Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono : 29/10/2018

VAT od usług cyfrowych (system MOSS)

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Informacje podane na tej stronie dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu (ang. „business to customer" – B2C), a nie innym firmom (ang. „business to business" – B2B).

Mały punkt kompleksowej obsługi (system MOSS) umożliwia świadczenie następujących usług w UE bez konieczności rejestracji w każdym z państw UE, w którym świadczone są te usługi:

Nawet jeżeli Twoje przedsiębiorstwo ma siedzibę poza UE, możesz korzystać z systemu, ponieważ oferuje on dwa rodzaje procedur: dla działalności gospodarczej z siedzibą w UE ( procedura unijna) i poza UE ( procedura nieunijna).

Niektóre z zasad korzystania z systemu MOSS różnią się w zależności od tego, czy jest to procedura unijna, czy procedura nieunijna.

Państwo członkowskie identyfikacji

Aby zarejestrować się w ramach tej procedury, należy wybrać państwo członkowskie identyfikacji.

Procedura unijna

Powinno być to państwo UE, w którym założono działalność gospodarczą (w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa).

Jeżeli siedziba główna przedsiębiorstwa znajduje się poza UE, ale w UE są jego oddziały, możliwe jest wybranie dowolnego państwa UE, w którym znajduje się jeden z oddziałów, jako państwa członkowskiego identyfikacji.

W ramach tej procedury nie wolno uwzględniać sprzedaży dokonanej na rzecz państwa członkowskiego identyfikacji; należy ją rozliczać, stosując zwykłe przepisy w zakresie opodatkowania dotyczące sprzedaży krajowej.

Procedura nieunijna

Możliwe jest wybranie dowolnego państwa UE.

Państwo członkowskie konsumpcji

Kraje UE, w których Twoje przedsiębiorstwo świadczy usługi, to państwa członkowskie konsumpcji.

Procedura unijna

Podczas świadczenia usługi należy stosować przepisy (w zakresie fakturowania, rachunkowości kasowej, ulg z tytułu złych długów itd.) obowiązujące w państwie członkowskim konsumpcji.

Procedura nieunijna

Mogą one również obejmować państwo wybrane jako państwo członkowskie identyfikacji.

Podczas świadczenia usługi należy stosować przepisy (w zakresie fakturowania, rachunkowości kasowej, ulg z tytułu złych długów itd.) obowiązujące w państwie członkowskim konsumpcji.

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę poza UE, ale jesteś zarejestrowany lub objęty obowiązkiem rejestracji do celów VAT w UE (ponieważ prowadzisz sprzedaż na terenie UE), nie możesz korzystać z procedury nieunijnej. W takim przypadku musisz się zarejestrować i rozliczać podatek VAT w każdym państwie UE, w którym świadczysz usługi. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ta sytuacja ulegnie zmianie i będziesz mógł korzystać z procedury nieunijnej.

Państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa

Procedura unijna

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo ma oddziały w innych krajach UE, kraje te określane są jako państwa członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa. Świadczenie usług przez te oddziały na rzecz państwa członkowskiego konsumpcji musi zostać uwzględnione również w deklaracji podatkowej dla małego punktu kompleksowej obsługi.

W ramach procedury unijnej nie wolno uwzględniać świadczenia usług na rzecz państw członkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa. Należy je rozliczać, stosując zwykłe przepisy w zakresie opodatkowania dotyczące sprzedaży krajowej.

Rejestracja

Rejestracja w systemie MOSS nie jest obowiązkowa. Umożliwia ona jednak świadczenie pewnych usług w państwach członkowskich bez konieczności oddzielnej rejestracji w każdym z państw UE.

Po zarejestrowaniu w systemie konieczne jest stosowanie przepisów procedur w odniesieniu do wszystkich państw UE, w których świadczy się usługi. Nie możesz wybrać po prostu kilku państw.

W przypadku obu procedur możliwa jest rejestracja online za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego identyfikacji. Dane rejestracyjne, po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu, będą przechowywane w bazie danych i przesyłane do odpowiednich państw członkowskich.

Zwyczajowo rejestracja staje się skuteczna pierwszego dnia kwartału kalendarzowego po złożeniu wniosku o włączenie do systemu. Przykładowo, jeśli złożysz wniosek o włączenie do systemu MOSS w dniu 20 lipca, rejestracja będzie obowiązywać od dnia 1 października. W razie konieczności możliwe jest przesunięcie daty, w której rejestracja staje się skuteczna, na bliższy termin pod warunkiem poinformowania państwa członkowskiego identyfikacji przed 10. dniem kolejnego miesiąca. Przykładowo, jeśli prowadzisz już działalność i świadczysz usługę w dniu 5 marca, musisz poinformować państwo członkowskie identyfikacji przed dniem 10 kwietnia, że chcesz zostać włączony do systemu. Jeśli to zrobisz, wszystkie usługi świadczone przez Twoje przedsiębiorstwo od dnia 5 marca będą objęte systemem.

Wyrejestrowanie

Jeżeli chcesz wyrejestrować swoją działalność z systemu, konieczne jest poinformowanie o tym państwa członkowskiego identyfikacji. Należy tego dokonać co najmniej 15 dni przed końcem kwartału kalendarzowego. Kwartały kalendarzowe to okresy:

O przyjęciu wniosku zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną. Od tego czasu nie będziesz mógł korzystać z systemu w żadnym państwie członkowskim przez okres 6 miesięcy.

Zmiana państwa członkowskiego identyfikacji

W przypadku procedury unijnej możesz zmienić nowe państwo członkowskie identyfikacji, jeżeli jest ono wymienione jako jedno z Twoich państw członkowskich prowadzenia przedsiębiorstwa. W przypadku procedury nieunijnej możesz wybrać dowolne państwo członkowskie UE jako państwo członkowskie identyfikacji.

Zmiany możesz dokonać tego samego dnia, lecz o wyborze należy poinformować zarówno stare, jak i nowe państwo członkowskie identyfikacji. Informację taką należy przekazać przed 10. dniem miesiąca po dokonaniu zmiany.

Wykluczenie z systemu

Wykluczenie z systemu nastąpi jeżeli:

Okres wykluczenia

W niektórych przypadkach można zostać wykluczonym z korzystania z jednej lub obu procedur małego punktu kompleksowej obsługi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

Numer VAT

Procedura unijna

Należy stosować ten sam numer VAT, co w krajowej deklaracji VAT.

Procedura nieunijna

Państwo UE wybrane jako państwo członkowskie identyfikacji przydziela numer VAT.

Deklaracje VAT

Obowiązkowe jest kwartalne składanie szczegółowych deklaracji VAT online. Deklaracje VAT powinny być składane w terminie 20 dni od zakończenia każdego okresu objętego deklaracją (kwartał kalendarzowy). Deklaracji VAT nie można składać przed zakończeniem okresu objętego deklaracją. Informacje są następnie w bezpieczny sposób przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji odpowiedniemu państwu członkowskiemu konsumpcji.

Deklaracje VAT składa się w uzupełnieniu zwyczajowych krajowych deklaracji VAT.

Weryfikacja stawek VAT

Stawki VAT dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną można sprawdzić, korzystając z bazy danych zawierającej informacje podatkoween.

Prowadzenie rejestrów

W odniesieniu do działalności w ramach systemu MOSS konieczne jest prowadzenie rejestrów działalności, które to rejestry powinny być dostępne niezwłocznie w formie elektronicznej. Rejestry deklaracji powinny być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym świadczono usługę.

W rejestrach muszą znaleźć się następujące informacje:

Więcej informacji o systemie MOSS można znaleźć w portalu VAT MOSSen.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: