Bo och resa
Senast kontrollerat: 04/07/2022

Produktöverensstämmelse

För att du ska kunna sälja en produkt i ett EU-land måste den följa både landets egna regler och EU-reglerna. När produkten har godkänts för försäljning i ett land kan den sedan i princip säljas överallt i EU. I praktiken har ändå EU-länderna i vissa fall rätt att begränsa tillträdet till sin marknad för produkter som redan säljs i ett annat EU-land.

Det finns regler som måste följas i varje skede när en produkt ska släppas ut på marknaden: planering, tillverkning, import (för produkter som tillverkas utanför EU), distribution och försäljning till konsumenter eller slutanvändare. Många olika aktörer kan vara inblandade.

Läs mer om vad varje aktör gör och vilka skyldigheter de har enligt EU-reglerna i det interaktiva innehållet nedan.

Produktregler för olika aktörer

Tillverkare

En tillverkare är en fysisk eller juridisk person (I det här fallet de 27 EU-länderna) som tillverkar en produkt (eller låter tillverka en produkt) och sedan släpper ut den på marknaden under sitt eget namn eller varumärke.

Som tillverkare har du samma skyldigheter oavsett om du är baserad i eller utanför EU. Ända från designstadiet måste du känna till vilka regler och standarder som gäller för din produkt. Du måste göra följande:

Varning

Som tillverkare måste du se till att dina produkter uppfyller EU-kraven, annars får de inte säljas på EU-marknaden. Om dina produkter inte längre uppfyller kraven måste du dra tillbaka eller återkalla dem. Om de produkter som du har släppt ut på EU-marknaden (I det här fallet de 27 EU-länderna samt Storbritannien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet) visar sig utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö måste du informera de lokala nationella myndigheterna en och offentliggöra informationen på Product Safety Business Alert Gateway en .

Behöriga ombud

Tillverkare kan utse ett behörigt ombud i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna), oavsett om de själva är baserade i eller utanför EU. Ombudet kan utföra vissa uppgifter för tillverkarens räkning, t.ex. sköta kontakterna med marknadskontrollmyndigheten och lämna den dokumentation som krävs för att styrka att produkten uppfyller kraven (t.ex. EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation).

En importör är en fysisk eller juridisk person (I det här fallet de 27 EU-länderna) som är etablerad inom unionen och släpper ut en produkt från ett land utanför EU på EU-marknaden. Som importör måste du se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter i fråga om de produkter du importerar.

Innan du släpper ut en produkt på marknaden måste du se till att

Var uppmärksam på skyldigheterna för tillverkare: som importör måste du kontrollera om din import uppfyller kraven.

Om du redan säljer varor i ett EU-land och vill sälja dem i ett annat kan det löna sig att lämna in en försäkran om ömsesidigt erkännande.

Varning

Som importör måste du se till att de produkter du importerar uppfyller EU-reglerna, annars får du inte importera dem. Om du redan har importerat dem måste du dra tillbaka eller återkalla dem. Om de produkter som du släppt ut på EU-marknaden visar sig utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö måste du informera de nationella myndigheterna en och offentliggöra informationen på Product Safety Business Alert Gateway en .

En distributör är en fysisk eller juridisk person (En person, ett företag eller annan enhet som har rättigheter och skyldigheter enligt lag) som köper en produkt av en leverantör (t.ex. en tillverkare, importör eller en annan distributör) och tillhandahåller den på EU-marknaden. Distributörer kan vara både återförsäljare, som säljer direkt till kunderna, och grossister, som förser återförsäljarna med produkter.

Som distributör måste du se till att en produkt uppfyller EU-kraven när den släpps ut på marknaden. Om reglerna ändras efter att produkten släppts ut på marknaden behöver du inte kontrollera om den fortfarande uppfyller kraven.

Du måste också känna till

På begäran måste du kunna visa den nationella marknadskontrollmyndigheten att du har kontrollerat att leverantören (tillverkaren, importören eller en annan distributör) har följt alla regler. Du måste också kunna ange tillverkarens eller det behöriga ombudets identitet, för att hjälpa marknadskontrollmyndigheten att skaffa EU-försäkran om överensstämmelse, den tekniska dokumentationen och andra dokument som behövs.

Om du redan säljer varor i ett EU-land och vill sälja dem i ett annat kan det löna sig att lämna in en försäkran om ömsesidigt erkännande.

Leverantörer av lager- och distributionstjänster lagrar produkter som säljs på nätet och levererar dem till distributörerna.

En leverantör som också erbjuder tjänster som t.ex. förpackning av produkter, leverans till kunder och hantering av returer kan betraktas som distributör och måste då uppfylla distributörsskyldigheterna.

Gå till skyldigheterna för distributörer.

Mellanhänder som erbjuder tjänster på nätet sysslar med värdtjänster, bland annat att lagra information som lämnas av personer som använder nätbutiker, marknadsplatser eller plattformar. 

Som nättjänstleverantör måste du inte kontrollera att de produkter som säljs på din webbplats eller plattform uppfyller kraven. Men de nationella myndigheterna kan uppmana dig att sluta sälja en produkt eller t.ex. ta bort eller ändra en produktbild eller beskrivning.

Se även:

Dela denna sida