Ostatnio sprawdzono: 04/07/2022

Zgodność produktu z przepisami

Zanim rozpoczniesz sprzedaż produktu w kraju UE, produkt ten musi spełniać normy obowiązujące w tym kraju i w całej UE. Produkt dopuszczony do sprzedaży w jednym kraju może być zasadniczo sprzedawany w dowolnym miejscu w UE. W praktyce każdy kraj UE ma w niektórych przypadkach prawo ograniczyć dostęp do swojego rynku produktów już sprzedawanych w innym kraju UE.

Różne przepisy obowiązują na każdym z etapów wprowadzania produktu na rynek, takich jak planowanie, produkcja, import (produktów wytwarzanych poza UE), dystrybucja i wreszcie sprzedaż konsumentom lub użytkownikom końcowym. Biorą w nich udział różne podmioty.

W poniższych interaktywnych materiałach można znaleźć informacje o tym, za co odpowiada każdy z podmiotów i jakich obowiązków należy dopełnić na poziomie UE.

Przepisy dotyczące produktów dla różnych profili przedsiębiorstw

Producenci

Producent to osoba prawna (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE), która wytwarza produkt (lub zleca jego zaprojektowanie lub wytworzenie), a następnie wprowadza go na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

Obowiązki producenta są takie same, niezależnie od tego, czy ma on siedzibę w UE, czy poza UE. Już na etapie projektowania producent musi znać przepisy i normy, które mają zastosowanie do jego produktu. Producent musi:

Uwaga

Producent ma obowiązek zapewnienia zgodności produktu z przepisami UE. W przeciwnym razie nie może sprzedawać go na rynku UE. Jeżeli produkt przestaje być zgodny z przepisami UE, musi wycofać go z obrotu lub od użytkowników. Jeżeli okaże się, że produkty wprowadzone na rynek UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, musi poinformować organ krajowy en i opublikować odpowiednią informację w portalu Product Safety Business Alert Gateway en .

Upoważnieni przedstawiciele

Producenci – niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE czy nie –​mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela w UE (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE), który w ich imieniu realizuje pewne zadania, w tym odpowiada za współpracę z krajowymi organami nadzoru rynku i przekazywanie im dokumentacji wymaganej do wykazania zgodności produktu (takich jak deklaracja zgodności UE i dokumentacja techniczna).

Importer to osoba fizyczna lub osoba prawna (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) mająca siedzibę w Unii, wprowadzająca na rynek Unii produkt pochodzący z państwa spoza UE. Importer musi upewnić się, że producent dopełnił swoich obowiązków, jeśli chodzi o importowany produkt.

Przed wprowadzeniem produktu na rynek importer musi upewnić się, że:

Zapoznaj się ze szczegółowymi obowiązkami producentów – importer musi sprawdzić, czy importowane produkty spełniają przepisy.

Jeżeli importer sprzedaje już towary w jednym kraju UE i chce je sprzedawać w innym kraju, może skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o wzajemnym uznawaniu.

Uwaga

Importer ma obowiązek zapewnienia zgodności importowanego produktu z przepisami UE. Jeżeli produkt nie jest zgodny z przepisami, nie może go importować. Jeżeli jest już za późno, musi go wycofać z rynku lub od użytkowników. Jeżeli okaże się, że produkty wprowadzone na rynek UE stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, musi poinformować o tym organ krajowy en i opublikować odpowiednią informację w portalu Product Safety Business Alert Gateway en .

Dystrybutor to osoba fizyczna lub osoba prawna (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inny podmiot mający prawa i obowiązki) w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku UE produkt nabyty od dostawcy, np. producenta, importera lub innego dystrybutora. Do dystrybutorów należą „detaliści", którzy dostarczają produkty użytkownikom końcowym, oraz „hurtownicy", którzy dostarczają produkty detalistom.

Dystrybutor musi zapewnić zgodność produktu z przepisami UE w momencie wprowadzenia go na rynek. Jeżeli przepisy zmienią się po wprowadzeniu produktu na rynek, nie ma obowiązku sprawdzać, czy produkt nadal spełnia przepisy

Dystrybutor musi również wiedzieć:

Na żądanie krajowego organu nadzoru rynku dystrybutor musi umieć wykazać, że sprawdził przestrzeganie odpowiednich przepisów przez dostawcę produktu (producenta, importera lub innego dystrybutora). Musi również umieć wskazać tożsamość producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, aby pomóc organowi nadzoru rynku w uzyskaniu deklaracji zgodności UE, dokumentacji technicznej i innych stosownych dokumentów.

Jeżeli dystrybutor sprzedaje już towary w jednym kraju UE i chce je sprzedawać w innym kraju, może skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o wzajemnym uznawaniu.

Magazyny oferują usługi takie jak przechowywanie produktów sprzedawanych przez internet i dostarczanie ich dystrybutorom.

Usługodawca, który oferuje również usługi pakowania produktów, dostarczania ich klientom lub obsługi zwrotów, może zostać uznany za dystrybutora i musi wówczas dopełnić odpowiednich obowiązków.

Przejdź do obowiązków dystrybutorów.

Pośrednicy świadczący usługi online prowadzą działalność w zakresie hostingu, w tym przechowywanie informacji dostarczonych przez użytkowników końcowych usług oferowanych za pośrednictwem internetowych sklepów i platform handlowych. 

Dostawca usług online nie jest zobowiązany do sprawdzania zgodności z przepisami produktów sprzedawanych na swojej stronie internetowej lub platformie. Organy krajowe mogą jednak zwrócić się do niego o zaprzestanie sprzedaży produktu lub o usunięcie albo zmianę elementów oferty, takich jak zdjęcie lub opis.

Zobacz również:

Udostępnij tę stronę: