Ostatnio sprawdzono: 02/09/2022

Podatek dochodowy za granicą

Który kraj może Cię opodatkować?

Nie istnieją ogólnounijne przepisy, które regulowałyby sposób opodatkowania dochodu obywateli UE, którzy mieszkają, pracują lub przebywają poza swoim krajem pochodzenia.

Jednak zazwyczaj kraj rezydencji podatkowej może opodatkować całość Twoich dochodów uzyskanych w dowolnym kraju. Dotyczy to wynagrodzenia, emerytury, świadczeń, dochodów z nieruchomości lub z innych źródeł oraz zysków kapitałowych ze sprzedaży mienia we wszystkich krajach.

Uwaga

Kraje UE regularnie wymieniają się informacjami na temat podatku dochodowego, aby zagwarantować, że podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków oraz aby zwalczać oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania. Aby uzyskać informacje na temat podatków od nieruchomości, podatków lokalnych, podatków od darowizn i spadków, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym .

Poza tym każdy kraj inaczej definiuje zamieszkanie do celów podatkowych, czyli tzw. rezydencję podatkową.

Więcej informacji o stawkach podatkowych, danych kontaktowych organów podatkowych, definicji rezydencji podatkowej w różnych krajach UE można znaleźć na stronie:

Wybierz kraj

Podwójna rezydencja podatkowa

W niektórych przypadkach dwa kraje mogą jednocześnie uznać Cię za rezydenta podatkowego i wymagać od Ciebie uiszczenia podatków od całkowitych dochodów uzyskanych w rożnych krajach. Wiele państw zawarło umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Otwórz link do strony zewnętrznej określające, który kraj może uznać podatnika za rezydenta podatkowego.

Jeżeli umowa taka nie przewiduje żadnego rozwiązania lub jeżeli Twoja sytuacja jest szczególnie skomplikowana, należy skontaktować się z właściwym organem podatkowym i poprosić o wyjaśnienie konkretnej sytuacji.

Pracownicy delegowani i osoby poszukujące pracy

W niektórych przypadkach osoby oddelegowane do pracy za granicą na czas ograniczony lub poszukujące tam pracy mogą zostać uznane za rezydentów podatkowych w swoim kraju pochodzenia (nawet jeśli za granicą przebywają przez okres ponad 6 miesięcy), pod warunkiem że będą w nim miały stałe miejsce zamieszkania i będą ich łączyć z nim silne więzi osobiste i ekonomiczne. Warto skontaktować się z urzędem skarbowym , aby sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

W takiej sytuacji również kraj przyjmujący może Cię opodatkować, np. Twój pracodawca w kraju przyjmującym może potrącić podatek od wypłacanego Ci wynagrodzenia.

Ponadto, niezależnie od tego czy w dalszym ciągu mieszkasz w swoim kraju pochodzenia, kraj przyjmujący może opodatkować Twoje dochody tam uzyskiwane (na przykład podatek od majątku).

Pamiętaj, że istnieją przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania i sprawdź, czy Twoje dochody nie zostały dwukrotnie opodatkowane, jeśli nie było takiej konieczności.

Fikcyjna rezydencja podatkowa

Na podstawie niektórych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jesteś rezydentem podatkowym kraju, w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie swoje dochody, nawet jeśli w nim nie mieszkasz. Niektóre kraje UE przyznają pracownikom transgranicznym zatrudnionym na ich terytorium fikcyjny status rezydenta podatkowego.

Zgodnie z przepisami UE każdy kraj ma pewną swobodę decydowania, jaki procent dochodu stanowi „prawie wszystkie dochody". Niezależnie od tego czy kraj, w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie dochody, uznaje Cię za rezydenta podatkowego, w każdym przypadku powinien przyznać Ci takie same ulgi i zwolnienia podatkowe, jak obywatelom mieszkającym w tym kraju.

Oczywiście w przypadku gdy otrzymujesz wszystkie świadczenia dostępne dla osób zamieszkałych w kraju, w którym pracujesz, nie możesz oczekiwać, że otrzymasz świadczenia i ulgi dostępne dla osób zamieszkałych w kraju, w którym mieszkasz. Pamiętaj, że organy podatkowe wymieniają się informacjami i czuwają nad tym, aby dana osoba nie korzystała ze świadczeń i ulg dwukrotnie.

Równe traktowanie

Zgodnie z przepisami UE, niezależnie od tego, w którym kraju UE władze uznają Cię za rezydenta podatkowego, powinny traktować Cię tak samo, jak obywateli tego kraju i na takich samych warunkach. Na przykład w kraju, w którym masz rezydencję podatkową lub w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie dochody, masz prawo do:

Jeśli uważasz, że potraktowano Cię niesprawiedliwie, możesz zasięgnąć indywidualnej poradyOtwórz link do strony zewnętrznej .

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: