

Uwaga

Jeżeli posiadasz kartę pobytową członka rodziny obywatela UE i nie odbywasz podróży razem ze swoim partnerem (lub partnerką) będącym obywatelem UE ani nie dołączasz do niego w kraju nienależącym do strefy Schengen, musisz wystąpić o wizę w celu wjazdu na terytorium tego państwa.

Twój dokument pobytowy został wydany przez kraj należący do strefy Schengen w standardowym formacie zgodnym z przepisami UE i podróżujesz do jednego z krajów strefy Schengen lub Twój dokument pobytowy został wydany w niestandardowym formacie, który został zgłoszony UE i opublikowany online w publicznym rejestrze autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Twój dokument pobytowy został wydany przez kraj należący do strefy Schengen w standardowym formacie zgodnym z przepisami UE i podróżujesz do jednego z krajów nienależących do strefy Schengen lub Twój dokument pobytowy został wydany w niestandardowym formacie, który został zgłoszony UE i opublikowany online w publicznym rejestrze autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Z życia wzięte

Nawet jeśli masz krajowy dokument pobytowy, będziesz potrzebować wizy wjazdowej, w przypadku gdy chcesz udać się do kraju nienależącego do strefy Schengen

Joyce, obywatelka Nigerii, mieszka w Holandii ze swoim mężem Luukiem, który jest Holendrem. Jako członek rodziny obywatela Holandii Joyce otrzymała dokument pobytowy w Holandii. Joyce chciałaby towarzyszyć swojemu mężowi podczas jego podróży służbowej do Dublinu. Ponieważ Irlandia nie należy do strefy Schengen, Joyce jest zobowiązana uzyskać wizę wjazdową, aby wjechać na terytorium Irlandii wraz z Luukiem.

Twój dokument pobytowy został wydany przez kraj nienależący do strefy Schengen i jedziesz do kraju należącego do strefy Schengen

Twój dokument pobytowy został wydany przez kraj nienależący do strefy Schengen i podróżujesz do kraju nienależącego do strefy Schengen

Wniosek o wizę wjazdową na krótkie pobyty do 90 dni

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE potrzebują wizy wjazdowej, powinni zawczasu zwrócić się o jej wydanie do konsulatu lub ambasady kraju, do którego chcą się udać. Jeśli będą podróżować razem z Tobą lub zamierzają dołączyć do Ciebie w innym kraju UE, ich wniosek powinien zostać rozpatrzony szybko i bezpłatnie:

Uwaga

Członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE powinni wyraźnie wskazać w swoim wniosku wizowym, że ubiegają się o wizę wjazdową jako członek rodziny przemieszczającego się obywatela UE. Jeżeli ta informacja nie zostanie wyraźnie wskazana, mogą oni otrzymać niewłaściwy rodzaj wizy, za którą będą musieli zapłacić.

Wniosek o wizę – dokumenty

Twój krewny spoza UE musi załączyć do wniosku wizowego następujące dokumenty:

Wykaz ten jest wyczerpujący: członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE nie mogą być zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów na poparcie swojego wniosku.

Wizy wydane przez jeden z krajów należących do strefy Schengen (obszaru ruchu bez kontroli granicznych) są ważne również w pozostałych jej krajach.

Uwaga

Jeśli mieszkasz poza UE, a członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE towarzyszą Ci lub podróżują do kraju UE, którego jesteś obywatelem, niekoniecznie muszą obowiązywać przepisy transgraniczne UE, a członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mogą zostać obciążeni opłatami wizowymi.

Brak wizy wjazdowej podczas kontroli granicznej

Zawsze lepiej jest, jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE uzyskają wszystkie informacje i zaopatrzą się we wszystkie wymagane dokumenty przed wyruszeniem w podróż.

Jeżeli jednak zdarzy się, że przy przekraczaniu granicy będą mieli paszport, ale nie będą mieli wymaganej wizy, służby graniczne powinny dać im możliwość udowodnienia w inny sposób, że należą do rodziny przemieszczającego się obywatela UE. Mogą to zrobić, przedstawiając dowód tożsamości i więzi rodzinnych z obywatelem UE (np. akt małżeństwa lub akt urodzenia) oraz dowód, że dołączają do obywatela UE lub mu towarzyszą (na przykład dowód, że obywatel UE mieszka już w kraju, do którego podróżują). Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mają trudności w uzyskaniu wizy, możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczychOtwórz link do strony zewnętrznej.

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie „rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie”.

Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz sposoby i termin odwołania się od niej.

Więcej na temat procedur wjazdu na terytorium UE en es fr

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: